Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


3 lutego 2018 roku w Qubus Hotel Kraków odbył się karnawałowy Bal Błękitny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizowany przez Władze Uczelni, Stowarzyszenie Absolwentów UEK oraz Fundację UEK.

 

To niezwykłe spotkanie nawiązuje do zabaw karnawałowych organizowanych przez społeczności akademickie Krakowa jeszcze w okresie międzywojnia. Od kilku lat, dzięki hojności wielu osób i instytucji, ma ono nie tylko charakter towarzyski, ale także charytatywny - dochód z prowadzonej podczas Balu aukcji przeznaczony jest na finansowanie Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego - programu wsparcia finansowego dla niezamożnych studentów UEK, w szczególności sierot i mieszkańców byłych Kresów Wschodnich polskiego pochodzenia.

 

Licytowane w tym roku obrazy to dzieła artystów - profesorów, doktorantów, oraz absolwentów zaprzyjaźnionej z naszym Uniwersytetem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oprawę muzyczną zabawy zapewnił Boba Jazz Band.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wdrażaniem wspólnych, polsko-słowackich, transgranicznych projektów dotyczących zrównoważonego transportu transgranicznego (transport multimodalny) oraz edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie do udziału w szkoleniu, organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA Polska-Słowacja wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Szkolenie odbędzie się 28 lutego - 1 marca 2018 r. w Krakowie (dokładna lokalizacja zostanie podana).

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Moduł ogólny zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionych priorytetów inwestycyjnych. Moduł drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie (wymagany własny komputer przenośny).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w szkoleniu wziąć udział mogą maksymalnie trzy osoby z jednej instytucji. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i noclegu pokrywa uczestnik.

W drugim dniu szkolenia z racji pracy z generatorem wniosków bardzo prosimy o zabranie ze sobą własnych komputerów przenośnych (np. jeden laptop na jeden projekt).

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojej obecności na adres mailowy grzegorz.first@umwm.pl do 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa oraz do indywidualnych konsultacji koncepcji projektowych prowadzonych podczas szkolenia.

 

Program szkolenia 

 

Informacja ogólna o Programie Interreg VA Polska - Słowacja 2014 - 2020  

 

Transport multimodalny w Programie INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020  

 

   

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 2 lutego 2018 roku
zmarł

Prof. dr hab. Adam WĘGRZECKI

 

Prodziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji w latach 1981-1987,

emerytowany profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
kierownik Zakładu Filozofii i Socjologii, następnie Filozofii w Instytucie Ekonomii Politycznej (1972-1983),
zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej (1976-1979),
kierownik Katedry Filozofii (1983-2007),
Przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (1991-2011),

W uznaniu zasług odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Odszedł od nas ceniony i szanowany przez społeczność akademicką całej Polski nauczyciel uniwersytecki, wybitny i znany naukowiec, autor znaczących publikacji z zakresu filozofii człowieka, filozofii wartości oraz filozoficznych podstaw etyki gospodarczej, tłumacz prac Maxa Schelera.

 

W osobie zmarłego Profesora Adama Węgrzeckiego nauka polska i społeczność Uczelni straciła wybitnego naukowca, wspaniałego wychowawcę młodzieży, człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru oraz drogiego Przyjaciela.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 12:00 na Cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.

 

Pogrążonej w smutku Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 


                                                                                                                                                              Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
                                                                                                                                                              Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Wyzwania gospodarczo-polityczne dla współpracy Polski i Rosji27 lutego 2018, godz. 10.00 do 13.00, sala 13. Bud. G Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27.
Honorowy Patronat Jego Magnificencja
Rektor UEK Prof. UEK dr hab. inż.  Andrzej Chochół


 

 

Zaproszeni goście:
Władimir Niefiedow, Przedstawiciel Handlowy Rosji w Polsce

Aleksandr Jerszow, Zastępca Przedstawiciela Handlowego Rosji w Polsce

Aleksandr Minin, Konsul Generalny Rosji w Krakowie

Agnieszka Kurzemska, PMR Consulting

Sławomir Włodek, Firma BCC Group,  BCC Group S. Włodek, R. Mkrtchyan sp.j.

 

Problematyka:

 • tendencje gospodarcze i polityczne w Rosji a wyzwania dla współpracy z Europą i Polską
 • wyzwania globalne wobec Rosji (miejsce Rosji w gospodarce światowej)
 • możliwości rozwoju kontaktów gospodarczych z Rosją
 • rosyjskie wyzwania modernizacyjne a współpraca z Polską
 • wyzwania współpracy energetycznej
 • rosyjska kultura jako soft power w Polsce (kontekst gospodarczy)
 • rosyjski biznes w Polsce i polski w Rosji
 • polska polityka wschodnia (wymiar gospodarczy) a relacje z Rosją


Celem spotkania
będzie odpowiedź na pytanie dlaczego relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Rosją są w stanie stagnacji i jakie są perspektywy ich rozwoju w przyszłości. Kluczem do tego będzie dyskusja nad potencjałem rozwojowym Rosji, koncepcjami polityki gospodarczej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, wyzwaniami rozwojowymi oraz międzynarodowymi uwarunkowaniami politycznymi, np. w relacjach z Unią Europejską i Polską.


Język spotkania: polski .

 

Seminarium w ramach projektu „Spotkania ze Wschodem"

 

28 lutego 2018 r.
„UZURPATORSKIE PAŃSTWO BEZPRAWIA" JAKO KWINTESENCJA NIELIBERALNEJ DEMOKRACJI
CZY NOWY GATUNEK POLITOLOGICZNY? JAK SIĘ BRONIĆ PRZED  PREDATOREM?

Profesor Bartłomiej Nowotarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwszy w semestrze letnim wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie"- w środę 28 lutego br.
Profesor Bartłomiej Nowotarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wygłosi referat pt. UZURPATORSKIE PAŃSTWO BEZPRAWIA" JAKO KWINTESENCJA NIELIBERALNEJ DEMOKRACJI CZY NOWY GATUNEK POLITOLOGICZNY? JAK SIĘ BRONIĆ PRZED  PREDATOREM?

 

Jednym z Koreferentów będzie prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek z Akademii Ignatianum w Krakowie.

Spotkanie poprowadzi prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki Publicznej UEK.

  

Zapraszamy 28 lutego br. o godz. 11.00 - do Sali Senackiej [Budynek Główny UEK, parter].

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.


24 listopada 2017 podczas gali z okazji trzydziestolecia programu Erasmus+  wręczono dyplom za owocna współpracę sieci IRO`s Forum, której UEK jest aktywnym członkiem.

 

International Relations Offices Forum  jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich uczelni państwowych. Obecnie IRO`s Forum zrzesza  20 członków. Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez:

 • wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki,
 • organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów,
 • realizację wspólnych projektów,
 • promocję uczelni partnerskich w Polsce i za granicą,
 • wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.

 

Więcej informacji o sieci.

www.irosforum.pl

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w konkursie 2018 do projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2" na finansowanie mobilności  studentów z prawem do stypendium socjalnego i studentów niepełnosprawnych. Uczelnie, które złożyły wniosek w Programie Erasmus+ na mobilność z krajami programu (KA103-2018) i które w roku akademickim 2018/19 przewidują wyjazdy studentów z prawem do stypendium socjalnego oraz studentów niepełnosprawnych są zobowiązane złożyć wniosek o dofinansowanie wyjazdów tych dwóch grup studentów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój do dnia 1 marca 2018 r.

Dokumenty odnoszące się do wnioskowania w konkursie 2018 o fundusze PO WER na wyjazdy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej znajdą Państwo na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/  (sekcja „Zagraniczna mobilność studentów PO WER"):

1. Warunki naboru wniosków  w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - wskazówki dla instytucji wnioskujących - dokument ten zawiera również miesięczne stawki ryczałtowe obowiązujące w konkursie 2018.

2. Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku. Formularz wniosku został uruchomiony w systemie dokumentów OnLine FRSE.

3. Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego.

4. Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych.

 

Dla konkursu 2018 został przyjęty nowy kurs, według którego przeliczone są miesięczne stawki ryczałtowe - jest to kurs 1 EUR = 4,3122 PLN. W związku z tym zmieniła się wysokość miesięcznych stawek ryczałtowych do poszczególnych krajów, obowiązujących w tegorocznym konkursie. Nowy kurs będzie również obowiązywał przy przeliczaniu kosztów rzeczywistych studentów niepełnosprawnych.

 

Zwracamy uwagę, że niezłożenie wniosku przewidującego chociażby jedną mobilność zamyka uczelni możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy PO WER na rok 2018/2019.

 

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Aleje Jerozolimskie 142A02-305 Warszawa
tel.: 22 46 31 288e-mail: adebska@frse.org.pl
www.frse.org.pl<http://www.frse.org.pl/> | www.power.frse.org.pl<http://www.power.frse.org.pl/>Z satysfakcją informujemy, że 26 stycznia 2018 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymała list powitalny, oficjalnie potwierdzający członkostwo naszej instytucji w International Accreditation Council for Business Education (IACBE):

 

Cracow School of Business at Cracow University of Economics is an Educational Member of the International Accreditation Council for Business Education (IACBE), and has affirmed its commitment to excellence in business education.

IACBE  jest wiodącą amerykańską instytucją akredytującą o zasięgu globalnym, która w swej działalności skupia się na szkołach biznesowych opierając się na następującej wizji ich funkcjonowania: "Programy nauczania studiów biznesowych odzwierciedlają misję instytucji i jej akademickiej jednostki biznesowej oraz są zgodne z obecnymi, akceptowalnymi praktykami i oczekiwaniami profesjonalistów w środowisku akademickim i biznesowym". IACBE zrzesza kilka set instytucji członkowskich, których kampusy rozlokowane są na całym świecie i ponad 1300 akredytowanych programów biznesowych. Członkostwo Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w organizacji IACBE oznacza nie tylko możliwość uzyskania prestiżowej certyfikacji, ale także nawiązania międzynarodowego partnerstwa z innymi uczelniami oraz czerpania przykładów dobrych praktyk, takich jak: działania doradcze, mentoring, szkolenia i warsztaty, wymiany studenckie i kadrowe.

 

Kolejnym krokiem we współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z IACBE jest przystąpienie do procesu akredytacji trzech Programów MBA:

 • Executive MBA
 • International MBA
 • MBA KSB+Master

 

Specjalistyczna akredytacja programowa przyznawana przez IACBE jest swoistym certyfikatem jakości, dzięki któremu środowisko biznesowe i inni interesariusze instytucji mogą być pewni, że akademicka jednostka biznesowa posiada najwyższą jakość oferowanych programów oraz kieruje się najlepszymi praktykami w edukacji biznesowej. Akredytacja jest również gwarancją dla studentów, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności praktyczne oraz dyplom ukończenia studiów, który jest rozpoznawalny i ceniony na rynku pracy. Ponadto akredytowane szkoły zobowiązują się do ciągłego podnoszenia poziomu jakości kształcenia.


Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UAM
(http://socjologia.amu.edu.pl/),

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
(http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/)

oraz The Haverford Institute of Public Sociology
(http://www.haverfordinstitute.org/),

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt."A Centennial of : Inspiration of Thomas and Znaniecki's Work for Sociological Scholarship on theContemporary Globalization Processes", która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła "The Polish Peasant in Europe and America" dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego wjej rozwój, Organizatorzy pragną - z okazji setnej rocznicy publikacji "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązującychterminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem:
http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasa-nt-in-europe-and-america-symposium-2018

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne(http://pts.org.pl/)

Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Jerzy Kaczmarek (Przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl
dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl
prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Instytutu Lotnictwa chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w 18. Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii, która odbędzie się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, w dniach 24-25 maja 2018 r.


Konferencja jest organizowana wspólnie z Ohio State University, i będzie pokrywała szeroki zakres zagadnień:

*  Technologie lotnicze i kosmiczne (postęp w technologiach lotniczych, kosmicznych oraz BSL)
*  Obronność i bezpieczeństwo
*  Nowe materiały i technologie produkcji (w tym kompozyty, druk 3D)
*  Kierunki rozwoju badań nad nowymi technologiami (w tym rozwiązania systemowe takie jak Inteligentne Miasta, Inteligentna Mobilność)
*  Kształcenie inżynierów (w tym prezentacje doktorantów)
*  Transport energii i magazynowanie

 Więcej informacji:  www.ilot.edu.pl


26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip