Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


OGŁOSZENIE

 

W związku z tradycyjnym przedświątecznym spotkaniem opłatkowym, ogłaszam godziny  rektorskie w dniu 21  grudnia  br. od  11:20-13:00.

 

Równocześnie uwzględniając prośbę Parlamentu Studenckiego ogłaszam  godziny  rektorskie od 13:05 do końca dnia.

 

Pracownicy  naukowo- dydaktyczni, prowadzący w  tym dniu zajęcia dydaktyczne po  godz. 13 są zobowiązani  do odpracowania  tych zajęć w innym terminie.

 

 

Z  poważaniem
Prof. dr  hab. Krzysztof Surówka
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że studentom naszej Uczelni zostały  przyznane stypendia im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Ideą stypendium jest wsparcie  materialne niezamożnych studentów, a w szczególności sierot oraz mieszkańców dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej.

W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Stypendium, na którym gościem specjalnym był Książę Stanisław Lubomirski - Lanckoroński.

Kapituła w składzie:

- Prof. dr hab. Krzysztof Surówka- Przewodniczący Kapituły, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,

- Jan Lubomirski - Lanckoroński reprezentowany przez gościa specjalnego Stanisława Lubomirskiego - Lanckorońskiego,

- Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział w Krakowie

- ks. Dariusz Błaszczyk CM, Z-ca Dyrektora Zarządu Fundacji im. Ks. Siemaszki,  Dyrektor ds. Wychowania

- oraz przedstawiciele wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
      Prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
      Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
      Prof. dr hab. Renata  Oczkowska

- a także przedstawiciel Parlamentu Studenckiego UEK Robert Prokop

rozdzieliła na rok akademicki 2017/2018 środki, które w większości pochodzą z uczelnianego funduszu stypendialnego UEK,  a także Fundacji Książąt Lubomirskich , która współfinansuje stypendia dla  dwojga  studentów.

Kapituła Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przyznała 7 nowych stypendiów spośród 11 zgłoszeń. Ponadto 11 stypendiów jest kontynuowane. Tak więc w roku akademickim 2017/2018  stypendium będzie otrzymywało łącznie 18 studentów. 

Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przyznawane jest niezależnie od stypendiów przyznawanych przez Uczelnię w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów.

JM Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, wraz z delegacją pracowników naszego Uniwersytetu, wziął udział w oficjalnej wizycie na Uniwersitá degli Studi di Messina - jednym z najważniejszych uniwersytetów we Włoszech.

 

Głównym celem wyjazdu było zawarcie czterostronnego porozumienia o współpracy w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa oraz finansów pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersitá degli Studi di Messina, Uniwersytetem w Kragujevcu oraz Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Handlu i Ekonomii.

 

Podpisany dokument gwarantuje kontynuację współpracy zainicjowanej i koordynowanej od blisko 20 lat przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UEK, umożliwiając m.in. dalszą wymianę pracowników naukowych i studentów, realizację wspólnych projektów badawczych oraz programu „podwójny dyplom".

 

Podczas pobytu w Messynie JM Rektor wygłosił wykład nt. Sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Odbyły się także liczne spotkania, m.in. z prof. Pietro Navarrą - Rektorem Uniwersytetu w Messynie, prof. Antonio Germania - Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą oraz dr. Giuseppe Lucchese - Head of International Relations Organization Unit, a także wizyty studyjne pokazujące warunki studiowania oraz prowadzenia badań naukowych we Włoszech.

 

Uniwersitá degli Studi di Messina to jedne z najważniejszych uniwersytetów we Włoszech, założony przez Ignacego z Loyoli w 1548 roku. Na Uniwersytecie, na 12 wydziałach, tj.: ekonomiczny, inżynierskim, matematyczno-informatycznym, weterynaryjnym czy medycznym, studiuje ponad 27 tyś. studentów.

 

 

 


 

 


 


Dr inż. Michał Halagarda, pracownik Katedry Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem,

 

został laureatem stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Jest to ogromne wyróżnienie dla nie tylko dla samego Pana Doktora, ale i dla całej naszej Uczelni!


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 


W dniu 7.12 przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie oraz Władze Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem podpisały umowę o współpracy w obszarze dydaktyki i nauki.

 

Dzięki tej umowie studenci Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, w szczególności kierunku Towaroznawstwo, specjalności "Transport i spedycja" będa mogli realizować staże w tej Instytucji ponadto Inspektorzy będa prowadzili wykłady oraz organizowane będa zajęcia w placówka Inspekcji. Liczymy na bardzo owocną wspólpracę.

 

  


Miło nam poinformować, że rozprawy habilitacyjne z Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały wyróżnione przez Kapitułę Konkursu organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Nagrodę im. Profesor Alicji Jarugi otrzymał:

 • dr. hab. Marcin Kędzior za pracę pt. „Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych i instytucjonalnych w wybranych państwach Unii Europejskiej".

 

Wyróżnienia przyznano:

 • dr hab. Joannie Krasodomskiej za pracę pt. „Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek",
 • dr hab. Katarzynie Świetli za pracę pt. „Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów".

 

Skład Kapituły tworzą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej:

 • prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska - przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Zbigniew Luty,
 • prof. dr hab. Jan Turyna,
 • prof. dr hab. Marian Żukowski,
 • dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH,
 • dr hab. Józef Pfaff, prof. UE,
 • dr Mariusz Karwowski - sekretarz,
 • mgr Bogdan Gajos,
 • mgr Adam Kęsik.


W dniu 5.12.2017 r. w Ministerstwie Finansów i Rozwoju odbyło się


uroczyste wręczenie powołań na nową kadencję Komisji Egzaminacyjnej,

działającej przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Członkiem Komisji Egzaminacyjnej na 4-letnią kadencję została dr Małgorzata Szulc.

Doktorat Honoris Causa Politechniki Lwowskiej

 

dla Profesora Jacka Purchli


Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, najwyższą godnością, jaką uniwersytet może nadać uczonemu. Przyznanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem uznania lwowskiego środowiska naukowego dla osiągnięć profesora Purchli na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w związku z jego pracą badawczą w trzech obszarach: historii sztuki, historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W jednomyślnej uchwale senatu Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska przypomniano m.in. zasługi profesora Jacka Purchli w podjęciu przed ponad ćwierćwieczem pionierskich wówczas badań nad architekturą i urbanistyką Lwowa w XIX i XX wieku i nad rozwojem stolicy Galicji. Prawie 50 publikacji, których autorem lub współautorem jest profesor Purchla, poświęconych zostało rozwojowi Lwowa i jego architekturze oraz roli Politechniki w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lwowa i Galicji.  Podkreślono również zasługi profesora Purchla jako przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO na polu ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

W uzasadnieniu nadania tego zaszczytnego tytułu  przypomniano również wieloletnie działania Profesora na rzecz zbliżenia Polaków i Ukraińców poprzez prowadzenie dialogu, otwartej dyskusji i współpracy, a przede wszystkim budowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia. Wymiernym przykładem tej pracy jest między innymi organizacja licznych konferencji, seminariów i wystaw, a także programy edukacyjne i stypendialne, jakie od ponad 25 lat organizuje kierowane przez profesora Purchlę Międzynarodowe Centrum Kultury, a w których wielokrotnie mieli okazję wziąć udział również pracownicy Politechniki Lwowskiej.

 

Politechnika Lwowska od 1844 roku była najstarszą, a na przełomie XIX i XX wieku jedyną polską uczelnią techniczną i stała się alma mater elit II Rzeczypospolitej, z premierami Jędrzejem Moraczewskim i Kazimierzem Bartlem oraz z generałem Władysławem Sikorskim na czele. Dziś jest jednym z trzech największych i najważniejszych uniwersytetów Ukrainy i liczy 35 tysięcy studentów. Warto też przypomnieć, że już w 1912 roku doktorat honorowy Politechniki Lwowskiej - jako pierwsza - przyjęła Maria Curie-Skłodowska, a w roku 2015 senat Politechniki uhonorował nim profesora Leszka Balcerowicza.

 

 

                                                         Więcej informacji oraz zdjęć - kliknij


Mamy przyjemność poinformować, że *trzy prace licencjackie* napisane pod kierunkiem Pani dr Małgorzaty Snarskiej zostały uhonorowane w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o nagrodę Prezesa Zarządu GPW.

 

Praca Pani Magdaleny Piechowicz „Behawioralne aspekty podejmowania decyzji inwestycji na giełdowym rynku akcji w Polsce" została uhonorowana I nagrodą.

 

Praca Pana Dominika Zięby „Premia za ryzyko zmienności i jej zawartość informacyjna" została uhonorowana wyróżnieniem.

 

Praca Pani Justyny Krawiec „Zagadka premii za ryzyko na polskim rynku kapitałowym" została uhonorowana wyróżnieniem.

 

Uroczystość wręczenia nagród, odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w dniu 18 grudnia (poniedziałek) o godz. 13.


Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UAM
(http://socjologia.amu.edu.pl/),

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
(http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/)

oraz The Haverford Institute of Public Sociology
(http://www.haverfordinstitute.org/),

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt."A Centennial of : Inspiration of Thomas and Znaniecki's Work for Sociological Scholarship on theContemporary Globalization Processes", która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła "The Polish Peasant in Europe and America" dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego wjej rozwój, Organizatorzy pragną - z okazji setnej rocznicy publikacji "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązującychterminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem:
http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasa-nt-in-europe-and-america-symposium-2018

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne(http://pts.org.pl/)

Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Jerzy Kaczmarek (Przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl
dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl
prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com

 

Archiwum aktualności znajduje się poniżej tej informacji 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip