Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Nowe studia podyplomowe "Akademia Coachingu" prowadzone przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim
data publikacji: 21/02/2012, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK zaprasza na I edycję studiów podyplomowych Akademia Coachingu, które rozpoczną się w kwietniu 2012 roku. Nabór na studia odbywać się będzie w terminie do 15 marca 2012 r. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

 

http://www.kzkl.uek.krakow.pl

 

Cel i zakres studiów

 

Studia podyplomowe „Akademia coachingu”  prowadzone są przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z firmą Process Coach. Celem studiów podyplomowych pn. „Akademia coachingu”, jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie kompetencji związanych z profesjonalnym coachingiem jako metodą służącą do doskonalenia się i rozwoju. Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli profesjonalnych coachów, działających zarówno w sferze doradztwa indywidualnego, jak i zespołowego. Udział w studiach daje możliwość rozwoju kompetencji coacha – menadżera, w obszarach pozwalających w procesie zarządzania na pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału poszczególnych pracowników, podniesienia ich kreatywności i zdolności do uczenia się, wzmocnienia relacji między ludźmi, skutecznego rozwiązywania konfliktów w organizacji, efektywnego komunikowania się i motywowania, jak również tworzenia prawdziwych zespołów oraz budowania atmosfery otwartości i zaangażowania sprzyjającej podniesieniu wydajności pracy. Stąd treść studiów związana ściśle z coachingiem została wzbogacona o takie zagadnienia jak: podstawy psychologii pozytywnej, team building, przywództwo, zarządzanie karierą zawodową. 


Ponadto wsparciem dla nabycia i rozwoju kompetencji związanych z coachingiem będą organizowane w trakcie studiów warsztaty MBTI dające możliwość poznania swojego typu psychologicznego oraz wypracowania skutecznych strategii osiągania celów osobistych, jak i zawodowych.
 
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikat zaliczenia 60 godzin szkolenia akredytowanego przy International Coach Federation.


Do kogo studia są adresowane

 

Studia w proponowanym kształcie adresowane są do przedsiębiorców, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, odpowiedzialnych za zespoły pracownicze lub projektowe, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności zarządzania ludźmi i wzbogacić swój zasób narzędzi i metod zarządzania o styl coachingowy. Ponadto w studiach uczestniczyć mogą osoby, które chcą profesjonalnie zająć się coachingiem – jako coachowie wewnętrzni w dużych organizacjach, albo freelancerzy oferujący tę usługę klientom zewnętrznym.


Realizowane bloki tematyczne i opis przedmiotów

 

Plan studiów
 
Semestr I
1.  Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim – 5h
2.  Wprowadzenie do coachingu – coaching wielopoziomowy – 15h
3.  Psychologia pozytywna – 10h
4.  Narzędzia psychometryczne - Warsztat MBTI – 12h
5.  Kompetencje coachingowe – Coaching rozwoju (ICF) – 26h
6.  Kompetencje coachingowe – Pokonywanie barier (ICF) – 26h
7.  Tworzenie zespołów – 5h
8.  Coaching zespołowy – 15h
 
Semestr II
1.  Przywództwo – 5h
2.  Coaching menedżerski – 8h
3.  Zarządzanie karierą zawodową – 5h
4.  Kompetencje coachingowe – Kompetencje lidera (ICF) – 26h
5.  Efektywność procesu coachingowego – 8h
6.  Grupowa sesja mentorska (ICF) – 10h
7.  Seminarium dyplomowe – 10h
Razem: 186h
 
CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH


1.     Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Głównym celem zajęć jest całościowe przedstawienie problematyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji w kontekście strategicznych, strukturalnych i kulturowych uwarunkowań jej funkcjonowania. W zakres omawianych zagadnień wchodzą: rola kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności, aktualne problemy w teorii i praktyce zarządzania kapitałem ludzkim oraz tendencje rozwojowe w tej dziedzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój pracowników poprzez coaching.


2.     Wprowadzenie do coachingu – coaching wielopoziomowy
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze światowymi standardami coachingu, zainspirowanie do pracy własnej i uświadomienie, dlaczego ważne jest bycie przykładem jako coach, pokazanie wartości coachingowej kultury organizacji. W czasie zajęć omówione zostaną: teoria i ćwiczenia coachingu wielopoziomowego wg modelu Roberta Dilts’a; podstawowe kompetencje coacha wg standardów International Coach Federation;  kluczowe umiejętności coacha;  Kodeks Etyczny i Standardy coachingu wg ICF; postawa własna coacha - wartości coacha; proces  akredytacji coacha w ICF.
Ponadto uczestnicy, będą praktykować ćwiczenia: interwizję, aktywne słuchanie, przeramowanie - reinterpretacja, kotwiczenie stanów.


3.     Psychologia pozytywna
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: od psychologii negatywnej do pozytywnej, poznają możliwości „kreowania” szczęśliwego człowieka, przedstawiona zostanie rola inteligencji emocjonalnej w budowaniu pozytywnego nastawienia do świata, omówiona zostanie pozytywna zmiana osobista a także psychologiczne warunki kreatywności i innowacyjności w organizacjach. Zaprezentowana zostanie również tematyka różnic kulturowych w kontekście poczucia szczęścia.


4.     Narzędzia psychometryczne - Warsztat MBTI
W ramach zajęć uczestnicy wypełnią kwestionariusz badania psychometrycznego, który wstępnie określi ich typ psychologiczny według typologii MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Będzie to podstawą przejścia zgodnie z metodologią MBTI procesu identyfikowania swojego ostatecznego typu psychologicznego, co przybliży słuchaczom zasady różnicowania typów psychologicznych i pozwoli lepiej zrozumieć siebie i swoje style zachowania. Warsztaty realizowane w ramach przedmiotu ułatwią rozumienie różnic między ludźmi oraz nauczą akceptacji i tolerancji poprzez wykazanie, jak można być skutecznym w życiu prywatnym i zawodowym stosując zupełnie inne strategie i drogi dochodzenia do sukcesów i realizowania celów. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat swoich mocnych stron oraz zidentyfikują obszary do potencjalnego rozwoju. Dodatkowo w ramach programu przekazana zostanie ogólna wiedza nt narzędzi psychometrycznych i ich wykorzystywaniu w procesie coachingu. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów.


5.     Kompetencje coachingowe – Coaching rozwoju (ICF)
Program zaprojektowany zgodnie z wymogami International Coach Federation, posiadający akredytację ICF jako warsztat kształtujący kompetencje coacha. Zaliczenie programu oznacza zaliczenie 20 godzin szkolenia akredytowanego (w sumie wymagane jest 60g) niezbędnego do rozpoczęcia procesu certyfikacji przy ICF.  Program obejmuje rozwijanie wybranych kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF wraz z elementami etyki zawodu coacha. Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów dających możliwość uczestnikom przeprowadzenia mini sesji coachingowych i występowania w nich w roli coacha, jak również klienta z uwzględnieniem superwizji. Warsztat skupia się na kształtowaniu umiejętności sprzyjających budowaniu skutecznej relacji coachingowej z klientem, podnoszeniu własnej wartości i strefy wpływu, a przez to nabywaniu umiejętności wspierania innych w realizacji ich wyzwań.


6.     Kompetencje coachingowe – Pokonywanie barier (ICF)
Program zaprojektowany zgodnie z wymogami International Coach Federation, posiadający akredytację ICF jako warsztat kształtujący kompetencje coacha. Zaliczenie programu oznacza zaliczenie 20 godzin szkolenia akredytowanego (w sumie wymagane jest 60g) niezbędnego do rozpoczęcia procesu certyfikacji przy ICF.  Program obejmuje rozwijanie wybranych kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF wraz z elementami etyki zawodu coacha. Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów dających możliwość uczestnikom przeprowadzenia mini sesji coachingowych i występowania w nich w roli coacha jak również klienta z uwzględnieniem superwizji. Warsztat skupia się na temacie pokonywania własnych barier i wspierania klienta przez coacha w tym procesie. Klient najczęściej wie, co powinien zmienić w swoim życiu, rolą coacha jest pomóc mu zwalczyć wewnętrzne bariery, które tę zmianę powstrzymują.


7.     Tworzenie zespołów
Zasadniczym celem zajęc jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tworzeniem i zarządzaniem zespołami pracowniczymi w organizacji. W treści kursu poruszane zostana zagadnienia odnoszące sie do procesu tworzenia zespołów pracowniczych, ich rodzajów, podstawowych zasad funkcjonowania. Istotną kwestią poruszaną w trakcie zajęć będzie powiązanie pracy zespołowej z takimi zagadnieniami jak: kultura organizacyjna, style kierowania, hierarchia organizacyjna, role pełnione przez kadrę menedżerska w procesie zarządzania zespołem. Przedstawione treści stanowić będą przygotowanie do realizacji problematyki coachingu zespołowego.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z analiza przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.


8.     Coaching zespołowy
Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego. Zajęcia realizowane będą w formie interaktywnych warsztatów umożliwiających uczestnikom doświadczenie sesji coachingu zespołowego. Uczestnicy będą występowali zarówno w roli członka zespołu, jak i coacha prowadzącego sesję zespołową. Uczestnicy będą zaangażowani w tworzenie procesu coachingu zespołowego, formułowanie wizji oraz misji zespołu, proces tworzenia zasad współpracy zespołowej i tożsamości zespołu, tworzenie indywidualnej i zespołowej mapy wartości. Zajęcia będą obejmowały pracę nad coachowaniem takich kompetencji zespołowych jak budowanie relacji opartych na zaufaniu, komunikacja, umiejętność podejmowania decyzji w zespole, umiejętność wspierania zespołu w realizacji celów.


9.     Przywództwo
Celem zajęć jest przedstawienie istoty przywództwa w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim, a w szczególności zastosowania coachingu w zarządzaniu. W zakres omawianych zagadnień wchodzą: źródła władzy w organizacji i sposoby jej sprawowania, rodzaje przywódców, krytyczna analiza koncepcji przywództwa w organizacji, przedstawienie przywództwa jako roli zawodowej, określenie cech skutecznego przywództwa.


10.  Coaching menedżerski

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z executive coachingiem jako narzędziem wspierającym rozwój wyższej kadry menedżerskiej. W trakcie zajęć na konkretnych przykładach zostaną omówione cele, jakie zwykle stawia się przed coachingiem i jakie są oczekiwania od coacha oraz kluczowe uwarunkowania coachingu. Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w tej metodzie, a także ich wartość przy ustalaniu celów w podsumowaniu coachingu. Zajęcia dostarczą praktyczną wiedzę opartą na doświadczeniu o metodach, narzędziach i rozwiązaniach, jakie można zastosować we współpracy z menedżerem. Wiedza przekazywana będzie w dynamiczny interaktywny sposób w oparciu o wspólną analizę konkretnych realnych przypadków: Jak objąć nowe stanowisko dyrektora wykonawczego; Transformacja od specjalisty lub funkcjonalnej roli do członka zarządu organizacji; Style przywództwa w zmieniającym się środowisku; Podejście do sytuacji, które nie mają oczywistych rozwiązań.


11.  Zarządzanie karierą zawodową
Głównym celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką karier zawodowych w rozumieniu organizacyjnym. Przedstawione zostaną: miejsce i rola problematyki karier wśród innych aktywności zarządzania kapitałem ludzkim oraz organizacyjne instrumenty  kształtowania karier. Słuchacze zapoznają się z teoriami rozwoju indywidualnego, etapami tego rozwoju i ich cechami konstytutywnymi a także podstawami decyzji zawodowych.


12.  Kompetencje coachingowe – Kompetencje lidera (ICF)
Program zaprojektowany zgodnie z wymogami International Coach Federation, posiadający akredytację ICF jako warsztat kształtujący kompetencje coacha. Zaliczenie programu oznacza zaliczenie 20 godzin szkolenia akredytowanego (w sumie wymagane jest 60g) niezbędnego do rozpoczęcia procesu certyfikacji przy ICF.  Program obejmuje rozwijanie wybranych kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF wraz z elementami etyki zawodu coacha. Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów dających możliwość uczestnikom przeprowadzenia mini sesji coachingowych i występowania w nich w roli coacha jak również klienta z uwzględnieniem superwizji. Warsztat skupia się na coachowaniu kompetencji przywódczych, kiedy klientem jest menedżer, a przez to jest również okazją dla uczestników popracowania nad ich własnym procesem formułowania wizji i jej realizowania.


13.      Efektywność procesu coachingowego
Zajęcia mają pomóc w odpowiedzi na pytania: Jak zadbać o to by proces coachingowy był powiązany z celami biznesowymi? Jakie są etapy oceny efektywności procesu coachingowego? Jakie są warunki brzegowe do spełniania, aby można było mówić o efektach w pracy coachingowej? Jak i na podstawie jakich informacji sformułować cele coachingu? Jak określić wskaźniki efektywności? Co obecnie wiadomo na temat efektywności coachingu? Mierzenie efektywności przedstawione zostanie zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i coachingu dla osób prywatnych, z naciskiem na kontekst organizacyjny. W trakcie zajęć omówiona i przećwiczona zostanie konkretna propozycja procedury mierzenia efektywności coachingu. Zajęcia będą mieć formę warsztatową z elementami wykładu. Realizowane będą poprzez analizę studium przypadku pokazującego kontekst i zasady prowadzenia oceny efektywności procesu coachingu, a także ćwiczenie konkretnych umiejętności (min. ustalania celów coachingu oraz wskaźników efektywności) niezbędnych na poszczególnych etapach mierzenia efektywności procesu coachingowego.


14.  Grupowa sesja mentorska (ICF)
Program zaprojektowany zgodnie z wymogami International Coach Federation, prowadzony przez akredytowanego coacha uprawnionego do pełnienia roli mentora dla starających się o akredytację. Zaliczenie programu oznacza zaliczenie 7 godzin mentorskich (w sumie wymagane jest 10g) niezbędnych do rozpoczęcia procesu certyfikacji przy ICF.  Celem programu jest doskonalenie kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF: Budowanie zaufania, Obecność coachingowa, Aktywne słuchanie, Dopytywanie o sedno, Umiejętność zadawania pytań, Bezpośrednia komunikacja, Budowanie świadomości, Projektowanie działań, Planowanie i wytyczanie celów, Zarządzanie postępami i zaangażowaniem. Zajęcia prowadzone będą w formie pracy w trójkach (coach, klient, obserwator), uczestnicy otrzymają ostateczną ewaluację swojej gotowości do przystąpienia do procesu certyfikacji.


Sylwetki prowadzących

 

Prof. Dr hab. Aleksy Pocztowski

 

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk, Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".
Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół współczesnych koncepcji i metod zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych i strategicznych.
Autor, współautor i redaktor wielu publikacji, m.in. książek: Human Resource Management in Transition. The Polish Case (2011); Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego (2011), Managing human resources in Poland (2009), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji (2009), Zarządzanie talentami w organizacji (2008), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian (2007); Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość (2007); Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (2006); Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć (2004); Zarządzanie zasobami ludzkimi: Strategie-procesy-metody (2003, 2007); Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej (2003), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (2002); Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce (2002),(2003),(2004),(2005).
Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na studiach: doktoranckich, MBA, podyplomowych, magisterskich.
Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (1987-89, 1995) oraz Volkswagen Stiftung (1991).
 
Prof. UEK dr hab. Alicja Miś


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopnie naukowe naukowe  uzyskała w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra socjologii (o specjalności socjologia pracy) oraz magistra nauk politycznych w zakresie dziennikarstwa.
Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju w organizacji i problematyki kształtowania karier pracowniczych oraz zagadnienia metodologii nauk społecznych w tym metod i technik badawczych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Jest autorką i współautorką blisko 100 opracowań - w tym kilku książek, skryptów uczelnianych, artykułów publikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. W jej dorobku są również niepublikowane opracowania badawcze oraz materiały do studiowania w trybie "distance learning".
Odbyła staże naukowe w USA oraz Wielkiej Brytanii. W macierzystej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach International Business Studies z przedmiotu Human Resource Management, MBA oraz na studiach doktorskich.
Jest członkiem stowarzyszeń naukowych rodzimych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i in.) oraz międzynarodowych (International Consortium for Social Development). W bieżącej kadencji została powołana  w skład Komisji Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
 
Dr Tomasz Sapeta


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie - dyplom mgr ekonomii - specjalność: ekonomika pracy i polityka społeczna. Doktorat na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu nauk o zarządzania pt. "Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw".
Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dla jednostek Policji, koordynator ds. jakości kształcenia w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Wykładowca, trener i konsultant w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą, zarządzania strategicznego, audytów personalnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Współautor projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, audytów personalnych. Współuczestnik realizacji projektu Banku Światowego nt. Doskonalenie Umiejętności Kierowniczych dla Urzędów Pracy; Ekspert w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego Samorządów Terytorialnych realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute w zakresie opracowania polityki kadrowej dla urzędów wojewódzkich w Polsce; Uczestnik badań i projektów naukowych m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu); rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw, trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy;
Autor i współautor publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Artur Rzepecki


Niezależny doradca personalny prowadzący coachingi, programy rozwojowe i projekty rekrutacyjne dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej. Z wykształcenia pedagog i HR-owiec. Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie HR em, obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo przez kilka lat związany z branżą FMCG miał okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. W latach 2004 - 2009 współtworzył jako partner Aretes Consultants, firmę usług doradztwa personalnego. Rozwijanie kadry zarządzającej wyższego szczebla jest jego pasją i główną kompetencją. Artur jest absolwentem wielu kursów coachingowych min ICC, CTI, CCL, ORSC. Od 2004 roku jest aktywnym członkiem, a w okresie IV 2009 – IV 2011 roku był Prezesem International Coach Federation Polska.
 
Urszula Sadomska


Neuropsycholog/ coach. Posiada duże doświadczenie efektywnej pracy coachingowej - ponad 5000 godzin. W rozwoju własnym osiągnęła tytuł Master Certified Coach – najwyższy stopień akredytacji przyznawany, po wymagającym procesie rozwoju przez International Coach Federation. Jest coachem, zrzeszonym w Stowarzyszeniach i Federacjach ICF, ICI , IC. Rozwijała swój warsztat u mistrzów coachingu takich jak: R.Dilts, J.O’Connor, F.Farrelly, H. Muller Walbrodt, Ch.Hall, S.Smith, R.Bolstad, K.Alex, S.Gilligan, M.Atkinson, R.Choice. Ukończyła wiele szkół coachingu, między innymi uzyskała certyfikaty: Erickson Institute , ICC, CTI, The Academy of Behavioral Technology Coaching, Institute for Advanced Studies of Health (IASH). Współpracuje z uczelniami: Akademia Leona Koźmińskiego, SWPS. Obroniła doktorat w zakresie Kompetencji psychologicznych w firmie. Absolwentka studiów dyplomowych „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”. Publikacje, miedzy innymi: ”Przywództwo w organizacji a funkcje lidera, ujęcie systemowe z interpretacją neurolingwistyczną”, „Postawa coacha – nieustanny rozwój własny”, „Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy”. Po kilkunastu latach pracy menedżerskiej w korporacjach, rozumie biznes i obszar przywództwa. Rozumie potrzeby integralności wewnętrznej i balansu w życiu oraz etapów zmian – wszystko to było jej udziałem.
 
Michał Kułakowski


Psycholog/trener/coach, certyfikowany przez Ericksonian Institute i ICC. Jako asesor, coach, konsultant lub trener współpracował w projektach rozwoju strategii korporacji oraz rozwoju kadry menadżerskiej dla Merck,  Makro Cash & Carry Polska, McAffe, BEA, Oracle Polska, Consafe Logistics, ING Usługi Finansowe, Coca-Cola HBC Polska i in. Wykładowca coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Nurek zawodowy i wojskowy, posiadający wyższe uprawnienia instruktorskie, organizator wypraw nurkowych w basenie Morza Czerwonego, w Meksyku, Australii, Polsce. Eksplorator wraków i jaskiń. Z podróży czerpie inspiracje do pracy coachingowej. Współautor książek o tematyce coachingowej: „Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków” red.nauk.M. Sidor-Rządkowska; „Coaching - rozwój ludzkiego potencjału” red.nauk. L.Czarkowska; „Coaching  jako katalizator rozwoju organizacji" red.nauk. L.Czarkowska”.
 
Dominika Kukiełka–Pucher


Certyfikowany coach szkoły coachingu co-aktywnego (Certified Professional Co-Active Coach) oraz akredytowany przy International Coach Federation. Coach relacji i systemów w organizacjach (Organization & Relationship System Coaching-ORSC) oraz facylitator metody Team Coaching (TCI). Trener z międzynarodowym Certyfikatem Trenera Zarządzania - Edexcel I BTEC. Absolwentka psychologii UJ oraz The Coaches Training Institute (CTI) w Paryżu i Kalifornii. Konsultant oraz menedżer projektów HR w obszarze oceny i rozwoju pracowników, zarządzania talentami, rozwoju kompetencji menedżerskich dla firm branży motoryzacyjnej, budowlanej, doradczo-konsultingowej i nowych technologii. Specjalizuje się w coachingu liderów, zarządzaniu efektywnością osobistą, coachingu relacji oraz w prowadzeniu zespołów action learningowych. Prowadziła coachingi dla pracowników firm z branż konsultingowo- doradczej, finansowej, mediów i komunikacji. Autorka publikacji z dziedziny HR oraz coachingu m.in. w "Coaching - teoria, praktyka, studia przypadków" pod red. M.Sidor-Rządkowskiej.
 
Wojciech Paździor


Akredytowany coach przez International Coach Federation na poziomie ACC, absolwent Szkoły Trenerów, Master Facilitator, Studium Socjoterapii PTP. Rozwija liderów, coachów oraz trenerów, prowadzi zajęcia w ramach programów MBA i studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Rozwijał kadrę m. in: Allegro, Asplex (Acer), BZWBK-CU, Cadbury, Credit Suisse, Dialog, Ernst&Young, EuroBank, Fiat, Hewlett-Packard, ING Bank Śląski, KRUK, KWS Lochow, Nasza Klasa, Polfa, Siemens, Sawa Logistics, Volkswagen, Whirlpool i wielu organizacji w Polsce. Wspiera menedżerów w doskonaleniu talentów, zwiększaniu efektywności osobistej, zmiany nawyków i zachowań. Od grudnia 2008 odpowiedzialny za zarządzanie i sprzedaż w Adventure for Thought leadership & strategy. Doświadczenie biznesowe zdobywał pracując m. in. jako handlowiec i Dyrektor Regionalny w biznesie (branża IT, doradztwo) oraz KAM, Członek Zarządu, trener i coach w międzynarodowych organizacjach non-profit.
 
Anna Cywińska


Akredytowany coach przy International Coach Federation. Specjalizuje się w indywidualnym coachingu menedżerskim dla pracowników korporacyjnych w obszarach tworzenia zespołów, komunikacji, motywacji i zarządzania oraz w coachingu biznesowym. Współpracowała z firmami: 3M, Fiskars, Ernst & Young, Expathouse, Danone, Prospekta, Coaching House, VipAccount. Absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Business College w Vancouver, w Kanadzie oraz studiów MBA dla kadry HR w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.  Właściciel firmy szkoleniowo-coachingowej Leader Business Institute. Wykładowca współpracujący z SWPS w Poznaniu i Sopocie oraz  Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi autorskie warsztaty z coachingu aprobowane w ICF „Coaching możliwości rozwoju”  Prowadzi sesje mentorskie grupowe i indywidualne dla coachów, którzy ubiegają się o akredytację ICF w języku polskim i angielskim.  Czynnie działa w Zarządzie ICF Polska, pełniąc obecnie funkcję wiceprezesa tej organizacji.
 
Ewa Mukoid


Doktor filozofii, coach ICF z akredytacją w stopniu PCC (Professional Certified  Coach) , doradca biznesowy w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, autorka licznych artykułów naukowych i publicystycznych, tłumacz przysięgły języka francuskiego. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Etyki Słowa. Dyrektor programowy Instytutu Komunikacji i Rozwoju w Krakowie. Kompetencje zawodowe doskonaliła m.in. na Sorbonie, w paryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes, warszawskiej SGH, krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej oraz  Erickson College z Vancouver. Doświadczenie zawodowe zdobywała w strukturach firm polskich i międzynarodowych korporacji, a następnie jako ich niezależny partner. Na poziomie eksperckim zajmuje się doskonaleniem kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz kluczowymi umiejętnościami osiągania sukcesu i  satysfakcji, a w szczególności: efektywną komunikacja, profesjonalnym zarządzaniem relacjami i wizerunkiem osób, projektów i organizacji.
 
Monika Schwertner


Akredytowany coach przy International Coach Federation, ukończyła wydział filologiczny UJ oraz podyplomowo: Studia Menedżerskie MBA na SGH w Warszawie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Krakowie; dodatkowo absolwentka kursów przy OPP (Oxford Psychlogy Press) w Oxfordzie - certyfikowany przy OPP praktyk narzędzi psychometrycznych MBTI (Myers Briggs Type Indicator) i 16PF (The Sixteen Personality Factor Questionnaire) oraz kursów przy Erickson College. Autoryzowany Fasylitator metody Team Coaching Assessment przy TCI (Team Coaching International). Jej doświadczenie zawodowe to wiele lat pracy na stanowiskach menedżerskich  i członka zarządu w korporacjach różnych sektorów, reprezentujących bardzo różne geograficznie kultury organizacyjne. Jako menedżer, coach lub trener współpracowała dotąd z firmami: ABB (Asea Brown Boveri), BPH, UBS, Elica, Tokai Rubber Industries, Delphi, ENI. Interesuje ją: problematyka zarządzania wiedzą i rozwojem w organizacjach oraz wykorzystywania coachingu jako metody rozwiązywania problemów i usprawniania procesów w firmie. Obecnie Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Process Coach oraz Prezes Fundacji El Puente.

Linki