Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Prof. UEK dr hab. Piotr Buła oraz prof. UEK dr hab. Łukasz Popławski powołani do Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
data publikacji: 09/02/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Miło nam poinformować, że z dniem 2 lutego 2017 r. Prezes Rady Ministrów - Beata Szydło, powołała prof. UEK dra hab. Piotra Bułę oraz prof. UEK dra hab. Łukasza Popławskiego w skład Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Jednocześnie informujemy, że decyzją Pani Premier prof. Popławski objął także funkcję przewodniczącego tego organu.

 

Serdecznie gratulujemy.  

 

Rada utworzona została na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W jej skład wchodzi dziewięciu członków powoływanych (po trzech) przez: Prezesa Rady Ministrów, Ministra właściwego ds. gospodarki i Ministra właściwego ds. energii.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym do zadań Rady należy wydawanie opinii dotyczących:

 

1) kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

2) dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym;

3) projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym;

4) kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26;

5) spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.


Linki