Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

X Kongres Ekonomistów Polskich
data publikacji: 31/12/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w Warszawie, Hotel Sheraton, w dniach 28-29 listopada 2019 r. pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU, ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych.

 

Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.

 

W ramach X Kongresu przewidywane są następujące bloki tematyczne:

 

I. Jednorodność czy pluralizm? Stan i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych z uwzględnieniem miejsca ekonomii polskiej na tle ekonomii światowej (również wątki metaekonomiczne, w tym metodologiczna refleksja nad ekonomią)

 

II. Sfera realna gospodarki – szanse, zagrożenia i wyzwania związane z obiektywnymi trendami technologicznymi, społecznymi, politycznymi, demograficznymi, konsumpcyjnymi

 

III. Sfera regulacji gospodarki – rola instytucji, rola państwa, polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji makroekonomicznej, rola organizacji ponadnarodowych, samorząd gospodarczy, pracowniczy i zawodowy, efektywność mikroekonomiczna

 

IV. Kultura i edukacja ekonomiczna

 

Dyskusję w paralelnych blokach tematycznych poprzedzi sesja plenarna, otwierająca

Kongres, która dotyczyć będzie fundamentalnych problemów w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej.

Kongres zamykać będzie końcowa sesja plenarna, w ramach której obok

zamawianych referatów, zostaną w syntetycznej formie zaprezentowane wyniki paralelnych debat panelowych.

Wszelkie dodatkowe, aktualizujące informacje dotyczące Kongresu będą

sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej PTE www.pte.pl

 

Forma upowszechniania materiałów kongresowych

 

Szeroka formuła Kongresu zobowiązuje organizatorów do otwartego sposobu

przyjmowania nadsyłanych referatów, według przyjętych reguł. Referaty podlegać będą recenzji, przy czym przyjmowane będą wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej nigdzie niepublikowane i niewygłaszane.

Termin złożenia referatu – do 30 września 2019 r.

Streszczenia nadsyłanych referatów wraz z notkami biograficznymi autorów, a

następnie pełne teksty referatów będą udostępnione uczestnikom Kongresu w wersji

elektronicznej na stronie internetowej X Kongresu. Podczas obrad Kongresu referaty będą syntetycznie przedstawiane przez moderatorów poszczególnych bloków tematycznych w ramach dyskusji panelowych.

 

Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji

książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej.

 

Terminy i opłaty

Termin zgłaszania udziału w Kongresie, w tym również zgłaszania streszczeń

referatów upływa: w pierwszym terminie do 30 czerwca 2019 r. , a po tym terminie – do 10 listopada 2019 r. (termin zgłoszenia jest związany z wysokością opłaty uczestnictwa w Kongresie).

Warunkiem uczestniczenia w Kongresie jest wniesienie opłaty w kwocie 1200,00

PLN w terminie do 30 czerwca 2019 r. na konto Zarządu Krajowego PTE. Po tym

terminie opłata wynosi 1500,00 PLN.

Opłata pokrywa koszty przerw kawowych, lunchu i uroczystej kolacji pierwszego

dnia, przerw kawowych i lunchu drugiego dnia Kongresu, materiałów kongresowych oraz publikacji pokongresowej.

Karta rejestracyjna zgłoszenia na Kongres zostanie zamieszczona na stronie

internetowej www.kongresekonomistow.pl na początku marca br.

 

 

Sekretariat X Kongresu Ekonomistów Polskich

ul. Nowy Świat 49

00-042 Warszawa

tel: (022) 551 54 01, (022) 551 54 05 fax (022) 551 54 44

e-mail: kongres@pte.pl

www.pte.pl

www.kongresekonomistow.pl

 

Linki