Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Indywidualna ścieżka kształcenia na Wydziale GAP
data publikacji: 01/07/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK zostanie uruchomiona Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE WGAP) oparta na kształceniu metodą tutoringu.

 

 

Metoda tutoringu ma długą tradycję osadzoną w doświadczeniach systemu tutorialnego na uniwersytetach w Oksford i Cambridge. Tutoring wykracza poza tradycyjne formuły zajęć w formie wykładów, ćwiczeń czy konwersatoriów. Opiera się na  indywidualnej relacji mistrz - uczeń,  czyli tutor - student,  budowanej przez okres dwóch lub trzech semestrów studiów, dzięki wspólnym, cyklicznym spotkaniom – tutorialom. Indywidualny plan kształcenia ma na celu zintensyfikowany, wielowymiarowy i zintegrowany rozwój studentów.

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna na Wydziale GAP (WISE WGAP) umożliwi studentom:

·         rozwijanie zainteresowań́ naukowych,

·         poszerzanie horyzontów,

·         rozwój umiejętności tj. np.:

o   krytyczna analiza tekstu,

o   synteza, logiczne  wnioskowanie, sztuka argumentacji,

o   komunikacja,

o   autoprezentacja.

Kim jest tutor?

Tutor to osoba, która pełni funkcję doradcy, indywidualnego opiekuna studentów. Jego zadaniem jest pobudzanie studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów. Pomaga w opracowywaniu indywidualnych celów i programów tutoriali zgodnych z zainteresowaniami studenta. Spotyka się  cyklicznie ze studentem, wspierając jego rozwój poprzez dyskusje, zadania domowe, eseje, projekty, które są fundamentem do wspólnych dyskusji. Tutor wspiera indywidualną pracę studenta, a także weryfikuje jej efekty.

O WISE:

·         WISE jest prowadzona na I i II stopniu studiów stacjonarnych. Trwa odpowiednio: 3 ostatnie semestry na studiach I stopnia oraz 2 ostatnie semestry na studiach II stopnia.

·         Postępowanie rekrutacyjne polega na złożeniu podania o przyjęcie na Wydziałową Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną wraz z:

o    listem motywacyjnym,

o   zaświadczeniem o średniej z dotychczasowych semestrów studiów (minimum 4,0),

o   ewentualnymi listami polecającymi.

·         Limit przyjęć w ramach WISE jest ustalany na każdy rok akademicki, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 15 osób na studiach I stopnia oraz 10 na studiach II stopnia.

Szczegóły dotyczące postępowania rekrutacyjnego ukażą się na stronie Wydziału GAP  w nowym roku akademickim.

Linki