Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendia
data publikacji: 17/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Możliwości stypendialne Doktorantów

Doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mogą pobierać stypendia doktoranckie, stypendia z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych oraz stypendia z funduszu pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, zapomoga). Doktoranci mogą się również ubiegać o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom.

Stypendium doktoranckie przyznawane jest na rok (12 miesięcy). Wysokość comiesięcznego świadczenia wynosi min. 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta, czyli 1470 zł. Na pierwszym roku studiów stypendium może być przyznane na podstawie bardzo dobrych wyników w rekrutacji. Na drugim i kolejnym roku studiów stypendium może być przyznane na podstawie osiągnięć naukowych, badawczych, organizacyjnych oraz postępów w pracy doktorskiej i zaangażowania w dydaktykę.

Stypendium z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych przyznawane jest na rok (12 miesięcy). Min. wysokość miesięcznej wypłaty wynosi 800 zł. Na pierwszym roku stypendium może być przyznane na podstawie bardzo dobrych wyników w rekrutacji. Na drugim i kolejnym roku studiów stypendium może być przyznane na podstawie rankingów. Stypendium może być przyznane nie więcej niż 30% doktorantów na danym wydziale na danym roku studiów.

Stypendia z funduszu pomocy materialnej przyznawane są co do zasady na rok akademicki (9-10 miesięcy w zależności od wielkości środków na ten cel w danym roku). Wysokość miesięcznych wypłat określa każdorazowo Rektor w Zarządzeniu na początku roku akademickiego. Stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi są przyznawane na podstawie spełnienia określonych w regulaminach warunków. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku jest przyznawane na podstawie bardzo dobrych wyników w rekrutacji. Na drugim i kolejnym roku studiów stypendium jest przyznawane na podstawie spełnienia określonych w regulaminie warunków.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom przyznawane jest doktorantowi najwcześniej po pierwszym roku studiów doktoranckich. Stypendium może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Stypendium jest nie wyższe niż 25 000 zł wypłacane jednorazowo na rachunek wskazany we wniosku.

Stypendium doktoranckie, stypendium z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych, stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom


Linki