Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Informator
data publikacji: 10/04/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

REKRUTACJA na studia w roku akademickim 2017/18

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie

■ Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna (specjalność planowanie i inżynieria przestrzenna), logistyka międzynarodowa, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia  trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

■ Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

1. Zasady przyjęć na studia:
■ Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego), maksymalnie dwa kierunki alternatywne,  zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden z wybranych kierunków. Kolejność ta będzie uwzględniana przy postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitu przyjęć na kierunki studiów). Kolejność wybieranych kierunków jest bardzo ważna – na pierwszym miejscu kandydat wpisuje kierunek priorytetowy, dwa pozostałe to kierunki alternatywne.

■ Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie ocen z egzaminu  maturalnego,
a postępowanie kwalifikacyjne obejmuje  dwa następujące przedmioty:

Kierunek studiów Przedmiot pierwszy Przedmiot drugi
Prawo historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka język obcy
Analityka gospodarcza
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość (specjalność Corporate finance and accounting-studia realizowane w języku angielskim – studia płatne)
Rachunkowość i controlling
matematyka język obcy
Informatyka stosowana
Applied informatics (studia realizowane w języku angielskim - studia płatne)
matematyka lub informatyka język obcy
Administracja
Ekonomia
Europeistyka
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna a)
Gospodarka przestrzenna b)
Inżynieria organizacji i zarządzania
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(specjalność International Business-studia realizowane w języku angielskim – studia płatne)
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
matematyka lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie język obcy
Innowacje w biznesie
Marketing i komunikacja rynkowa
Modern business management
(studia realizowane w języku angielskim - studia płatne)
Zarządzanie
matematyka lub geografia lub historia język obcy
Logistyka międzynarodowa matematyka lub geografia język obcy
Innowacyjność produktu
Towaroznawstwo
matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia lub geografia lub historia język obcy
Zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub chemia lub fizyka język obcy

a) Studia pierwszego stopnia (3 letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata,
b) Studia pierwszego stopnia (3,5 letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.


■ Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  200.

■  Przeliczanie punktów
-Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).
- Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej
traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:
    1) liczbę punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
   2) liczbę punktów uzyskanych na poziomie rozszerzonym,  wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

      Przykład:
      poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.     
      poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.
    
- W przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę  ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.
- W przypadku kandydatów, którzy zdawali tzw. „starą maturę” , Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.
- Z uzyskaną łączną liczbą punktów z dwóch przedmiotów kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

2. Terminy składania dokumentów:

■ I etap
Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, dokonują wyłącznie rejestracji
w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie: -  od 19 czerwca do 4 lipca 2017 r.
Ankieta będzie dostępna na stronie: www.rekrutacja.uek.krakow.pl

Tegoroczni maturzyści proszeni są o dokonywanie rejestracji dopiero po otrzymaniu świadectw dojrzałości, z uwagi na konieczność wpisania wyników maturalnych oraz numeru świadectwa dojrzałości!

■ II etap: 
Po ogłoszeniu w dniu 11 lipca 2017 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie od 13 do 17 lipca 2017 r. następujących dokumentów:
1) wydruk wypełnionej w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów ankiety osobowej,
2) kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu (w przypadku zagranicznego świadectwa dojrzałości, również tłumaczenie na język polski, jak i zaświadczenie o jego porównywalności z polskim  świadectwem dojrzałości),
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – oryginał do wglądu,
4) dwie aktualne fotografie o wymiarze 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie nazwiskiem, imieniem, nr PESEL),
5) olimpijczycy dostarczają dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady,
6) niepełnosprawni dostarczają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

■ Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Kandydat zostanie przyjęty na studia w momencie doręczenia dokumentów oraz pod warunkiem, że wyniki matur wpisane do ankiety osobowej będą zgodne z wynikami na doręczonym świadectwie.

Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a miejsce wypełnione będzie przez osobę oczekującą na liście rezerwowej.

■ Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na kierunki z niewypełnionym limitem, stanowią grupę rezerwową i będą mogli wejść na listę przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów w określonym terminie.

■ Kandydaci przyjęci na jeden z alternatywnych kierunków (drugi lub trzeci) po potwierdzeniu podjęcia studiów (tj. po złożeniu kompletu dokumentów), będą mogli kandydować z listy rezerwowej na kierunek, który wybrali w ankiecie osobowej jako pierwszy lub drugi. Czynności tej kandydat będzie mógł dokonać w systemie ERK, zaznaczając to w zakładce lista rezerwowa. Zmiana kierunku będzie możliwa pod warunkiem, że liczba punktów  uzyskana przez kandydata okaże się równa lub wyższa od punktacji wyznaczonej dla przyjęć z listy rezerwowej.

■ Osoby podejmujące studia w Uniwersytecie Ekonomicznym zobowiązane będą do wniesienia za pośrednictwem banku opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu, jak również do podpisania umowy o naukę.

■  Dokumenty wymagane w II etapie należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.

3. Wyjątki w rekrutacji:

Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

Matura „IB”
skala ocen

Punkty kwalifikacyjne

    PunktyPoziom SL Poziom HL
         7      60     100
         6      55      90
         5      50      80
         4      45      70
         3      40      60
         2      30      50


■  W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – zgodnie z art.43 ust.2 oraz 5 i 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.

■  Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują  maksymalną liczbą punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym  zdawany był egzamin maturalny.

■   Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

■  Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu) wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie do 22 września 2017 roku.

■  Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
1. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego (tj. III etapu):
  -Wiedzy Ekonomicznej
  -Informatycznej
  -Matematycznej
  -Przedsiębiorczości
  -Wiedzy Statystycznej
  -Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  -Wiedzy o Unii Europejskiej
  -Wiedzy o III RP
  -Wiedzy o Żywieniu i Żywności na kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,
  -Wiedzy o Żywności na kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,
  -Innowacji technicznych i wynalazczości na kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Laureaci wymienionych olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów z obydwu przedmiotów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu przyznaje się laureatom i finalistom niżej wymienionych olimpiad stopnia centralnego:
  - Biologicznej
  - Chemicznej
  - Fizycznej
  - Geograficznej
  - Historycznej
  - Matematycznej
  - Języka angielskiego
  - Języka francuskiego
  - Języka niemieckiego
  - Języka rosyjskiego

3. Podstawą uzyskania ww. uprawnień, jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

■ Bliższych informacji udziela – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, w godz. od 9 do 14 – Dział Nauczania UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27  Budynek Główny  pok. 107-108,Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25
www.uek.krakow.pl
,  e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Linki