Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendium socjalne dla niepełnosprawnych
data publikacji: 15/11/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W przypadku, gdy termin ważności orzeczenia jest krótszy niż semestr, stypendium przyznaje się do końca ważności tego orzeczenia.

W przypadku uzyskania ponownie orzeczenia stanowiącego kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

Wysokość stypendium określa Zarządzenie Rektora w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów i doktorantów:

Ogólne uwagi dotyczące stypendiów:

 -   Wnioski o stypendia składa się odrębnie dla każdego rodzaju stypendium.

 -   Główną zasadą jest, że stypendia przyznaje się na rok akademicki.  Dla studentów ostatniego   roku studiów inżynierskich oraz z rekrutacji marcowej stypendia przyznaje się na semestr.  Dokładny okres przyznania podany jest w decyzji stypendialnej.

 -   Stypendia wypłacane są w okresie na jaki obowiązuje decyzja,  pod warunkiem posiadania aktywnego statusu studenta (wpisu na bieżący semestr).

-    Stypendia wypłacane są co miesiąc w formie bezgotówkowej, dlatego konieczne jest posiadanie osobistego rachunku w banku na terenie Polski.

-    Każdy rodzaj stypendium można pobierać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów.

-     Prawo do stypendiów ustaje jeżeli student :

  •  posiada tytuł magistra lub równorzędny, czyli ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  •  ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął lub kontynuuje studia na innym kierunku również pierwszego stopnia,
  •  studiuje na studiach drugiego stopnia (w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego) dłużej niż 3 lata.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

TERMIN ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNEJ

WZORZEC KOMPLETNEGO WNIOSKU

REGULAMIN I WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

AKTY PRAWNE

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
Budynek Główny, II piętro,  pok. 215 - 218

Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 

 

Linki