Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego
data publikacji: 15/10/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
nawiązując do szczytnych, dobroczynnych dokonań Księcia Aleksandra Lubomirskiego podjął w grudniu 2009 roku uchwałę o utworzeniu 
w ramach uczelnianego funduszu stypendialnego

Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego

Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przeznaczone jest na wsparcie materialne niezamożnych osób, w tym w szczególności sierot oraz pochodzenia polskiego mieszkańców dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej. O stypendium ubiegać się mogą studenci UEK studiów stacjonarnych, studiujących lub rozpoczynających studia pierwszego lub drugiego stopnia.

Wnioski mogą składać studenci, w rodzinie których dochód netto na osobę nie przekracza ustawowego, maksymalnego dochodu do stypendium socjalnego oraz osiągają dobre wyniki w nauce. Spośród tych osób, stypendium mogą otrzymać studenci, którzy terminowo zaliczają semestry i osiągają  średnią ocen powyżej 4,0  a w odniesieniu do studentów rozpoczynających studia, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji.

Wniosek należy złożyć  
do końca października
w sekretariacie prorektora ds. studenckich.

Wniosek powinien zawierać:

1. Potwierdzenie:

    1) sytuacji materialnej przez dział spraw bytowych studentów i doktorantów,
    2) średniej ocen przez właściwy dziekanat lub
    3) liczby punktów osiągniętych w rekrutacji przez dział nauczania.

2. Uzasadnienie (inne istotne informacje):

    1) charakterystyka sytuacji rodzinnej,
    2) informacja o polskim pochodzeniu,
    3) przeznaczenie stypendium.

3. Oświadczenie o nie ubieganiu się i niepobieraniu stypendium z funduszy innych  
     uczelni, fundacji lub stowarzyszeń.


Wniosek o stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego

Regulamin Stypendium im. Księcia Lubomirskiego

Linki