Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendium Rektora
data publikacji: 05/12/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

KRYTERIUM PRZYZNAWANIA

Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o to stypendium, jeżeli został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego oraz jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o to stypendium, jeżeli studia drugiego stopnia rozpoczął tj. został immatrykulowany w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (365 dni od daty egzaminu dyplomowego) oraz uzyskał wysoką średnią ocen lub uzyskał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Student kolejnych lat studiów może ubiegać się o to stypendium, jeżeli zaliczył poprzedni rok studiów do końca sesji poprawkowej oraz uzyskał wysoką średnią ocen lub uzyskał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie poprzedniego roku akademickiego.

Zaliczenie roku należy rozumieć jako zaliczenie wszystkich przedmiotów ustalonych w planie studiów. Powtarzanie przedmiotu czyli uzyskanie wpisu warunkowego dyskwalifikuje do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Liczba przyznanych stypendiów rektora nie może być większa niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

W tym celu średniej ocen oraz poszczególnym osiągnięciom przypisuje się wartości punktowe i tworzy się RANKING dla studentów poszczególnych kierunków studiów, odrębnie dla każdego roku studiów, a także z uwzględnieniem poziomu kształcenia (stopień pierwszy, stopień drugi).

Stypendium rektora przyznaje się odrębnie dla studentów z rekrutacji październikowej
i marcowej.

              WYNIKI RANKINGÓW:

        - REKRUTACJA PAŹDZIERNIKOWA
         - REKRUTACJA MARCOWA

 

Wysokość stypendium określa Zarządzenie Rektora w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów i doktorantów:

Ogólne uwagi dotyczące stypendiów:

 -   Wnioski o stypendia składa się odrębnie dla każdego rodzaju stypendium.

 -   Główną zasadą jest, że stypendia przyznaje się na rok akademicki.  Dla studentów ostatniego   roku studiów inżynierskich oraz z rekrutacji marcowej stypendia przyznaje się na semestr.  Dokładny okres przyznania podany jest w decyzji stypendialnej.

 -   Stypendia wypłacane są w okresie na jaki obowiązuje decyzja,  pod warunkiem posiadania aktywnego statusu studenta (wpisu na bieżący semestr).

-    Stypendia wypłacane są co miesiąc w formie bezgotówkowej, dlatego konieczne jest posiadanie osobistego rachunku w banku na terenie Polski.

-    Każdy rodzaj stypendium można pobierać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów.

-     Prawo do stypendiów ustaje jeżeli student :

  •  posiada tytuł magistra lub równorzędny, czyli ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  •  ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął lub kontynuuje studia na innym kierunku również pierwszego stopnia,
  •  studiuje na studiach drugiego stopnia (w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego) dłużej niż 3 lata.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

TERMIN ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNEJ

WZORZEC KOMPLETNEGO WNIOSKU

REGULAMIN I WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

AKTY PRAWNE

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
Budynek Główny, II piętro,  pok. 215 - 218

·  Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 

 

Linki