Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendium socjalne
data publikacji: 15/11/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Kryterium przyznawania stypendium socjalnego jest dochód netto na osobę w rodzinie studenta.
Wysokość dochodu uprawniającą do przyznania stypendium socjalnego ustala Rektor
w porozumieniu z Parlamentem Studenckim, biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz ilość wniosków.

Wysokość stypendium określa Zarządzenie Rektora w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów i doktorantów:

Ogólne uwagi dotyczące stypendiów:

 -  Wnioski o stypendia składa się odrębnie dla każdego rodzaju stypendium.

 -  Główną zasadą jest, że stypendia przyznaje się na rok akademicki.  Dla studentów ostatniego   roku studiów inżynierskich oraz z rekrutacji marcowej stypendia przyznaje się na semestr.  Dokładny okres przyznania podany jest w decyzji stypendialnej.

 -  Stypendia wypłacane są w okresie na jaki obowiązuje decyzja,  pod warunkiem posiadania aktywnego statusu studenta (wpisu na bieżący semestr).

 -   Stypendia wypłacane są co miesiąc w formie bezgotówkowej, dlatego konieczne jest posiadanie osobistego rachunku w banku na terenie Polski.

 -   Każdy rodzaj stypendium można pobierać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów.

 -   Prawo do stypendiów ustaje jeżeli student :

  •  posiada tytuł magistra lub równorzędny, czyli ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  •  ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął lub kontynuuje studia na innym kierunku również pierwszego stopnia,
  •  studiuje na studiach drugiego stopnia (w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego) dłużej niż 3 lata.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

TERMIN ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNEJ

WZORZEC KOMPLETU DOKUMENTÓW (dotyczy studentów obsługiwanych w systemie ERWOS)

WZORZEC KOMPLETU DOKUMENTÓW (dotyczy studentów obsługiwanych w systemie USOS)

REGULAMIN I WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

AKTY PRAWNE

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
Budynek Główny, II piętro,  pok. 215 - 218

Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 

 

Linki