Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapomoga losowa
data publikacji: 07/11/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ZAPOMOGA LOSOWA

może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

O przyznanie zapomogi może ubiegać się student narażony na doraźne wydatki związane z:
  - nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka rodziny
  - chorobą studenta lub członka rodziny
  - urodzeniem dziecka
  - śmiercią członka rodziny
  - innymi ważnymi okolicznościami

Zapomoga przyznawana jest na podstawie wniosku złożonego przez studenta do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające zdarzenie.

Zapomoga udzielana jest w formie pieniężnej i może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

Maksymalną wysokość zapomogi losowej na dany rok akademicki określa  Zarządzenie Rektora w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów i doktorantów:

WZORZEC KOMPLETNEGO WNIOSKU
  1. wniosek (Załącznik nr 11 do Regulaminu pomocy materialnej)
     
Podpisuje student jako wnioskodawca
  2. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
      Podpisuje student jako wnioskodawca
  3. zaświadczenie dokumentujące zdarzenie

WYPŁATA ZAPOMOGI LOSOWEJ

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UEK, zapomoga losowa podlega wypłacie dopiero po odebraniu decyzji przez studenta lub jej doręczeniu przez Pocztę Polską.

Przesłanie decyzji pocztą wydłuża czas realizacji wypłaty przyznanej zapomogi z uwagi na konieczność oczekiwania na zwrotne potwierdzenie odbioru korespondencji.
Dlatego preferowanym sposobem odbioru decyzji jest odbiór osobisty lub przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika.

Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej. W sytuacji braku osobistego rachunku bankowego, zapomoga może być wypłacona w kasie UEK.

REGULAMIN I WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
Budynek Główny, II piętro,  pok. 215 - 218

Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

AKTY PRAWNE

Linki