Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla zespołu pracowników UEK za książkę „Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności”
data publikacji: 07/12/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jest nam miło podzielić się z Państwem informacją o wyróżnieniu książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności” Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grupie „wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich”. Nagrodzona praca jest efektem współpracy 7. autorów pod redakcją prof. Jana W. Wiktora z trzech Wydziałów naszego Uniwersytetu: 1) Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2) Wydziału Finansów i Prawa oraz 3) Wydziału Zarządzania. Zespół tworzą: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr hab. Paweł Bielawski, prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz, dr Jolanta Walas-Trębacz, dr hab. Joanna Wyrobek i prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska. Była to jedyna nagroda Ministra, jaką otrzymali pracownicy naszego Uniwersytetu w roku 2018 (i jedna z trzech przyznanych uniwersytetom ekonomicznym w Polsce). Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w 3 grudnia 2018 r.

Książka została wydana przez renomowane wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie w roku 2017. Recenzentem wydawniczym podręcznika był prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, wybitny specjalista z zakresu tytułowej problematyki książki. Rekomendacje popierające Wniosek Rektora i uchwałę Senatu UEK sporządzili profesorowie Marian Gorynia i Bogdan Nogalski.

 

Z Wniosku

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

o wyróżnienie podręcznika Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przedstawionego na posiedzeniu Senatu UEK w dn. 5 marca 2017 r.)

 

„Książka zespołu pracowników naszego Uniwersytetu jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym zagadnień „zarządzania międzynarodowego”, ujętym jednak w formułę odmienną w stosunku do innych podręczników o tej tematyce. Jego zasadniczą cechą jest nowatorskie ujęcie tożsamości przedsiębiorstwa międzynarodowego, realizowanych funkcji i wskazanie kluczowych uwarunkowań funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.

Autorzy podręcznika podejmują zasadnicze problemy zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym w specyficznym spojrzeniu, jakie stanowi perspektywa integracji zasadniczych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa: marketingu, personelu, finansów i rachunkowości. Integracja różnorodności - wyznaczonych przez te cztery funkcje - tworzy - z pewną ostrożnością - przesłanki podejścia holistycznego. Autorzy w każdym rozdziale wyraźnie akcentują, że naturę zarządzania międzynarodowego wyraża integracja wszystkich funkcji, narzędzi i elementów, funkcjonowania przedsiębiorstwa na arenie rynków międzynarodowych. Na płaszczyźnie opisu naukowego stanowi przesłankę integracji wielości odmiennych perspektyw i szczegółowych ujęć, jakich dostarcza literatura problemu. Autorzy mocno akcentują stanowisko, że dopiero łączne ujęcie wielu, różnych perspektyw badawczych daje szansę kompleksowego, właściwego spojrzenia na naturę, tożsamość i system zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Dotyczy to nie tylko zapewnienia spójności struktur i strategii w ujęciu ogólnym, ale też ich integracji w wymiarze międzynarodowym - integracji różnorodności, jaką stanowią wszystkie, zagraniczne oddziały i komórki, przez które centrala przedsiębiorstwa realizuje swoją misję i kierunkowe cele rozwoju. Podejście takie należy przyjąć za wiodące w analizie i prezentacji kluczowych problemów zarządzania międzynarodowego przedsiębiorstwem.

Istotnym czynnikiem wyznaczającym oryginalność i innowacyjność podręcznika jest skład autorski. Podręcznik jest pracą zespołową, a jego autorami są pracownicy z trzech wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizujący się w zagadnieniach, które tworzą morfologię problematyki - architekturę strategicznych problemów zarządzania korporacją transnarodową. Taki skład zespołu - oparty z jednej strony na kryteriach merytorycznych - obszaru specjalizacji badawczej i dydaktycznej, a z drugiej - przekraczający sztywne w wielu przypadkach granice katedr i wydziałów uczelni jest wyraźnym, pozytywnym atutem podręcznika i może stanowić wzór podejścia i poziom odniesienia dla innych podręczników akademickich, które winny ukazywać, opisywać i wyjaśniać szczegółowe problemy współczesnego świata ekonomii i biznesu właśnie poprzez integrację różnorodnych podejść i punktów widzenia.

 

Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja K. Koźmińskiego:

 „W pracy dostrzegam co najmniej następujące znaczące zalety:

 

·         Po pierwsze, opracowanie zawiera kompletny lub „niemal kompletny” […] ) przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych.

·         Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich, lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki.

·         Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów.

·         Po czwarte, wszystkie rozdziały zostały opracowane przez uznanych uczonych zatrudnionych na czołowej polskiej uczelni ekonomicznej. Gwarantuje to wysoki poziom zaprezentowanego w pracy warsztatu naukowego istotny ze względu na spodziewane zastosowania dydaktyczne książki.

·         Po piąte, dzięki starannej redakcji naukowej udało się nadać pracy zwarty, jednolity charakter, wyraźnie podporządkowany wspólnej koncepcji zaakceptowanej przez wszystkich Autorów.

Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego”.

W opinii dla Senatu naszego Uniwersytetu prof. dr. hab. M. Gorynia stwierdził:

„Opiniowana książka wypełnia – w moim przekonaniu – znakomicie wymagane kryteria nowości i oryginalności oraz posiada szereg silnych stron […].

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym to obszar wiedzy ewoluującej w niezwykle szybkim tempie w związku z dynamicznym rozwojem procesów internacjonalizacji i globalizacji, dodatkowo przeplatanych zjawiskami kryzysowymi w gospodarce światowej. Książka podejmuje więc problematykę zarówno bardzo ważną, ale jednocześnie niezwykle aktualną, a zarazem złożoną. O aktualności podręcznika świadczą przede wszystkim odniesienia do najnowszych wyników badań w wiodących ośrodkach światowych oraz powołania na najbardziej aktualne publikacje. Pod tym względem recenzowana książka wypada wręcz wzorcowo. Należy przy tym podkreślić, że wymienione cechy problematyki analizowanej w pracy odnoszą się w wysokim stopniu zarówno do aspektów poznawczych, jak i praktycznych, w tym konsekwencji dla praktyki zarządzania przedsiębiorstwami oraz dla prowadzonej przez rządy polityki gospodarczej”.

 

Prof. dr hab. dr h.c. Multi Bogdan Nogalski, w opinii sformułowanej w imieniu własnym i Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk napisał:

 

„Podręcznik akademicki pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, […] oceniam niezwykle wysoko. Uważam, że może ono stanowić nadzwyczaj wystarczającą podstawę do przyznania zespołowi autorów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrody Zespołowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne za rok 2017. Owo wyróżnienie jest moim zdaniem moim zdaniem w pełni uzasadnione i z wielkim uznaniem zostanie przyjęte i zaakceptowane przez środowisko związane z dyscypliną nauki o zarządzaniu. Na to wyróżnienie prof. zw. dr hab. Jan W. Wiktor i jego Zespół w pełni zasłużyli”.

 

 

 

 

Linki