Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dofinansowanie do projektu Katedry Teorii Ekonomii przez NCBiR
data publikacji: 18/12/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 30 listopada 2018 roku wniosek w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego został oceniony pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie w kwocie: 2 801 087,73 złotych na uruchomienie Młodzieżowego Uniwersytetu Ekonomicznego (MUE), którego celem jest podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Zakłada się, że w wyniku realizacji szkoleń nastąpi zmniejszenie luki kompetencyjnej oraz poprawa mobilności zawodowej młodzieży w świetle relatywnie wysokiej stopy bezrobocia wśród młodych w wielu powiatach małopolskich.

Projekt został złożony przez Katedrę Teorii Ekonomii.

Kierownikiem i koordynatorem projektu jest dr hab. Robert W. Włodarczyk, prof. UEK.

W skład zespołu projektowego wchodzą:

dr Paweł Zamora

dr Piotr Klimczyk

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Janusz Rosiek

mgr Marcin Dąbkiewicz

mgr inż. Krzysztof Krusiec

mgr Paweł Milka

mgr Andrzej Palej

mgr Dominik Wieczorek

lic. Magdalena Smoleń.

Projekt przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, poprawi komunikację interpersonalną, umożliwi grupie docelowej z lokalnych społeczności zapoznanie się ze środowiskiem akademickim. Kształtowane w ramach projektu kompetencje obejmują następujące aspekty:

§ komunikacyjne (współpraca w grupie, jasne przekazywanie myśli, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi),

§ osobiste (logiczne myślenie i analiza faktów, wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków, gotowość uczenia się nowych rzeczy, kreatywność i innowacyjność),

§  zawodowe (rozplanowanie i terminowa realizacja zadań, praca w ramach projektu, elastyczne reagowanie na zmiany, samodzielność podejmowania decyzji, przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy).

Celem projektu jest zorganizowanie szkoleń dla 600 uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich w zakresie poprawy: kompetencji miękkich, cyfrowych i społecznych, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości. Rezultatem projektu będzie zwiększenie aktywizacji społecznej grupy docelowej, poszerzenie jej wiedzy specjalistycznej i praktycznej, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu, a także propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości oraz integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

 

Linki