Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

"Mistrzowie Dydaktyki" - kolejny wniosek UEK przyjęty przez MNiSW
data publikacji: 24/07/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Z wielką satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy po raz kolejny zakwalifikowani do udziału w projekcie pozakonkursowym pn. "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywa ma charakter wdrożeniowy i współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym w szczególności tutoringu. W naszej Uczelni projekt będzie dotyczył 14 nauczycieli akademickich, którzy obejmą opieką indywidualną blisko 100 studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie do 160 000 złotych. Zajęcia poprzedzone zostaną stażem dydaktycznym w Wielkiej Brytanii, Danii lub Holandii, podczas którego nasi wykładowcy będą mogli skonfrontować swą wiedzę na temat tutoringu z praktykami z zagranicznych uniwersytetów. W rezultacie podjętych przez nas działań, Uczelnia pozyska na ten cel łącznie prawie ćwierć miliona złotych, a 34 nauczycieli akademickich podniesie swoje kompetencje dydaktyczne i nawiąże kontakty międzynarodowe. 

Dokumentację projektową przygotował Zespół ds. ścieżek indywidualnych w składzie: dr Jakub Kwaśny (osoba wskazana do kontaktu z MNiSW), dr Agnieszka Żur oraz dr Łukasz Danel przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dra hab. Jerzego Kornasia. Pomoc administracyjna: mgr inż. Katarzyna Szczeklik Wierzbicka z Zespołu Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia.

Linki