Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Prorektor ds. kształcenia i studentów
data publikacji: 03/09/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prorektor ds. kształcenia i studentów: organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną Uczelni, tj. czuwa nad realizacją procesu dydaktycznego na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, w tym nad kształceniem studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej, kształceniem w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, stwarzaniem warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, a także nad wychowaniem studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji iposzanowanie praw człowieka,

  • dba o podnoszenie jakości kształcenia,
  • organizuje i nadzoruje proces rekrutacji studentów i doktorantów,
  • organizuje i nadzoruje działalność Uczelni w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
  • nadzoruje rozdział i wykorzystanie środków na cele studenckie,
  • koordynuje i nadzoruje przygotowanie oraz realizację projektów w zakresie nadzorowanej działalności, dofinansowywanych ze środków unijnych,
  • kieruje opracowaniem strategii Uczelni w zakresie nadzorowanej działalności,
  • realizuje inne zadania zlecone przez rektora.

Prorektor ds. kształcenia i studentów nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność wymienioną w sześciu pierwszych punktach podanych powyżej.

 

Linki