Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Regulamin
data publikacji: 16/10/2013, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 REGULAMIN  PUBLIKACJI W „Argumenta Oeconomica Cracoviensia"

Czasopismo „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" zostało utworzone w celu prezentacji i upowszechnienia dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. W „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" publikowane są artykuły w języku angielskim.

Od 1 października 2013 r. w odniesieniu do „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" obowiązują następujące zasady:

1. „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" ukazuje się przynajmniej dwa razy w roku.

2. W celu zapewnienia cykliczności i terminowości wydawania „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" Komitet Redakcyjny ustala terminy składania poszczególnych numerów „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" z Redaktorem Naczelnym w Wydawnictwie UEK. Obowiązujące terminy składania artykułów upływają 31 marca i 30 września, jednak po zebraniu artykułów do całego numeru można składać artykuły do numeru następnego.

3. Komitet Redakcyjny wstępnie kwalifikuje prace do publikacji oraz ocenia je pod względem merytorycznym i formalnym.

W razie stwierdzenia niezgodności z wymienionymi wytycznymi teksty mogą zostać odesłane do Autorów w celu wprowadzenia koniecznych zmian lub zostać odrzucone.

5. Komitet Redakcyjny wskazuje recenzentów poszczególnych artykułów.

6. Artykuły w „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" opiniuje dwóch recenzentów zewnętrznych o uznanym dorobku naukowym. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

7. Autor (autorzy) jest zobowiązany do ujawnienia informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.).

8. Recenzje artykułów są sporządzane na formularzu recenzji stosowanym w Wydawnictwie UEK.

9. Autorzy artykułów nie otrzymują honorarium za opublikowanie artykułu i podpisują oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na bezpłatne opublikowanie artykułów.

10. Teksty artykułów są przyjmowane do publikacji w ramach ustalonych limitów objętości. Objętość artykułu naukowego zamieszczonego w „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" nie powinna przekraczać 1,0 ark. wyd.

11. Redaktor Naczelny kieruje do Wydawnictwa prace wstępnie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do publikacji w danym numerze wraz z informacją o podjętych decyzjach w sprawie recenzentów wydawniczych. Do Wydawnictwa przekazywane są skompletowane wydruki artykułów wraz ze streszczeniami w języku angielskim i polskim, co najmniej czterema słowami kluczowymi oraz wersje elektroniczne.

12. Po otrzymaniu opinii recenzentów Wydawnictwo przekazuje sekretarzowi Komitetu Redakcyjnego artykuły wraz z recenzjami wydawniczymi. Redaktor Naczelny podejmuje decyzje w sprawach dotyczących przesłania autorom prac do poprawy i wskazuje zakres dokonania ewentualnych zmian w tekstach.  

13. Komitet Redakcyjny wyznacza redaktorów naukowych prac oraz redaktora statystycznego spośród członków danego Komitetu Redakcyjnego, którzy po sprawdzeniu, czy autorzy uwzględnili uwagi recenzentów, podejmują decyzję o przyjęciu prac do publikacji, konieczności wprowadzenia przez autorów zmian w tekstach, lub nieprzyjęciu prac do publikacji.

14. Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję w sprawie zakwalifikowania artykułów do publikacji w danym numerze „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" i przekazuje do Wydawnictwa komplet prac (prace w wersji przyjętej do publikacji i recenzowanej) wraz z odpowiedziami autorów na uwagi zawarte w recenzjach, opinią redaktora naukowego oraz wykazem prac zakwalifikowanych do publikacji (w ustalonej kolejności zamieszczenia ich w „Argumenta Oeconomica Cracoviensia"). W odniesieniu do zakwalifikowanych prac Redaktor Naczelny informuje Wydawnictwo (w formie pisemnej) o udziale w redakcji naukowej poszczególnych członków Komitetu Redakcyjnego.

15. W wypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w tekstach Wydawnictwo ma prawo odesłania ich do Komitetu Redakcyjnego.

16. Teksty przygotowane do publikacji przez Wydawnictwo są kierowane w formie wydruków do Komitetu Redakcyjnego w celu przekazania autorom do korekty autorskiej. Komplet tekstów po korekcie autorskiej jest przekazywany przez sekretarza redakcji do Wydawnictwa wraz z oświadczeniem autorów o wykonaniu korekty autorskiej.

17. Po wydaniu danego numeru „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" Wydawnictwo przekazuje do Komitetu Redakcyjnego egzemplarze autorskie i promocyjne.

18. Skład Komitetu Redakcyjnego oraz Rady Programowej zamieszcza się na stronie redakcyjnej „Argumenta Oeconomica Cracoviensia".

19. Szatę graficzną czasopisma zatwierdza Komitet Redakcyjny.

20. Układ tekstów i zawartość poszczególnych numerów ustala Komitet Redakcyjny.

21. W poszczególnych numerach mogą znaleźć się nie tylko artykuły, ale również wyniki badań naukowych, sprawozdania z konferencji, recenzje najnowszych publikacji.

Linki