Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Wymogi redakcyjne
data publikacji: 16/10/2013, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wskazówki dla Autorów dotyczące przygotowania artykułów składanych do publikacji w „Argumenta Oeconomica Cracoviensia"   

1. „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" ukazuje się przynajmniej dwa razy w roku.

2. W celu zapewnienia cykliczności i terminowości wydawania „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" Komitet Redakcyjny ustala terminy składania poszczególnych numerów „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" z Redaktorem Naczelnym w Wydawnictwie UEK. Obowiązujące terminy składania artykułów upływają 31 marca i 30 września, jednak po zebraniu artykułów do całego numeru można składać artykuły do numeru następnego.

3. Autor powinien złożyć utwór oryginalny i dotychczas niepublikowany. Artykuł nie może zostać skierowany do publikacji w innym czasopiśmie.

4. Autor (autorzy) jest zobowiązany do ujawnienia informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.).

5. Autor przekazuje do sekretarza Komitetu Redakcyjnego wydrukowany artykuł w języku angielskim wraz ze streszczeniami w języku angielskim i polskim, co najmniej czterema słowami kluczowymi oraz wersje elektroniczne.

6. W razie stwierdzenia niezgodności z wymienionymi wytycznymi teksty mogą zostać odesłane doAutorów w celu wprowadzenia koniecznych zmian lub zostać odrzucone.

7. Autorzy artykułów nie otrzymują honorarium za opublikowanie artykułu i podpisują oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na bezpłatne opublikowanie artykułów.

8. Teksty artykułów są przyjmowane do publikacji w ramach ustalonych limitów objętości. Objętość artykułu naukowego zamieszczonego w „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" nie powinna przekraczać 1,0 ark. wyd.

9. Oprócz artykułów, do poszczególnych numerów można również nadsyłać wyniki badań naukowych, sprawozdania z konferencji, recenzje najnowszych publikacji.

UWAGI REDAKCYJNE

1. Maszynopisy (program: Word, czcionka: Times New Roman).

2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:

 • wydrukowany na papierze formatu A4, z zachowaniem marginesów: lewy - 25 mm, prawy - 35 mm, górny i dolny - po ok. 25 mm
 • wielkość czcionki: tekst zasadniczy - 12 punktów, przypisy, bibliografia załącznikowa - 12 punktów, interlinia - 1,5.

3. Strony maszynopisu powinny mieć numerację ciągłą.

Struktura artykułu

Imię i Nazwisko

Tytuł

 • Introduction
 • Chapter
 • Chapter
 • Chapter
 • Conclusions

References

Abstract

Key words

Literatura

1. Na końcu pracy należy zamieścić bibliografię załącznikową.

2. Wykaz literatury ma zawierać wszystkie cytowane prace i nie może obejmować prac, na które Autor nie powołuje się w tekście.

3. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie oraz ponumerowane. W każdej pozycji należy podać:

 • nazwisko i pierwsze litery imion autora,
 • tytuł pracy (kursywą) i - jeżeli występuje - podtytuł, oddzielony od tytułu kropką,
 • oznaczenie kolejności wydania podane cyframi arabskimi, np. ed., 3.
 • nazwę wydawcy,
 • adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).

     W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach należy podać:

 • nazwisko i pierwsze litery imion autora,
 • tytuł artykułu (kursywą),
 • tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej,
 • rok wydania,
 • liczbę tomu, numeru lub zeszytu, poprzedzoną skrótem określenia wziętego z czasopisma.

4. W przypadku utworów napisanych przez więcej niż trzech autorów pierwszym elementem opisu powinien być tytuł, a nazwiska redaktora pracy lub autorów (w pracach, w których nie ma redaktora) należy podawać po tytule.

5. Tytuły dzieł obcojęzycznych, nazwy wydawcy i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji.

Przypisy

1. Przypisy umieszcza się na dole strony.

2. W każdej pozycji należy podać:

 • pierwsze litery imion autora i nazwisko,
 • tytuł pracy (kursywą) i - jeżeli występuje - podtytuł, oddzielony od tytułu kropką,
 • oznaczenie kolejności wydania podane cyframi arabskimi, np. ed., 3.
 • nazwę wydawcy,
 • adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).

     W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach należy podać:

 • pierwsze litery imion autora i nazwisko,
 • tytuł artykułu (kursywą),
 • tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej,
 • rok wydania,
 • liczbę tomu, numeru lub zeszytu, poprzedzoną skrótem określenia wziętego z czasopisma.

Tabele

1. Tabele całostronicowe powinny być zamieszczone w osobnym pliku, mniejsze mogą być zamieszczone w tekście. Pod każdą tabelą należy podać źródło, z której została ona zaczerpnięta, lub informację, że stanowi opracowanie własne autora lub też opracowanie na podstawie prac innych autorów.

2. Przypisy dotyczące tabel należy zamieszczać bezpośrednio pod tabelą.

3. W tabelach nie należy pozostawiać pustych rubryk. W przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne:

 • kreska (-) - zjawisko nie występuje,
 • zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone zawartmi w tabeli znakami cyfrowymi, np. gdy produkcja wyrażona jest w tys. ton, znak 0 oznacza, że produkcja w danym przypadku nie osiąga 0,5 tys. ton,
 • kropka (.) - zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,
 • znak x - wypełnianie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe,
 • „w tym" - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

Rysunki, schematy, wykresy

1. Do wszystkich rysunków, schematów i wykresów należy podać źródła.

2. Grafika sporządzona w programie MS Word winna być wykonana w module rysunkowym (nie zaś rysowana na stronie dokumentu), a sporządzona w innych programach powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana (nie może być zapisana razem z dokumentem sporządzonym w edytorze tekstowym):

 • grafika wektorowa - w formacie: .cdr, .ai, .eps,
 • grafika rastrowa - w formacie: .tif, .jpg.

Zalecany format rysunków i tabel: 12,4 cm x 16 cm, czcionka w opisach - 9 pkt.

Streszczenie

Do artykułów należy załączyć streszczenie w języku angielskim i polskim (o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. do 1000 znaków), napisane na oddzielnej stronie,
z podaniem imienia i nazwiska autora oraz tytułu artykułu.

Linki