A A A drukuj

Kierunki na I stopniu studiów

Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na I stopniu studiów obejmuje 6 kierunków oraz kilkanaście specjalności. Poniżej przedstawiono ich charakterystykę.

 

 Kierunek: Ekonomia
Specyfika kierunku:
 • na tym kierunku kształci się postawy i umiejętności niezbędne w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność,
 • tu zdobędziesz umiejętności praktycznego wykorzystania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu właściwych decyzji ekonomicznych,
 • wskazane u kandydata: zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi i społecznymi.
Wybrane przedmioty:Oferowane specjalności:
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Etyka biznesu
 • Historia gospodarcza
 • Mikroekonomia
 • Technologie informacyjne
 • Geografia ekonomiczna
 • Podstawy makroekonomii
 • Rachunkowość

Analityka ekonomiczno-finansowa

Ekonomia menedżerska

Konsulting w biznesie i sferze publicznej

Nieruchomości i inwestycje

Przedsiębiorczość i innowacje

Strategie rozwoju biznesu

 Kierunkowe efekty kształcenia
Szczegółowy plan studiów znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Szersza charakterystyka kierunku:

Kształcenie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, zarówno w makro-, jak i mikroskali. Kierunek umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej oraz nowoczesnych metod i technik analizowania procesów ekonomicznych, a także ... więcej

 

Odstęp............................. fg lfd lfd sld ;hd jh jhdlsjhdklshdlkshfdkljhdfls shdl sdkhfdlkd l klsdhl shdl hsl dk sdfskd flskd skd

 Kierunek: Europeistyka Ulotka  

Specyfika kierunku:

 • studia interdyscyplinarne, łączące zagadnienia właściwe dla dla nauk ekonomicznych, prawniczych i politologicznych
 • możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale również praktycznych umiejętności połączonych z rozwojem kompetencji interpersonalnych
 • innowacyjne metody dydaktyczne, debaty, symulacje oraz metody wykorzystujące nowe technologie (np. platforma edukacyjna, projekty multimedialne)
Wybrane przedmioty: Oferowane specjalności:   
 • Elementy statystyki międzynarodowej
 • Instytucje i proces decyzyjny w UE
 • Integracja europejska
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Państwo i władza w Europie
 • Prawo europejskie
 

Biznes i współpraca na rynku europejskim

Menedżer projektów europejskich

Szczegółowy plan studiów znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Szersza charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku Europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich ... więcej

 

 Kierunek: Inżynieria Organizacji i Zarządzania
  Ulotka

Specyfika kierunku:

 • na tym kierunku studenci od strony teoretycznej i praktycznej poznają operacyjne aspekty organizacji i zarządzania, koncepcje rozwoju organizacji, role kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu organizacji czy metody i techniki realizacji przedsięwzięć zarządczych i rozwojowych
 • po tym kierunku studenci mogą pracować w sektorze MŚP, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
Wybrane przedmioty:
Oferowane specjalności:
 • Mikroekonomia
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy rachunkowości i finansów
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu

Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

Zarządzanie rozwojem biznesu

Zarządzanie i doradztwo personalne

Szczegółowy plan studiów znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Szersza charakterystyka kierunku:

Nowy kierunek, realizowany we współpracy trzech katedr, otwiera przed studentami możliwość wyboru jednej z trzech specjalności, ukierunkowanych ściśle na praktyczne aspekty zarządzania i praktyczny wymiar organizacji. Poza kanonem wiedzy niezbędnej przyszłemu menedżerowi, studia kładą szczególny nacisk na rolę czynnika ludzkiego w organizacjach i efektywność działań zarządczych i rozwojowych ... więcej Kierunek: Logistyka Międzynarodowa
  Ulotka
Specyfika kierunku:

 Wybrane przedmioty:
Oferowane specjalności:
 • Biznes międzynarodowy
 • Podstawy logistyki
 • Transport i spedycja
 • Zarządzanie informacjami w logistyce
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Audyt logistyczny w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Brak specjalności

Szczegółowy plan studiów znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Szersza charakterystyka kierunku:

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa mają charakter interdyscyplinarny- studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk ekonomicznych, jak i technicznych. Program studiów opracowany został w taki sposób, by łączyć elementy nauk ścisłych i humanistycznych, dzięki czemu absolwenci kierunku posiadają kompetencje niezbędne przy pracy w zróżnicowanym otoczeniu. Studia przygotowują studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji ... więcej  

 Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Specyfika kierunku:

 • studia interdyscyplinarne, choć wyraźny nacisk w kształceniu kładzie się na przedmioty ekonomiczne,
 • kandydaci na ten kierunek powinni interesować się ekonomią i naukami prawnymi, politologicznymi
 • szerokie perspektywy zatrudnienia po skończeniu studiów
 Wybrane przedmioty:
Oferowane specjalności:
 • Komputerowa analiza danych w biznesie i handlu zagranicznym
 • Prawo cywilne i handlowe porównawcze
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Finanse międzynarodowe
 • Rozliczenia międzynarodowe

Ekonomia biznesu międzynarodowego

Handel zagraniczny

International Business

Szczegółowy plan studiów znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Szersza charakterystyka kierunku:

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych ze globalnymi stosunkami polityczno - społecznymi między różnymi krajami . Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, ... więcej

 

 Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze- j. angielski

Specyfika kierunku:

 • Wyspecjalizowany program obejmujący tematykę związaną z globalną ekonomią, handlem zagranicznym, zarządzaniem międzynarodowym, prawem, marketingiem, a także filozofią, etyką biznesu i socjologią stosunków międzynarodowych

 • Absolwenci specjalności International Business posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych pogłębioną w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych, transakcji i rozliczeń międzynarodowych jak również funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstw na jej terytorium

 Wybrane przedmioty:
 Oferowane specjalności:
 • Basics of Law
 • Computer Science
 • International Accounting
 • International Business Management
 • International Finance
 • Macroeconomics
 International Business
Szczegółowy plan studiów znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Szersza charakterystyka kierunku:

Biuro Programów Zagranicznych UEK

 

 

 Kierunek: Stosunki Międzynarodowe

Specyfika kierunku:

 • interdyscyplinarność studiów otwiera szerokie perspektywy zatrudnienia, nie tylko w instytucjach związanych z dziedziną stosunków międzynarodowych
 Wybrane przedmioty:
Oferowane specjalności:
 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Nauka o państwie
 • Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa
 • Marketing międzynarodowy
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Współczesne systemy polityczne

Euroazja - polityka i gospodarka

Polityka i komunikacja międzynarodowa

Szczegółowy plan studiów znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

Szersza charakterystyka kierunku:

Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań naukowych oraz dydaktyki obejmują zakres problemów dotyczących zarówno szeroko pojętych stosunków gospodarczych, jak i społecznych. W sferze zainteresowań tego kierunku znajdują się m.in.: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju, międzynarodowe stosunki finansowo-walutowe, ... więcej