uek-gap-kfil

A A A drukuj

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej

 

 

 

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej powstał w październiku 2010 roku.

Zakład tworzą:

Prof. UEK, dr hab. Kazimierz Sosenko
Prof. dr hab. Janina Filek –  kierownik Zakładu
Dr Tomasz Kwarciński
Dr Katarzyna Guczalska
Dr Inga Mizdrak

Celem powołania Zakładu było znacznie większe skoncentrowanie badań naukowych na problematyce szeroko rozumianej filozofii społecznej oraz jej związkach z teorią ekonomii, ale także  bieżącą gospodarką, jak i na problematyce etyk zawodowych (ze szczególnym uwzględnieniem etyki biznesu oraz etyki urzędniczej). W ostatnim okresie część pracowników podjęła dodatkowo badania nad społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Jedną z form tej aktywności jest organizowane od 2009 roku seminarium badawcze z zakresu tej problematyki.

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące wykłady:

Filozofia i etyka
Filozofia społeczna
Etyka biznesu
Etyka funkcjonowania instytucji publicznych
Etyka przedsiębiorczości
Etyka w biznesie międzynarodowym
Etyka w skarbowości
Etyka zarządzania
Standardy dobrych praktyk
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Egalitarny wymiar sprawiedliwości

Od semestru letniego 2011 pracownicy Zakładu przygotowali i prowadzą nowy wykład: Etyka w socjologii  dla nowopowstałego kierunku Socjologia.

Pracownicy zakładu prowadzą także wykłady monograficzne: Państwo – między anarchią a utopią, Filozoficzne założenia wolnego rynku, Filozofia polityczna.
Samodzielni pracownicy Zakładu prowadzą też seminaria magisterskie głównie z zakresu etyk zawodowych, CSR oraz szeroko rozumianych problemów społecznych.

Najnowsze wydarzenia w Zakładzie:

W dniu 13 października 2016 roku nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników XI konkursu VERBA VERITATIS, które miało miejsce podczas Konferencji Nienieodpowiedzialni pt.: ,,Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?’', która odbyła się w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju.

Decyzją kapituły spośród 38 zgłoszonych do konkursu prac w kategorii prace magisterskie wyłoniono laureatów. II miejsce zajęła Pani Joanna Mokijewska, autorka pracy magisterskiej pt. „Projekt EduAction jako przykład pozytywnego oddziaływania na społeczność lokalną w ramach strategii CSR firmy Gerdau”.

Promotorem pracy była prof. dr hab. Janina Filek.

Prof. Janina Filek umieszczona na liście kobiet polskiego CSR-u

Prof. Janina Filek  prowadziła debatę Sztuka i Wolność, która odbyła się 25. lutego 2013 (zaproszenie.pdf)

Mgr Inga Mizdrak  w dniu 3 marca 2011 r. obroniła z sukcesem na UJ pracę doktorską pt.: Wolność a samospełnienie w myśli Karola Wojtyły.

Dr Tomasz Kwarciński  w ramach pobytu w Centre for the Study of Mind in Nature (Uniwersytet w Oslo) realizuje projekt Moral Agents in Their Social Environment. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Badania naukowe i projekty:

W ramach badań statutowych Zakład realizuje w roku 2011 projekt: Fenomen pomocy w życiu gospodarczym. Prof. UEK dr hab. Janina Filek realizuje projekt: Czy idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest nową wersją umowy społecznej? w ramach grantu KBN-owskiego.