A A A drukuj

Badania i rozwój

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie należy do największych uczelni ekonomicznych w Polsce i jest placówką naukowo-badawczą o uznanej renomie w kraju i za granicą. Działalność naukowa Uczelni prowadzona jest w 56 katedrach, tworzących 4 wydziały: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - 23 katedry, Finansów - 10 katedr, Towaroznawstwa - 9 katedr oraz Zarządzania - 14 katedr. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni to sprawdzona i renomowana kadra teoretyków i praktyków ceniona w Polsce i za granicą. Samodzielną kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu tworzy 52 profesorów tytularnych i 65 osób ze stopniem doktora habilitowanego oraz 7 profesorów wizytujących.

  Działalność naukowa Uczelni obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, mieszczący się w trzech dyscyplinach naukowych: ekonomii, naukach o zarządzaniu i towaroznaw-stwie. Wyrazem aktywności naukowej pracowników Uczelni są uzyskane stopnie naukowe, a także wyróżnienia i nagrody za prace naukowo-badawcze. Efektem prac autorskich są publikacje naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i za-granicznych. Znaczny udział w konferencjach i sympozjach, zarówno krajowych jak i mię-dzynarodowych, owocuje licznymi referatami oraz nawiązywaniem współpracy z uczelnia-mi zagranicznymi. Pracownicy są także autorami opracowań na rzecz praktyki gospodar-czej oraz autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników i książek.

Dodatkowe informacje o Wydziale w przygotowaniu