A A A drukuj

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK jest jednym z największych w Polsce ośrodków kształcenia wysokiej klasy specja-
listów z zakresu kształtowania i ochrony jakości wyrobów i usług.
Oferuje dwa kierunki studiów - Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji, które łączą w szczególny sposób nauki ekonomiczne z podstawami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych oraz technicznych w wybranym zakresie inżynierii produkcji.
Wydział, w ramach którego funkcjonuje 9 katedr, aktywnie uczestniczy w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, upowszechnia wiedzę na temat towaroznawstwa, wzbogacając rokrocznie rynek pracy o kolejnych specjalistów w zakresie nauk o jakości oraz prowadząc badania naukowe, których głównym celem jest poprawa jakości życia społeczeństwa. Kształci specjalistów w zakresie zarządzania jakością, obrotu handlowo-celnego, ekologii wyrobów,  menedżerów produktu oraz  wykwalifikowane kadry do spraw przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi niezbędne w realiach gospodarki funkcjonującej w warunkach nasilającej się konkurencji. Każde większe przedsiębiorstwo produkcyjne i handlowe potrzebuje specjalistów do spraw jakości, którymi są towaroznawcy.
WT podejmuje licznie działania, których celem jest stałe podnoszenie jakości prowadzonego procesu edukacyjnego, jak i kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej. Posiada pełne uprawnienia akademickie, tzn. uprawnienia do nadawania stopni zawodowych i naukowych takich jak: inżynier, magister, doktor, doktor habilitowany i występowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

Priorytety Wydziału to zapewnienie naszym studentom dostępu do wszechstronnej, interdyscyplinarnej, aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie towaroznawstwa oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wiedzy o towarze i możliwości kształtowania i optymalizacji jego jakości, w tym wpływu badań naukowych w zakresie towaroznawstwa na współczesną gospodarkę. Dążymy do zwiększenia międzynarodowej mobilności studentów i pracowników Wydziału Towaroznawstwa oraz aktywizacji udziału w krajowych i międzynarodowych programach naukowo-badawczych.
Absolwenci studiów towaroznawczych mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w pionie dyrektora ds. jakości oraz w handlu krajowym i zagranicznym, w działach zapewnienia, kształtowania i kontroli jakości wyrobów, logistyki, marketingu, zaopatrzenia i zbytu.  Znajdują też zatrudnienie w laboratoriach badawczych jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm ISO, w jednostkach certyfikujących systemy jakości wyrobów oraz w laboratoriach Inspekcji Handlowej, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Absolwenci Wydziału mogą być także rzeczoznawcami w określonych dziedzinach oraz audytorami systemów jakości.