Uniw III Wieku

A A A drukuj

Nasze cele

Głównymi celami funkcjonowania UTW w UEK w Krakowie są :

 • Wzrost wiedzy i świadomości ekonomicznej w grupie osób starszych.
 • Rozbudzenie zainteresowań seniorów problematyką ekonomiczno-społeczną.
 • Zmiana postaw słuchaczy w stosunku do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.
 • Wzrost umiejętności funkcjonowania osób starszych w realiach współczesnej gospodarki rynkowej.
 • Wzrost aktywności seniorów w kształtowaniu własnych warunków życia.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie oszczędzania oraz świadomego i racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami materialnymi.
 • Wzrost zaangażowania słuchaczy UTW w życie społeczności lokalnej, działalność organizacji społecznych, fundacji itp.
 • Rozwój i utrwalenie przekonania ludzi starszych o ich przydatności i istotnej roli w życiu społeczno - gospodarczym rodziny, społeczności lokalnej, kraju.
 • Zachowanie i powiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.
 • Aktywizacja społeczna seniorów, poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy w ramach społeczności Uczelni.
 • Przeciwdziałanie zjawisku społecznego odrzucenia ludzi starszych, poprzez stworzenie warunków do spotkania, a także współpracy w murach Uczelni, słuchaczy z różnych pokoleń.