Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

„Tydzień Przedsiębiorcy" to  wydarzenie o charakterze edukacyjnym.

Kierujemy je do osób planujących rozpoczęcie działalności, przedsiębiorców oraz ubezpieczonych.

W tym roku zapraszamy od  11 do 15 września 2017 roku.

 

Promocja dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń społecznych i propagowanie tego typu inicjatyw przyczynia się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Spotkania i szkolenia zaplanowane w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy" pozwolą studentom oraz absolwentom Państwa Uniwersytetu poszerzyć wiedzę z zakresu:

·         zakładania działalności,

·         praw i obowiązków płatników składek,

·         usług elektronicznych oferowanych przez ZUS (m.in. Platformy Usług Elektronicznych, Programu Interaktywny Płatnik).

 

W tym roku skupimy się na pięciu głównych blokach tematycznych:

·         ABC przedsiębiorcy,

·         pakiet nowego przedsiębiorcy,

·         e-Składka - nowy wymiar rozliczeń,

·         świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,

·         delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego.

 

Harmonogram spotkań i sposób zapisu znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS w zakładce Wydarzenia i szkolenia - Szkolenia - Kalendarium - ZUS .
 


Oferta Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK od ponad 23 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego nieustannie się poszerza.
W odpowiedzi na współczesne zapotrzebowania rynku, przygotowaliśmy dwa nowe,  interesujące programy studiów podyplomowych:

 

·      Menedżer XXI wieku - Symulator Decyzji Biznesowych

 

·      Prawo reklamy i marketingu z elementami neurokomunikacji

 

Przypominamy, że rekrutacja na studia podyplomowe w KSB UEK trwa do 15 września 2017. Zobacz pełną ofertą studiów podyplomowych.

 

Na studia podyplomowe zapraszamy wszystkich, którzy chcą wzbogacać posiadaną wiedzę lub planują zmianę profilu zatrudnienia. Proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe standardy. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają najlepsi pracownicy akademiccy UEK oraz współpracujący za Szkołą praktycy, związani z poszczególnymi kierunkami studiów.

 

UWAGA!!!
Zniżki na studia podyplomowe 10%, 15% i 20% dla pracodawców i absolwentów UEK! Czytaj więcej… 

 

 

Krakowski Park Technologiczny z dumą zaprasza na OpenLivingLab Days 2017 (29 sierpnia-1 września 2017 r, Kraków) - jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego światowi specjaliści dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie stosowania metodologii living lab w tworzeniu innowacji technologicznych.

Wydarzenie współorganizowane jest przez European Network of Living Labs
, organizację z Brukseli zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab. Gośćmi konferencji będzie ponad 250 osób z całego świata, reprezentujących środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz aktywnych obywateli.

Co czeka gości OpenLivingLab Days 2017?
• 27 kreatywnych warsztatów tematycznych w obszarach health care, smart cities, service design, ecology oraz living lab policies
• 5 wizyt lokalnych w Lamusowni, Zarządzie Zieleni Miejskiej, Centrum Sterowania Ruchem, LifeScience Klaster, Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
• 4 panele dyskusyjne
•  wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i Polski - prezentacja wyzwań lokalnych
• prezentacje najlepszych prac badawczych w dziedzinie badań i innowacji
• uroczysta kolacja w Kopalni Soli Wieliczka połączona z wręczaniem nagród w konkursie na najlepszy projekt Living Lab
• spotkania z władzami miasta i regionu, z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za innowacje i rozwój oraz agend takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
• mnóstwo okazji do networkingu!

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLab Days 2017 są Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Małopolskiego, a także uniwersytetów krakowskich i krajowych agend badawczych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerem biznesowym
jest SynchroniCity działająca w branży IoT. O projektach realizowanych przez SynchroniCity i zakresie wsparcia finansowego: http://synchronicity-iot.eu/. O wspólnych projektach, obszarach wsparcia będzie można porozmawiać z ekspertami SynchroniCity podczas warsztatów IoT. Pojawią się także eksperci z ARP, którzy zaprezentują swój nowy pilotażowy projekt „Network of open innovations" poświęcony tworzeniu kultury otwartych innowacji przez wspieranie transferu technologii z uniwersytetów do firm.

Szczegółowy program konferencji na https://openlivinglabdays.com/

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji. Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony 1 roku. Po tym czasie umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Po ukończeniu aplikacji jej uczestnicy zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to dopiero początek kariery w MSZ!


Wymagania dla Kandydatów znajdziesz tutaj:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_karier/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja 


Rozporządzenia regulującego przebieg konkursu znajdziesz tutaj: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1


Wymagane dokumenty, dane kontaktowe znajdują się na stronach znajdziesz również tutaj:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4111,Ogloszenie-o-konkursie.html.

Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017 r.


 

 


Nowa umowa Wydziału Finansów i Prawa z Komisją Nadzoru Finansowego.

 

W dniu 13 lipca Dziekan Wydziału Finansów i Prawa  dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Marek Chrzanowski podpisali umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Na mocy zawartej umowy ukończenie prowadzonego na Wydziale Finansów i Prawa kierunku studiów Rynki finansowe, specjalność Doradztwo Inwestycyjne (studia stacjonarne II stopnia) będzie uprawniało do wpisu na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

 

Rynki Finansowe to nowy kierunek studiów na Wydziale Finansów i Prawa, którego uruchomienie nastąpi w październiku 2017 r. Kierunek ten prowadzony jest przy Katedrze Rynków Finansowych, której kierownikiem jest Prof. dr hab. Jan Czekaj.

 

W imieniu JM Rektora Prof. UEK dra hab. inż. Andrzeja Chochóła rozmowy negocjacyjne z Przewodniczącym KNF prowadził dziekan Wydziału FiP dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK. Koordynatorem nowego kierunku będzie dr Paweł Oleksy, który z dużym zaangażowaniem brał udział w negocjowaniu warunków umowy z Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Szczegółowe informacje na temat nowego kierunku studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału Finansów i Prawa. 

 

Miło nam poinformować, że Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uchwałą nr 23/2017 w skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na okres kadencji obejmującej lata 2017-2022 powołał pięciu pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aż troje z nich jest pracownikami Katedry Finansów (Wydział Finansów i Prawa), są to: prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Przewodniczący Komitetu Głównego OWE , dr Anna Moździerz - członek Komitetu Głównego OWE oraz mgr Radosław Ślusarczyk - Sekretarz Naukowy. Skład osobowy reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzupełniają: dr Ryszard Kowalski oraz
dr Grzegorz Wałęga
(Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych).

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dotychczasowych trzydziestu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 310 tys. uczniów, a do samych tylko zawodów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie ponad 11,5 tys. uczniów. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, pracowników naukowo-badawczych na renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych (m.in. Stanford University oraz University of Chicago)
i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.


Więcej o OWE na http://owe.pte.pl/

 

Miło nam poinformować, że Rada Narodowego Centrum Nauki wybrała prof. UEK dr hab. Piotra Bułę do Zespołu Ekspertów w panelu tematycznym „HS 4 Jednostka, instytucje, rynki - konkurs Preludium".

 

Zgodnie z zapisem ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2016, poz. 1071), Dyrektor na wniosek Rady NCN powołuje Zespoły Ekspertów w celu dokonywania ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowania list rankingowych.

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.
W jego ofercie znajduje się jedenaście stałych typów konkursów, skierowanych do różnych grup badaczy oraz konkursy nieregularne, zwykle ogłaszane we współpracy z partnerami zagranicznymi. 


Więcej o NCN na http://www.ncn.gov.pl/


W dniu 28 czerwca 2017 r.  podpisany został list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w KrakowieMinisterstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Bankiem Pocztowym w sprawie realizacji projektu "Własnościowe dla Rodziny 500+" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG.  Projekt przygotowywany jest z myślą o rodzinach – beneficjentach programu 500+.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Wydziału Finansów i Prawa http://fip.uek.krakow.pl/podpisanie-listu-intencyjnego-dotyczacego-programu-wlasnosciowe-dla-rodziny-500/ 

 

 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip