Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Pragniemy poinformować, że dnia 22 maja 2018 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził wnioski złożone przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, w  ramach projektu  pozakonkursowego pt. „Akredytacje zagraniczne" w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które Szkoła otrzymała środki finansowe w wysokości prawie 650 000 PLN.

 

            Celem niniejszego projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych podnoszących międzynarodową konkurencyjność oraz wspomaganie działań w zakresie zwiększenia poziomu ich umiędzynarodowienia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców. Wsparcie finansowe obejmuje koszty procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji, które wyróżnione zostały w specjalnym katalogu organizacji akredytujących. Ponadto uczelnie ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać szereg szczegółowo określonych warunków.

 

Wnioski złożone przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK dotyczyły trzech wybranych akredytacji zagranicznych: EPAS, AMBA oraz IACBE (opisane poniżej).

 

Akceptacja przez MNiSW wszystkich trzech wniosków to ogromny sukces KSB UEK, a także kolejny etap w realizacji celu strategicznego związanego z umiędzynarodowieniem. Wspieranie rozwoju międzynarodowego szkół jest również kluczowym elementem polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Proces akredytacyjny jest ogromnym wyzwaniem dla naszej jednostki, gdyż szczegółowa ocena obejmująca wiele kryteriów związanych z działalnością Szkoły, wymaga czasu i zaangażowania wszystkich interesariuszy. Uzyskana akredytacja stanowi narzędzie w procesie doskonalenia jakości oferowanych programów studiów, poprawy konkurencyjności Szkoły, a tym samym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na arenie narodowej i międzynarodowej.

 

prof. UEK dr hab. Piotr Buła

Dyrektor

Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK       

 

 

 

 

Akredytacje zagraniczne, na które KSB UEK uzyskała dofinansowanie MNiSW:

 

EPAS (European Programme Accreditation System) jest międzynarodową certyfikacją programu przyznawaną przez European Foundation for Management Development (EFMD). Akredytacja ta należy do jednej z trzech najbardziej ekskluzywnych i prestiżowych certyfikacji rozpoznawalnych na całym świecie, a jej  celem jest wyłonienie czołowych programów MBA. Podstawowe kryterium uzyskania akredytacji EPAS obejmuje weryfikację jakości programów, zwracając szczególną uwagę m.in. na: pozycję programu na rynku narodowym i międzynarodowym, znaczenie danego programu dla uczelni, jakość przekazywanej wiedzy, a także poziom kadry naukowej. Instytucja po uzyskaniu akredytacji EPAS zobowiązuje się rozwijać i stale udoskonalać swoją działalność na rynku krajowym i międzynarodowym, przekazując najnowsze koncepcje z zakresu zarządzania, stwarzając wokół programu silne środowisko biznesowe, sformalizowany system zapewniania jakości oraz dbanie o wysoką ocenę na runku edukacyjnym. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest członkiem EFMD (Full Member) od 2011 roku.

 

IACBE (International Accreditation Council for Business Education) jest wiodącą amerykańską instytucją akredytującą o zasięgu globalnym, która w swej działalności skupia się na szkołach biznesowych. Wyróżnikiem akredytacji IACBE jest idea, według której jakość akademicka i doskonałość w edukacji biznesowej powinny być mierzone w kategoriach uzyskiwanych wyników edukacyjnych w stosunku do przyjętej przez daną jednostkę misji, a nie przez narzucane normy odnoszące się tylko do zasobów akademickich. Nacisk na wyniki związane z misją ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu zapewniania jakości w akredytacji IACBE. Przyznana akredytacja jest gwarancją, że jednostka biznesowa spełnia międzynarodowe standardy, posiada najwyższą jakość oferowanych programów oraz kieruje się najlepszymi praktykami w edukacji biznesowej. Ponadto akredytowane instytucje zobowiązują się do ciągłego podnoszenia poziomu jakości kształcenia jako stałego elementu dalszego funkcjonowania. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest członkiem IACBE (Educational Membership) od stycznia 2018 roku.

 

AMBA (Association of MBAs) - jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu, które jako jedyny profesjonalny podmiot łączy studentów MBA, absolwentów akredytowanych szkół biznesu i ich pracodawców na całym świecie. Instytucja ta jako autorytet w swojej dziedzinie, wyznacza globalne standardy i przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration (MBA). Akredytacja AMBA jest wyróżnikiem, marką jaką szczycą się najlepsze uczelnie, która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Tylko 2 procent wszystkich programów MBA na świecie posiada tę prestiżową akredytację. Surowe kryteria oceny, szczegółowa i dogłębna weryfikacja programu stanowią o wyjątkowości usługi akredytacyjnej AMBA. Idea akredytacji opiera się na przekonaniu, że programy MBA powinny przekazywać najlepsze praktyki w biznesie, nadążać za zmieniającymi się trendami i wprowadzać innowacje w kształceniu menedżerskim.

 

 

 

 

 

Katedra Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zaprasza na

Seminarium Antropologiczne im. Adama Węgrzeckiego.

Na spotkaniu w dniu 20 czerwca /środa/ 2018 r.
o godz. 11.00 w sali 44a (Rakowicka 16)

referat pt.:

„O wdzięczności w tonacji pesymistycznej"

wygłosi:

prof. UEK dr hab. Leszek KusakKatedra Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej 

 

Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne?"

poświęconej pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.  

 

Informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:

http://matematyka.uek.krakow.pl/AMC/konferencja.php

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Międzynarodowe Centrum Naukowo - Badawcze im. Prof. dr hab. Jerzego Trzcienieckiego, oraz Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w 

 

VIII Konferencji dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania pt:

 

Nauki zarządzania - wczoraj, dziś, jutro"

poświęconej pamięci Prof. dra hab. dr h.c. Janusza Teczke  

 

Konferencja odbędzie się w dniach  7 - 8 września 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

  Patronat nad konferencją objęli:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.
Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej  

 

Informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:

http://katzm.uek.krakow.pl/konferencje

Z przyjemnością informujemy, że artykuł pt. How do traders make investment decisions – fast or slow? zgłoszony przez zespół w składzie dr Elżbieta Kubińska, dr Marcin Czupryna, dr Łukasz Markiewicz oraz prof. Jan Czekaj otrzymał nagrodę 2018 Conference Best Paper Award na Konferencji SECOND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE-2018.

 

Konferencja ta została zorganizowaną przez University of Hustorn Downtown, Can Tho University oraz University of Economics and Law-Vietnam National University HCMC i odbyła się w Ho Chi Minh City w Wietnamie w dniach 31 maja -1 czerwca. Wśród wszystkich artykułów zgłoszonych na konferencję artykuł zgłoszony przez zespół prof. Jana Czekaja okazał się najlepszy. Artykuł powstał dzięki współpracy Katedry Rynków Finansowych Wydziału Finansów i Prawa z firmą tradingową OSTC Poland. Zespół przygotowujący artykuł dziękuje menadżerom i traderom za udział i pomoc w realizacji badania. Udział konferencji był także rezultatem współpracy naszego Uniwersytetu z University of Economics and Law-Vietnam National University w Ho Chi Minh City, którą od lat koordynuje Dział Współpracy Międzynarodowej.

 

Gratulujemy autorom osiągniętego sukcesu!

 

 

 

Dr hab. Konrad Grabiński uzyskał nagrodę im. profesora Stanisława Skrzywana za pracę habilitacyjną pt. „Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych" w kategorii najlepszych prac z dziedziny rachunkowości. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Dziekan Wydziału Finansów i Prawa wraz z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej 

 

„GAMENET Conference Kraków 2018",

która odbędzie się w dniach 17-21 września 2018 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Konferencja ta podsumowuje pierwszy rok działalności międzynarodowej sieci badawczej „European Network for Game Theory" zrzeszającej naukowców z ponad 30 krajów.

 

Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

 

Informacje na temat konferencji i towarzyszącej jej szkole można znaleźć na stronach:

 

https://conference.gametheorynetwork.com

https://trainingschool.gametheorynetwork.com

 


Forum Ekonomiczne, które się odbędzie w dniach 3.IX. - 9.IX.2018 w Krynicy, to poważne przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zgranej i zorganizowanej współpracy całego sztabu ludzi. Bardzo ważnym elementem naszego zespołu są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka, jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,nowych umiejętności oraz nawiązania cennych kontaktów.

 

W dniach 5.05 - 7.06. trwa dodatkowa rekrutacja na praktyki studenckie podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. 


Praktykanci mają możliwość uczestniczenia w prestiżowym wydarzeniu, które pozwoli na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i umożliwi kontakt ze światem zawodowo aktywnych naukowców, przedsiębiorców i polityków z ponad 50 krajów. W naszych praktykach uczestniczy corocznie ponad 200 studentów z polskich uczelni.
 
Osoba odpowiedzialna na UEK za rekrutację: dr Karolina Kotulewicz-Wisińska (Katedra Nauk Politycznych), e-mail:kotulewk@uek.krakow.pl

Katedra Mikrobiologii, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, została członkiem kolejnej międzynarodowej sieci badawczej IPERION CH Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage. Członkami IPERION CH są europejskie ośrodki naukowe, zajmujące się badaniami obiektów zabytkowych i dzieł sztuki oraz opracowywaniem strategii ich ochrony.

 


Odnośnik do strony: http://technologies.c2rmf.fr/labstech/index.php

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała nagrody w XLIX edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości.

Nagrodę II stopnia za najlepszą pracę doktorską otrzymał dr Paweł Zieniuk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca pt. „Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie” została przygotowana w Katedrze Rachunkowości Finansowej pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisława Micherdy i prof. UEK dr hab. Katarzyny Świetli.

30 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Stanisław Mazur
zwrp.pl
„Polska regionów – Polska miast”

30 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Janina Filek
Puls Biznesu
"Odnaleźć w ludziach to, co najlepsze"

30 listopada 2016 roku
Dariusz Orłowski, absolwent AE w Krakowie
Rzeczpospolita
"Czekoladowa hossa nad Wisłą"

27 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

rzeszow-news.pl
rzeszow.eska.pl
"Na Podkarpaciu powstaje pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej"
glos24.pl
rzeszow-news.pl
"Junior Demokracji 2016"
Dziennik Polski
"Artyści z nagrodami"

25 listopad 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

kalendarz.ngo.pl
"Powstaje pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej na Podkarpaciu"

25 listopada 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
etransport.pl
"DHL TAS ze Złotym Godłem w programie Najwyższa Jakość 2016"

25 listopad 2016 roku
Dr Beata Nuzzo
ekai.pl
"Kraków: konferencja na temat ekonomicznych i prawnych skutków imigracji do Polski"

24 listopad 2016 roku
Marek Tiahnybok, absolwent AE w Krakowie
manager.inwestycje.pl
"Nominacja: Marek Tiahnybok, Qumak"

23 listopad 2016 roku
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
forsal.pl
gazetaprawna.pl
onet.pl
"MR: Europa trzech prędkości, demografia i automatyzacja gospodarki wyzwaniami dla Polski"

23 listopada 2016 roku
Dr Witold Furman
gospodarkapodkarpacka.pl
"Absolwenci rzeszowskiego „Ekonomika” o ekonomii"

23 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

kalendarz.ngo.pl
"Kraków. Gala konkursu „Junior Demokracji 2016”"
malopolska.uw.gov.pl
"Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarcze"

22 listopad 2016 roku
Prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz, Zakład Demografii
Dziennik Polski
"Małopolska się starzeje, bo żyjemy coraz dłużej"

22 listopada 2016 roku
KN Wagabunda
nanarty.info
outdoorzy.pl
portalgorski.pl
kalendarz.ngo.pl
drytooling.com.pl
"14. Krakowski Festiwal Górski już 2 grudnia w Krakowie"

21 listopad 2016 roku
Prof. dr hab. Andrzej Chochoł, Rektor UEK
Perspektywy
"Nowe władze uczelni"

18 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Obserwator Lokalny
"Nagroda Sapere Aude"

 


18 listopada 2016 roku
Konrad Tarański, absolwent UEK
Ogólnopolska Gazeta Finansowa
"NAJLEPSZY DYREKTOR FINANSOWY 2016"

17 listopada 2016 roku
Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
TVP Kraków
"Szariat w Europie czyli czy o islamie można myśleć stereotypowo"

17 listopada
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
galeriehandlowe.pl
interia.pl
inwestor.newseria.pl
"Klient powinnien być partnerem"
interia.pl
inwestor.newseria.pl
magazynprzemyslowy.pl
onet.pl
"Prof. J. Hausner: w połowie przyszłego roku RPP powinna zacząć podnosić stopy procentowe"

 

14 listopada 2016 roku
Prof. Filip Grzegorczyk, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego
bankier.pl
cire.pl
manager.inwestycje.pl
nettg.pl
"Nominacja: Filip Grzegorczyk, Tauron Polska Energia"


14 listopada 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
globaleconomy.pl
inwestor.newseria.pl
"P. Jerzy Hausner ekonomista Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: BIZNES MUSI DOKONAĆ ZWROTU W KIERUNKU"

 

14 listopada 2016 roku
dr Marek Benio, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
etransport.pl
logsped.pl
"O rewizji dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych w Parlamencie Europejskim"

8 listopada 2016 roku
Dawid Knara, absolwent UEK

pap.pl
"Wybrano nowe władze Parlamentu Studentów RP"

8 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dziennik Polski
"Unijna dyrektywa pogrąży polskie firmy"

8 listopada 2016 roku
Dr Marek Benio
Dziennik Gazeta Prawna
"Bruksela obstaje przy równej płacy"

7 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
dziennijkpolski24.pl
"Nagrodzimy nauczycieli z pasją i szkoły, które mają wysoki poziom i wspaniałą atmosferę"

4 listopada
Tomasz Staniszewski, absolwent AE w Krakowie
Gazeta Wyborcza
"Miasto pod napięciem"

3 listopada 2016 roku
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
nbi.com.pl
"Nagroda „Lider Restrukturyzacji 2016” dla Wodociągów Krakowskich i KHK"

3 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner

liberte.pl
"Święty Graal rozwoju nie istnieje – Rozmowa Piotra Augustyniaka z Jerzym Hausnerem"

3 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tygodnik Podhalański
"E-urzędy i szkoły w chmurze"

2 listopada 2016 roku
Samorządu Doktorantów UEK
aerisfuturo.pl
"Climathon Kraków 2016: Mieszkańcy proponują powstanie alternatywnej przestrzeni publicznej na Kazimierzu" 

28 października 2016 roku
Alfreda Świtek, absolwent AE w Krakowie
Ogólnopolska Gazeta Finansowa    
"Najbardziej przedsiębiorcze kobiety"

28 października 2016 roku
Władysław Brudek, absolwent AE w Krakowie
Echo dnia
"Jestem grzeszny, nie czuję się wspaniałym aniołem"

28 października 2016 roku
Prof. dr hab. Jacek Purchla
news.o.pl
"Jacek Purchla przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO"

26 października 2016 roku
Prof. dr hab. Józef Pociecha
Dzennik Polski
"Według Eurostatu bieda najszybciej znika z Polski"

25 października 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością

lifestyle.newseria.pl
"Międzynarodowy deweloper nagrodzony za jakość inwestycji w Polsce"

24 października 2016 roku
Dr Krzysztof Tenerowicz, Krakowska Szkoła Biznesu

Do rzeczy
"Zgnieciona gazeta."

21 października 2016 roku
Katarzyna Wandas, Akademickie Centrum Kariery
Euro student
"Jak się wyróżnić na targach pracy."
"Weź sprawy w swoje ręce jak osiągnąć sukces w finansach i bankowości"

21 października 2016 roku
Aleksander Błachnio, absolwent UEK
Euro student
"Pracę Trzeba lubić!"

21 października 2016 roku
Dr Piotr Sedlak
Gazeta wyborcza
gazetapraca.pl
"Trzeba mieć odwagę się przyznać: Nie ogarniam"


21 października 2016 roku
Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, Zakład Bankowości
NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY
"Zmagający się z wyzwaniami"
"Czy banki spółdzielcze zaktywizują polską wieś?"

21 października 2016 roku
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
glos24.pl
"Kawiarnia naukowa "

21 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ko-gorzow.edu.pl
"Olimpiada Przedsiębiorczości"
malopolska.pl
"Marszałek na promocji absolwentów GAP"

20 października 2016 roku
Dr Norbert Laurisz, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

Polskie Radio Kraków
"Zmiany w systemie podatkowym."

23 października 2016 roku
Dr Marcin Kędziereski, Katedra Studiów Europejskich
Tvp1
"Zamieszki w obozie w Calais"

21 października 2016 roku  
Dr Jan Byrski, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Rzeczpospolita
"Długa walka o prawo do zaskarżenia kosztów"

20 października 2016 roku
Tomasz Drożdżak, absolwent UEK
glos24.pl
"Nowy komendant policji w Miechowie"

21 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
hej.mielec.pl
"Studia menadźerskie MBA - Zarządzanie Przedsiębiorstwem po raz kolejny w Mielcu!"

19 października 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością

log4.pl
"Aplikacja z godłem Najwyższa Jakość 2016"
logistyka.net.pl
"DHL TAS ze Złotym Godłem w programie Najwyższa Jakość 2016"

19 października 2016 roku
Wioletta Świeczka, absolwentka UEK
Pulshr
"Wioletta Świeczka kierownikiem ds. zasobów ludzkich w krakowskim Hiltonie"
propertynews.pl
"Nowa twarz w zespole krakowskiego Hiltona" 

19 października 2016 roku
Prof. dr hab. Agnieszka Żbikowska
Gazeta Wyborcza
"Na narty samolotem"
"Kuszenie narciarzy. Dokąd i za ile polecisz samolotem"


19 października 2016 roku
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
Przełom Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej
"Spotankia"

18 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
globaleconomy.pl
"Popieramy inicjatywę. ZIELONE ŚWIATŁO DLA DZIEWCZĄT W NAUKACH ŚCISŁYCH"

18 października 2016 roku
Przemysław Szymański, absolwent AE w Krakowie
 biznesistyl.pl
"Verashape i jej nowoczesne drukarki 3D powstające w Jasionce"


14 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Obserwator Lokalny
"Będą studia podyplomowe"

14 października 2016 roku
Patryk Kosiniak, absolwent UEK
TEMI
"Sezon życia Kosiniaka"

14 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
kuratorium.kielce.pl
"Olimpiada Przedsiębiorczości"

14 października 2016 roku
Karolina Krzyżanowska, Absolwentka UEK
oohmagazine
"Życie w zgodzie z naturą Karolina Krzyżanowska"

17 października 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Portal morski
"16. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia za nami"

7 października 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
szczecinbiznes.pl
"GBS Bank doceniony za jakość Złotym Godłem"
tsl-biznes.pl
"Trans Polonia uhonorowana"
otolegnica.pl
"Wyróżnienie dla LPGK"


7 października 2016
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
perspektywy.pl
kuratorium.kielce.pl
"Start 12. edycji Olimpiady Przedsiębiorczości"


6 października 2016 roku
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Dziennik Polski Zachodni
"Kapituła przyznała prezydentowi tytuł „Lider z powołania”."

6 października 2016 roku
Rafał Brzoska, absolwent AE w Krakowie
manager.inwestycje.pl
"Nominacja: Rafał Brzoska, InPost"


6 października 2016 roku
Marta Rybicka, absolwentka AE w Krakowie
wyborcza.pl
"Indie w kolorze indygo"


5 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
krakow.pl
"Inauguracja 11. edycji Akademii Dziedzictwa"

3 października 2016 roku
Maria Krzeptowska-Jasinek, absolwentka AE w Krakowie
powiat.tatry.pl
"Odznaczenia państwowe na sesji"


3 października 2016
Prof UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
zdrowaczestochowa.pl
czewa24.pl
"Lider z powołania"


3 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mediafm.net
"Radio Kraków z kolejnymi zmianami programowymi"


3 października 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
tarczyn.pl
"Tarczyn zdobywa Perłę Jakości!"

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip