Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

8 lipca 2019 rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UEK.

Szkoła Doktorska UEK kształci doktorantów w zakresie trzech dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, są to:


 • Ekonomia i finanse,
 • Nauki o polityce i administracji,
 • Nauki o zarządzaniu i jakości.

Programy kształcenia zostały przygotowane z myślą o możliwie zindywidualizowanym i odzwierciedlającym zainteresowania naukowe doktorantów procesie kształcenia.

 

Od początku kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK rozwój naukowy każdego doktoranta będzie przebiegał przy wsparciu ze strony opiekuna naukowego, a po zatwierdzeniu przygotowanej wraz z nim koncepcji pracy doktorskiej promotora.

 

Programy kształcenia obejmują zajęcia:

 • związane z dyscypliną naukową, w ramach której prowadzony jest dany kierunek kształcenia,
 •  rozwijające umiejętności prowadzenia prac badawczych i aplikowania o granty,
 • rozwijające umiejętności dydaktyczne - przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (w tym praktyki dydaktyczne),
 • z zakresu etyki naukowej oraz ochrony własności intelektualnej,
 • przedmioty do wyboru z określonego obszaru tematycznego,
 •  seminaria.

Zgłoszenia rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: https://irk.uek.krakow.pl/pl/

 

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 3 września.

 

 

Chcesz tworzyć Targi Pracy UEK, które odbędą się 10 października? Jeśli tak to zgłoś się do Akademickiego Centrum Kariery! Dołącz do Zespołu Wolontariuszy, którzy podczas wydarzenia zajmują się m.in. obsługą recepcji, opieką nad stoiskami firm, wsparciem technicznym. Wolontariat będzie obejmował pracę w godzinach:

 

 •  tura I -> 08:00 - 12:30
 •  tura II -> 12:30 - 16:30.


Wspierając nas jako wolontariusz:

 • zdobędziesz doświadczenie w organizacji i realizacji projektów,
 •  nawiążesz kontakt z pracodawcami,
 • otrzymasz zaświadczenie o wolontariacie,
 • zdobędziesz punkty niezbędne do uczestnictwa w programach zagranicznych.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 •  zaangażowanie w realizację powierzanych zadań,
 • dokładność i terminowość,
 • samodzielność i zdecydowanie w działaniu,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 30.09.2019 na adres ack@uek.krakow.pl
w temacie wiadomości wpisując "Wolontariat ACK". W treści wiadomości prosimy o podanie swojej dyspozycyjności (wybór tury).

 

Pozdrawiamy,

Zespół Akademickiego Centrum Kariery

Firma CWA S.A. wraz z Prezesem Dawidem Borowiakiem, ma zaszczyt zaprosić  na XIX Ogólnopolską Konferencję Użytkowników Systemu BeSTi@ „BeSTi@ na Mazurach”

 

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 24 -  25 wrzesień 2019 roku w Hotelu ANDERS ****

w Starych Jabłonkach.

 

Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@ to doskonała szansa na wymianę pomysłów, doświadczeń, jak również okazja do dyskusji z ekspertami. Podczas 2 dni zaprezentowany zostanie przyjazny oraz pomocny w codziennej pracy program BeSTia, w tym przede wszystkim narzędzia wspomagające pracę z danymi budżetowymi oraz  zmiany w Bestii. Ponadto omówione zostaną kwestie związane z uchwałami w Legislatorze, nowymi formularzami podatkowymi, e-fakturą oraz dotacjami oświatowymi, które od zawsze wzbudzają zainteresowanie. Oprócz wiedzy teoretycznej, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, podczas zorganizowanych warsztatów komputerowych.

Wykłady będą prowadzone przez m.in. ekspertów z Regionalnych Izb Obrachunkowych, Ministerstwa Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, firmy ABC Pro czy Sputnik Software.

 

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej www.edukacja.cwa.pl

Z przyjemnością informujemy, iż na bazie porozumienia z Urzędem Miasta Krakowa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zainicjowane zostało Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM).

Celem projektu jest analizowanie procesów migracyjnych i przemian wielokulturowości w przestrzeni miejskiej, a także przygotowanie rekomendacji dla organów administracji publicznej, pozwalających na niwelowanie barier w integracji cudzoziemców i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej. OWiM umiejscowiony jest w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i realizowany we współpracy z badaczami z innych uczelni krakowskich. Koordynatorami projektu są Konrad Pędziwiatr oraz Janusz Mucha.

Krakowska Szkoła Biznesu to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która istnieje na rynku usług edukacyjnych od 1991 roku. Szkoła oferuje ponad 80 kierunków studiów podyplomowych, studia Master of Business Administration, menedżerskie studia dedykowane dla firm oraz kursy i szkolenia. Atutem oferty dydaktycznej Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK są 3 prestiżowe programy MBA:

 

Executive MBA – program spełniający standardy międzynarodowe w zakresie Executive Education, istniejący na rynku od 1994 roku i oparty na europejskim podejściu do zarządzania w biznesie. Realizowany jest w formule konsorcjum trzech renomowanych uczelni europejskich: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, École de Management de Normandie z Francji oraz AESE Business School z Portugalii.

 

International MBA European Multicultural Integrated Management Program to pierwsze w Polsce południowej, całkowicie międzynarodowe studia MBA. Powstałe w oparciu o autorską koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną i rozwiniętą przez St. Gallen Business School  ze Szwajcarii – partnera programu.

 

MBA KSB + Master to innowacyjne studia prowadzone są we współpracy z Clark University z USA. Program stanowi unikalne połączenie akademickich studiów na poziomie Master, realizowanych według programu amerykańskiego partnera, oraz praktycznego podejścia biznesowego, charakterystycznego dla studiów MBA.

 

                Nowością w ofercie KSB są studia MBA in Community Management. Program MBA dla samorządowców  łączy teorię samorządu i zarządzania z konkretnymi przykładami i niestandardowym podejściem do problemów.

 

 

wykaz wszystkich kierunków dostępny jest na stronie internetowej: www.ksb.biz.pl

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w edycji 2020A. Termin składania dokumentów upływa 13 września 2019 r.

Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

Aplikanci zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony jednego roku.  Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej aplikacji oraz pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskają stopień dyplomatyczny i zostaną skierowani do pracy w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat aplikacji dyplomatyczno-konsularnej pod następującymi adresami:

 

Wymagania względem kandydatów oraz informacje dotyczące edycji 2020A:

https://www.gov.pl/dyplomacja/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2020a

 

Informacje o aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz przykładowe testy wiedzy: https://www.gov.pl/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

 

Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

 

Wykaz wymagań i dane kontaktowe na stronie KPRM:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/6611,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2020-A.html

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Buła - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK został zaproszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego do członkostwa w Małopolskiej Radzie Gospodarczej.

 

Małopolska Rada Gospodarcza - to ciało eksperckie dla Zarządu Województwa Małopolskiego. Dyrektor KSB UEK Prof. P. Buła został członkiem gremium opiniodawczo-doradczego z obszaru gospodarki, którego głównym zadaniem jest łączenie wiedzy oraz doświadczenia środowisk gospodarczych i naukowych.

Z wielką satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy po raz kolejny zakwalifikowani do udziału w projekcie pozakonkursowym pn. "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywa ma charakter wdrożeniowy i współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym w szczególności tutoringu. W naszej Uczelni projekt będzie dotyczył 14 nauczycieli akademickich, którzy obejmą opieką indywidualną blisko 100 studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie do 160 000 złotych. Zajęcia poprzedzone zostaną stażem dydaktycznym w Wielkiej Brytanii, Danii lub Holandii, podczas którego nasi wykładowcy będą mogli skonfrontować swą wiedzę na temat tutoringu z praktykami z zagranicznych uniwersytetów. W rezultacie podjętych przez nas działań, Uczelnia pozyska na ten cel łącznie prawie ćwierć miliona złotych, a 34 nauczycieli akademickich podniesie swoje kompetencje dydaktyczne i nawiąże kontakty międzynarodowe. 

Dokumentację projektową przygotował Zespół ds. ścieżek indywidualnych w składzie: dr Jakub Kwaśny (osoba wskazana do kontaktu z MNiSW), dr Agnieszka Żur oraz dr Łukasz Danel przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dra hab. Jerzego Kornasia. Pomoc administracyjna: mgr inż. Katarzyna Szczeklik Wierzbicka z Zespołu Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia.

Informujemy, że Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk powołał w skład Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie na kadencję 2019-2022 pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej tj. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól; dr inż. Artur Hołuj, dr Piotr Lityński oraz pracownika Katedry Administracji Publicznej dr. Michała Kudłacza.


Zespół Zadaniowy zajmuje się debatą naukową oraz tworzeniem podstaw paradygmatycznych głównie w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i systemów zintegrowanego planowania rozwoju.

Katedra Makroekonomii oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych serdecznie zapraszają na 2. edycję międzynarodowej konferencji naukowej

 

„Workshop on Macroeconomic Research”,

 

która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań. „Workshop on Macroeconomic Research 2019” stanowi kontynuację konferencji zorganizowanej w 2018 r.

W tegorocznej edycji przewidziane są dwa godzinne wykłady wybitnych specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego (wykłady zaproszonych ekspertów), a także kilkanaście półgodzinnych referatów, zgłaszanych przez pozostałych uczestników.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty "ERC Mentoring Initiative", organizowane w dniach 14-15 czerwca br. przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polską Akademię Nauk.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, kandydaci do grantów ERC będą mogli zaprezentować pomysł badawczy, a także skonsultować go z ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Udział jest bezpłatny.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu na warsztaty do Wiednia, zaś Stacja Naukowa PAN w Wiedniu zapewnia uczestnikom nocleg. Liczba uczestników jest ograniczona, PAN dysponuje 5 miejscami na warsztatach dla uczonych, którzy planują aplikowanie o granty ERC z dowolną polską jednostką naukową.

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 19 maja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/GXvtSoY7rojHfhC4A
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach najpóźniej do 24 maja.
Więcej informacji: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2604-warsztaty-erc-mentoring-initiative-w-wiedniu-14-15-czerwca-2019. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip