Dział Spraw Pracowniczych

Kontakt

ul. Rakowicka 27

Budynek Główny UEK,

pok. 210A-213

sekcja kadr - tel.: (12) 293 5862 ; (12) 293 5427

sekcja płac - tel.: (12) 293 7471 ; (12) 293 5198

RODO

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela akademickiego - WZÓR

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla kierownika katedry - WZÓR

Regulamin organizacyjny (materiały pomocnicze)

Tab.1. Arkusz analizy funkcji jednostki organizacyjnej

Tab.1. Arkusz analizy funkcji jednostki organizacyjnej (PRZYKŁAD)

Tab.2. Arkusz diagnostyczny zadań stanowiska – Pracownika

Tab.2. Arkusz diagnostyczny zadań stanowiska – Pracownika (PRZYKŁAD)

Sprawy ogólne

Badania wstępne/okresowe/kontrolne

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

a. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Plan urlopów - druk

Wnioski do uzyskania zasiłku opiekuńczego

a. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15A

b. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS Z-15B

c. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Urlopy związane z rodzicielstwem

a. wniosek o urlop rodzicielski matki dziecka - art. 1791 § 1

b. wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości w pełnym wymiarze - art. 1821c § 1

c. wniosek o część urlopu rodzicielskiego

d. wniosek o urlop rodzicielski ojca dziecka - art. 1791 § 4 pkt 2

e. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

f. wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

g. wniosek o urlop wychowawczy

h. wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki)

i. oświadczenie dotyczące korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki )

Zgłoszenie dziecka jako uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych

Portal pracowniczy

Pismo informacyjne

Instrukcja użytkownika - Portal pracowniczy

ZCNA - Ubezpieczenie członka rodziny

WNIOSEK O ZGŁOSZENIE

WNIOSEK O WYREJESTROWANIE

1. Obowiązek pracownika do zgłoszenia/wyrejestrowania członka rodziny

2. System e-WUŚ -- zasady ubezpieczenia

3. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

4. NFZ/ZUS Kontakt

Koszty uzyskania przychodów

Zarządzenie Rektora nr 16/2019

Nauczyciele akademiccy

Oświadczenie członka Rady Dyscypliny

Oświadczenie do Regulaminu zarządzania dobrami własności intelektualnej i przemysłowej UEK

Dodatkowe zatrudnienie - Zarządzenie Rektora

a) Wniosek do Senatu lub Rady Wydziału zał. nr.1

b) Wniosek do Rektora zał. nr 2

c) Informacja o prowadzeniu działalności gospod. zał. nr 3

Arkusz oceny nauczyciela akademickiego

a. Ocena nauczycieli akademickich 2016 - pismo

b. Podstawowe informacje na temat serwisu AKREDYTACJA

Karta informacyjna (konkurs asystenta)

Wniosek o wydanie legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

Wniosek o przyznanie etatu nauczyciela akademickiego

Wniosek o dokonanie korekty obciążeń dydaktycznych

Procedura postępowania dotycząca planowania i korygowania planów obciążeń nauczycieli akademickich

Wniosek o rozliczenie rocznego pensum po semestrze zimowym i wypłatę godzin nadliczbowych

Klucz do oceny pracowniczej

Wniosek o udzielenie urlopu naukowego

Sprawozdanie z osiągnięć będących efektem urlopu naukowego

Informacja o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów innych osób prowadzących zajęcia (umowy cywilno-prawne)

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Arkusz oceny

Ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych

Wniosek premii uznaniowej

Wniosek w sprawie awansu pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Kwestionariusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika na stanowisku kierowniczym

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika

Wniosek w sprawie zatrudnienia - załącznik

Wnioski urlopowe

a) Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy (np. 12 godz) oraz niepełnym wymiarze czasu pracy

b) Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w systemie podstawowego czasu pracy tj. 8 godz.

c) Wniosek o urlop okolicznościowy

d) Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

Sprawy płacowe

INSTRUKCJA - wypełniania i obiegu dokumentów: umowa o dzieło i umowa zlecenie

Katalog zakresów i przedmiotów umów cywilno-prawnych

Umowy-zlecenia i umowy o dzieło

Oświadczenie innych osób prowadzących zajęcia (umowy cywilno-prawne)

Oświadczenie do umowy o dzieło

Oświadczenie do umowy zlecenia

Zaświadczenia do umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)

Rachunek do umowy o dzieło lub dzieło autorskie

Rachunek do umowy zlecenia

Oświadczenie - ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Oświadczenie - identyfikator podatkowy

Prośba do ZUS o wyliczenie nadpłaty i zwrot składek

Oświadczenie obcokrajowca z certyfikatem rezydencji

Oświadczenie obcokrajowca bez certyfikatu rezydencji

Nagrody, odznaczenia

1. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej Rektora UEK

2. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej Rektora UEK

3. Wniosek o Medal KEN 3a Informacja dotycząca wypełniania wniosków o medale KEN

4. Wniosek o Order i Odznaczenie

5. Wniosek o Medal za Długoletnią Służbę

5a. Przykładowe kryteria oceny wniosków o nadanie Orderu Odrodzenia Polski

5b. Informacje dotyczące wypełniania wniosków o ordery i medale

5c. Informacje pomocnicze dla nauczycieli akad. do wypełniania wniosku o order.

6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

7. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra

8. Oświadczenie w związku z wnioskiem o nagrodę Ministra

9. Rozporządzenie w sprawie nagród Ministra - 2019

9a Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród Ministra 2020

10. Przyznane odznaczenia z 2018 roku

11. Przyznane odznaczenia z 2019 roku

Ustawa lustracyjna

Ustawa lustracyjna

Wzór oświadczenia lustracyjnego

Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego