Godło Polski

Zapewnianie jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Zespół Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia Centrum Jakości Kształcenia

Ocena zajęć dydaktycznych

Hospitacje

Wytyczne do pisania pracy dyplomowej – wersja edytowalna(wytyczne przyjęte komunikatem Rektora nr K.0211.2.1.2023 z dn. 27.01.2023 r.)

 

Dewiza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Rerum cognoscere causas et valorem ...
Poznawać przyczyny i wartości rzeczy,

przyświeca realizowanej misji Uczelni:zapewnienie uniwersalnego wykształcenia a także łączenie wiedzy zawodowej z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym.

W oparciu o wieloletnią tradycję kształcenia akademickiego, jak też wymagania dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) oraz realizowana jest Polityka Jakości Kształcenia.

WSZJK funkcjonuje w oparciu o działalność Uczelnianej Rady Doskonałości Dydaktycznej będącej stałą Komisją Rektorską, której Przewodniczącym jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, obecnie funkcję tę pełni dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK. Opiera się na pracy Zespołów ds. jakości kształcenia w Jednostkach. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Zespołów ds. jakości kształcenia jednostek prowadzących działalność dydaktyczną, przedstawiciel Parlamentu Studenckiego oraz przedstawiciel Centrum Jakości Kształcenia (Zespołu Monitorowania i Analiz JK).

Poza zapewnianiem jakości kształcenia, w CJK podejmowane są inicjatywy rozwijające i doskonalące kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich (ZR nrR.0211.54.2021).Powyższe zadania powierzone są odnośnym zespołom:Zespołowi Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia oraz Zespołowi Rozwoju Dydaktyki i Badań w Dydaktyce.

W celu wsparcia finansowego działań doskonalących jakość kształcenia, w tym inicjatyw pracowników, Zarządzeniem Rektora nr R.0211.74.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. uruchomiono w Uczelni Fundusz Doskonałości Dydaktycznej.

Czytaj dalej o historii zapewniania jakości kształcenia w UEK