Zapewnienie jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Komisja Rektorska ds. Jakości Kształcenia

Ocena zajęć dydaktycznych

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

 

Historyczna dewiza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Rerum cognoscere causas et valorem ...

Poznawać przyczyny i wartości rzeczy
Dać uniwersalne wykształcenie, łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym

przyświeca realizowanej obecnie misji uczelni polegającej na:

  • badaniach naukowych prowadzących do poszerzenia wiedzy ekonomiczno-społecznej,
  • kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych,
  • wychowywaniu młodzieży w duchu poszanowania prawa, patriotyzmu, demokracji
    i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
  • podejmowaniu starań, aby w środowisku uczelnianym panował kult prawa i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości

[Strategia UEK na lata 2011-2020]

 

Wpisując się w wymagania formalne dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce, jak też w proces boloński i europejski obszar szkolnictwa wyższego, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).

W swojej działalności Uczelnia realizuje Politykę Jakości Kształcenia.

Zgodnie z założeniami Systemu, za jakość kształcenia na wydziale odpowiada Dziekan i on organizuje system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, powołując członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele akademiccy reprezentujący minimum kadrowe każdego kierunku studiów prowadzonych na wydziale oraz analogicznie, przedstawiciele studentów i doktorantów.

USZJK opiera się na pracy Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (WZJK) oraz Zespołów ds. Jakości Kształcenia w pozostałych jednostkach Uczelni prowadzących działalność dydaktyczną oraz stałej Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia, której Przewodniczącym jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. W jej skład wchodzą przewodniczący WZJK oraz zespołów innych jednostek prowadzących działalność dydaktyczną, jak również przedstawiciele Parlamentu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

Komisję obsługuje Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Inicjuje ono i monitoruje projakościowe działania w naszej Uczelni, by wspólnie ze statutowymi jednostkami UEK oraz Parlamentem Studentów i Samorządem Doktorantów propagować i rozwijać kulturę jakości w naszym środowisku akademickim.

Obecne rozwiązania formalne i organizacyjne wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zostały zapoczątkowane w latach 2008-2009, wprowadzeniem procesu oceny zajęć dydaktycznych w aktualnej postaci, a następnie sformalizowane Uchwałą Senatu 22/2012 konstytuującą Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Są one kontynuacją rozwiązań, jakie ówczesna Akademia Ekonomiczna, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczęła już w roku akademickim 1991/1992.

W ostatniej dekadzie XX wieku, w szkolnictwie akademickim Polski, rozpoczęto prace nad systemem zapewnienia jakości kształcenia na szczeblu Ministerstwa Edukacji Narodowej [obecnie MNiSW] i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W wielu krajach o bogatej tradycji kształcenia akademickiego, od dłuższego czasu działały już stosowne mechanizmy zewnętrzne, jako krajowe agendy analizujące, na podstawie samooceny wewnętrznej, jakość kształcenia uczelni lub jej jednostek z pozycji „niezależnych sędziów".

W latach 90-tych w Polsce, znacznie wzrosła liczba studentów, a szczególnemu umasowieniu uległy studia ekonomiczne. Utrzymanie odpowiedniego poziomu kształcenia wymogło konieczność odwoływania się do wewnętrznych mechanizmów i procedur analizowania oraz oceniania jakości kształcenia, a sprowadzające się do szacowania działań edukacyjnych w zakresie rozwoju kadry, poziomu przygotowania studentów, formy oceny wyników kształcenia oraz techniczno-organizacyjnych warunków jego realizacji.

W wyniku podjętych prac na szczeblu rządowym powstała, dbająca o poziom edukacji akademickiej
w skali Polski, prowadząca obligatoryjne akredytacje Państwowa Komisja Akredytacyjna [obecnie Polska Komisja Akredytacyjna] i m. in. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, założona przez Rektorów wiodących uczelni ekonomicznych, umożliwiająca uczelniom o profilu ekonomicznym dobrowolne starania o akredytacje.

Właśnie z początkiem lat 90., w krakowskiej Akademii Ekonomicznej rozpoczęto proces formułowania strategii jakości dydaktyki, który obejmował m.in. rozpoznanie istniejącego poziomu nauczania i zaproponowanie działań zmierzających do eliminacji ewentualnych nieprawidłowości. Bardzo istotnym impulsem monitorowania projakościowych zmian w kształceniu było wygranie przez naszą Uczelnię konkursu pn. „Inicjatywy dotyczące poprawy jakości nauczania". AE została wyróżniona za nowatorski w kraju system oceny prowadzenia zajęć. Środki z nagrody umożliwiły rozpoczęcie w latach 1992 - 95 badań gromadzących opinię studentów o zajęciach dydaktycznych, umożliwiających wgląd w ich nastawienie i odbiór pracy poszczególnych wykładowców. Po wielu badaniach pilotażowych przygotowano podstawowy zestaw pytań opisujących obserwowalne elementy postawy dydaktycznej, opracowano program komputerowej analizy danych, a wyniki merytoryczne badań umożliwiły doskonalenie metodycznej strony zajęć oraz poprawę relacji nauczyciel - student.

Powyższe działania w sferze projektowania i realizacji systemu projakościowych działań Uczelni podjęło, z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego, ówczesne Studium Psychologii i Pedagogiki.

Jak wynika z opracowania dokumentu pt. „Jakość kształcenia w opinii studentów" [K. Biel. M. Węgrzecka, AE Kraków 2003], w latach 1994-1998 opiniowanych było 474 pracowników (na 521 zatrudnionych, tj. 90,1%), natomiast w latach 1998-2002 - 581 osób (na 723 zatrudnionych, tj. 80,3%). Łączna liczba ankiet uzyskanych w pierwszym czteroletnim okresie badań (1994-1998) wynosiła 74.940 (czyli 13.730 ankiet na rok), a w okresie drugim (1998-2002) - 50.602 (analogicznie - 12.650). Czteroletni moduł czasowy prowadzenia badań nawiązywał do obowiązku okresowej (co cztery lata) oceny nauczyciela akademickiego, wynikającej z ustawy i statutu Uczelni. Po roku 2002 kontynuacja badań ankietowych studenckiej oceny jakości dydaktyki przez studentów została zawieszona lub ograniczona do niewielkiej grupy asystentów stażystów i pracowników przed awansem i przeszeregowaniem.

W październiku 2008 r. Zarządzaniem Rektora prof. dr. hab. Romana Niestroja, zostało powołane Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, które działa nie zmiennie do dziś. Pierwszym Pełnomocnikiem (2008-2012) był prof. dr hab. Jan W. Wiktor. Od 2012 roku jest nim prof. dr hab. Jerzy Kornaś.