Konkurs Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską 2019

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów interesujących się polską polityka zagraniczną do wzięcia udziału w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą prace magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na arenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

· priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

· stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

· członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

· promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

· prawa człowieka;

· współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;

· zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na placówce zagranicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2019 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października br. wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres: konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

a) opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);

b) opinie promotora (opatrzoną podpisem);

c) życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres:

ad.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie: Sekretariat Akademii Dyplomatycznej MSZ tel. 22 523 79 85.