Godło Polski

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niedostępne wybrane elementy i treści;
  • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online);
  • Brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo;

Podmiot nie zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku.

Brak dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby, wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu oraz w sposób inny niż wymienione;

Raport o stanie zapewnienia dostępności: PLIK 1 oraz PLIK 2.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21.

Ostatnia aktualizacja: 2022-12-09

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB"

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest mgr Agnieszka Lakner.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: dostepnosc@uek.krakow.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 532 399 178.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt dla osób niesłyszących w Polskim języku migowym – tel. +48 881 921 211 (TYLKO SMS), POŁĄCZENIE VIDEO

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów w 16 budynkach.

W 11 budynkach podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W 11 budynkach podmiot zastosował rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W 4 budynkach podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

Podmiot nie zapewnia w przypadku tych budynków osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Uniwersytet Ekonomiczny jest w trakcie opracowywania szczegółowych procedur do każdego z budynków w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Kamienice przy ul. Sienkiewicza 4 i 5 nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w planach jest przeniesienie działalności dydaktycznej z tych budynków na Kampus UEK (dłuższa perspektywa).

Dom Studencki „Fafik” – posiada 1-2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma pochylni, istnieje plan na dobudowę windy i dostosowanie klatki schodowej w ciągu roku – na 2022 r.

Dom Studencki „Merkury” – posiada podjazd + 2 windy (budynek wynajmowany przez UEK).

W budynkach znajdujących się na kapusie UEK przy ul. Rakowickiej 27 oraz 16 jest zapewniony dostęp dla OzN poprzez zastosowanie wind, podjazdów, 2 platformy przyschodowe.

Aplikacje

Brak aplikacji