Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niedostępne wybrane elementy i treści;
  • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online);
  • Brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo;
  • Brak informacji w tekście łatwym do czytania (ETR);

Podmiot nie zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku.

Brak dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby, wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu oraz w sposób inny niż wymienione;

Raport o stanie zapewnienia dostępności: PLIK 1 oraz PLIK 2.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.21.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB"

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest mgr Agnieszka Lakner.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: dostepnosc@uek.krakow.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt dla osób niesłyszących w Polskim języku migowym – tel. +48 881 921 211 (TYLKO SMS), POŁĄCZENIE VIDEO

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów w 16 budynkach.

W 11 budynkach podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W 11 budynkach podmiot zastosował rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W 4 budynkach podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

Podmiot nie zapewnia w przypadku tych budynków osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Uniwersytet Ekonomiczny jest w trakcie opracowywania szczegółowych procedur do każdego z budynków w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Kamienice przy ul. Sienkiewicza 4 i 5 nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w planach jest przeniesienie działalności dydaktycznej z tych budynków na Kampus UEK (dłuższa perspektywa).

Dom Studencki „Fafik” – posiada 1-2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma pochylni, istnieje plan na dobudowę windy i dostosowanie klatki schodowej w ciągu roku – na 2022 r.

Dom Studencki „Merkury” – posiada podjazd + 2 windy (budynek wynajmowany przez UEK).

W budynkach znajdujących się na kapusie UEK przy ul. Rakowickiej 27 oraz 16 jest zapewniony dostęp dla OzN poprzez zastosowanie wind, podjazdów, 2 platformy przyschodowe.

Aplikacje

Brak aplikacji