Polityka prywatności i RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych jest mgr Anna Dąbrowska

 

Obowiązujące akty prawne

 1. Tekst rozporządzenia RODO
 2. Tekst Ustawy o ochronie danych osobowych

 

Obowiązujące akty prawa wewnętrznego UEK

 1. Polityka bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych
 2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 3. Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji
 4. Wytyczne dla pracowników dot. wymogów RODO
 5. Polityka czystego biurka

 

Wzory dokumentów

 1. Upoważnienie dla osoby przetwarzającej dane osobowe
 2. Cofnięcie upoważnienia
 3. Oświadczenie dot. dostępu do danych
 4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  Wskazówki dot. wypełniania zał. 1 do Polityki bezpieczeństwa
 5. Wykaz budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
 6. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania
 7. Wzór klauzuli informacyjnej - do umów
 8. Wzór klauzuli informacyjnej - do umów cywilno-prawnych
 9. Wzór klauzuli informacyjnej - do umów o pracę
 10. Wzór klauzuli informacyjnej - w procesie rekrutacji pracownika
 11. Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
 12. Zgoda na przetwarzanie danych nadmiarowych

 

Wzory dokumentów dla wykonawców umów cywilnoprawnych

 1. Upoważnienie dla zleceniobiorcy/wykonawcy przetwarzającego dane osobowe
 2. Oświadczenie zleceniobiorcy/wykonawcy posiadającego dostęp do danych osobowych

 

Prezentacje i materiały szkoleniowe

 1. Informator RODO

 

Zalecenia

 1. Zalecenia IOD – klucze do mebli biurowych
 2. Zalecenia IOD – zasady korespondencji mailowej

 

Pytania i odpowiedzi (FAQ)