Godło Polski

Od roku 2019

Nr

Data

Tytuł aktu prawnego

Załączniki

Zmiany

Status

1/2019

21.01
2019

... zmieniająca uchwałę Senatu nr 25/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzania wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

2/2019

21.01
2019

... w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok 2019

załącznik

brak

obowiązuje

3/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

4/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

5/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

6/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

7/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

8/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

9/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

10/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

11/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

12/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

13/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

14/2019

04.03
2019

... w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

brak

brak

obowiązuje

15/2019

04.03
2019

... w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni

brak

brak

obowiązuje

16/2019

04.03
2019

... w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni

brak

brak

obowiązuje

17/2019

25.03
2019

... zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia i prowadzenia kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

18/2019

25.03
2019

... zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

19/2019

25.03
2019

... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki2017/2018

brak

brak

obowiązuje

20/2019

15.04
2019

... w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Quantitative Methods in Contemporary Management na Modern Bussines Management

brak

brak

obowiązuje

21/2019

15.04
2019

... w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów wyższych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

brak

obowiązuje

22/2019

15.04
2019

... w sprawie utrzymania zwiększonej liczby godzin dydaktycznych

brak

brak

obowiązuje

23/2019

15.04
2019

... w sprawie zwiększenia liczby godzin dydaktycznych w programie studiów na kierunku Prawo

brak

brak

obowiązuje

24/2019

29.04
2019

... w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z określeniem sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

załącznik 1

brak

obowiązuje

25/2019

29.04
2019

... w sprawie przyjęcia Regulaminu uzyskiwania stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wraz z określeniem sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

załącznik 1

brak

obowiązuje

26/2019

20.05
2019

... w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

brak

brak

obowiązuje

27/2019

20.05
2019

... w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

brak

brak

obowiązuje

28/2019

20.05
2019

... w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

29/2019

20.05
2019

... w sprawie przyjęcia programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

załącznik 1a
załącznik 1b

 

obowiązuje

30/2019

20.05
2019

... w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

31/2019

20.05
2019

... w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu wspólnego

brak

brak

obowiązuje

32/2019

20.05
2019

... w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

brak

brak

obowiązuje

33/2019

14.06
2019

... w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych dotyczących Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego

brak

brak

obowiązuje

34/2019

14.06
2019

... w sprawie przyjęcia statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut

brak

obowiązuje

35/2019

24.06
2019

... w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

36/2019

24.06
2019

... w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie liczby godzin w programach studiów

brak

brak

obowiązuje

37/2019

24.06
2019

... w sprawie ustalenia programu stacjonarnych studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze

załącznik 1

załącznik 2

brak

obowiązuje

38/2019

24.06
2019

... zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020 zmienioną uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku

brak

brak

obowiązuje

39/2019

24.06
2019

... w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

brak

brak

obowiązuje

40/2019

24.06
2019

... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za 2018 rok

załącznik 1

brak

obowiązuje

41/2019

24.06
2019

... zmieniająca Uchwałę Senatu nr 19/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2018 rok oraz ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w 2018 roku

załącznik 1

brak

obowiązuje

42/2019

24.06
2019

... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2018 rok

załącznik 1

brak

obowiązuje

43/2019

24.06
2019

... w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2019 rok

załącznik 1
załącznik 2

brak

obowiązuje

44/2019

24.06
2019

... w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia katedry prowadzącej działalność naukową i dydaktyczną w zakresie prawa karnego

brak

brak

obowiązuje

45/2019

08.07
2019

... w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

załącznik 1

brak

obowiązuje

46/2019

08.07
2019

... zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 25/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu uzyskiwania stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wraz z określeniem sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

załącznik 1

brak

obowiązuje

47/2019

08.07
2019

... w sprawie określenia planu zajęć oraz efektów uczenia się w ramach Programu Doktorskiego UEK realizowanego w trybie eksternistycznym

załącznik 1
załącznik 2

brak

obowiązuje

48/2019

08.07
2019

... w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych

brak

brak

obowiązuje

49/2019

08.07
2019

... w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Katedry Towaroznawstwa Żywności

brak

brak

obowiązuje

50/2019

08.07
2019

... w sprawie zaopiniowania połączenia Katedry Studiów Europejskich oraz Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej

brak

brak

obowiązuje

51/2019

23.09
2019

... w sprawie ustalenia programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka

brak

brak

obowiązuje

52/2019

23.09
2019

... w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

53/2019

23.09
2019

... w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

Załącznik 34

Załącznik 35

Załącznik 36

brak

obowiązuje

54/2019

23.09
2019

... w sprawie zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

55/2019

23.09
2019

... w sprawie przyjęcia Regulaminu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

56/2019

23.09
2019

... w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

57/2019

23.09
2019

... zmieniająca Uchwałę Senatu nr 18/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

brak

obowiązuje

58/2019

25.11.

2019

... zmieniająca uchwałę Senatu nr 14/2018 z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020, zmienionej uchwałą Senatu nr 26/2018 r. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę
Senatu nr 14/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

59/2019

25.11.

2019

... w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora Panu dr hab. Markowi Ćwiklickiemu

brak

brak

obowiązuje

60/2019

25.11.

2019

... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności i realizacji strategii Uczelni

brak

brak

obowiązuje