MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Studia organizowane wspólnie z Krakowską Akademią im. A. Frycza-Modrzewskiego
w Krakowie.

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?


Program MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia to dedykowane czterosemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla aktualnej i potencjalnej kadry menedżerskiej części podmiotów leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, podmiotów leczniczych podległych marszałkom województw oraz innych podmiotów świadczących usługi lecznicze, a także kadry zarządzającej w administracji publicznej odpowiedzialnej za sektor ochrony zdrowia.

Cel studiów


Celem studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich pracowników sektora publicznej i prywatnej ochrony zdrowia tak, aby jeszcze lepiej i efektywniej potrafili realizować swoje obowiązki związane z pracą w tej jakże ważnej dziedzinie życia społecznego. Zarówno dobór prowadzących, jak i tematyka zajęć z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, psychologii oraz szeroko rozumianego zarządzania gwarantuje pozyskanie oraz rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związanych ze skutecznym zarządzaniem placówkami ochrony zdrowia.

Profil słuchacza

Program MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia jest dla Ciebie, jeżeli:

  • jesteś menedżerem części podmiotów leczniczych podległych lub nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia, podmiotów leczniczych podległych marszałkom województw, a także innych podmiotów świadczących usługi lecznice,
  • pracujesz w sektorze administracji publicznej i jesteś odpowiedzialny za sektor ochrony zdrowia,
  • planujesz pełnić funkcje menedżerskie w sektorze ochrony zdrowia.

Program studiów:

Moduł 1. Ogólne aspekty zarządzania ochroną zdrowia
1. Współczesne koncepcje zarządzania, aspekt ekologiczny CSR
2. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
3. Zarządzanie zmianą w podmiotach medycznych
4. Przywództwo i komunikacja w zespole
5. Psychologiczne aspekty zarządzania, coaching, mentoring
6. Negocjacje w zadaniach wewn. i zewn.
7. Media i wystąpienia publiczne
Moduł 2. Szczegółowe aspekty zarządzania ochroną zdrowia
1. Rynkowe aspekty usług medycznych, ograniczenia popytowo-podażowe
2. Etyka menadżera usług medycznych
3. Marketing usług medycznych
4. Zarządzanie jakością w podmiocie medycznym
5. Zarządzanie procesami i ryzykiem w ochronie zdrowia
6. Zarządzanie personelem, systemy motywacji i wynagrodzeń
7. Analiza ekonomiczna i efektywność inwestycji
Moduł 3. Aspekty prawne i techniczne zarządzania ochroną zdrowia
1. Publiczne systemy opieki zdrowotnej w UE, aspekty organizacyjne i finansowe
2. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych w Polsce (w tym roszczenia pacjentów)
3. Pozyskiwanie środków (w tym z UE) i planowanie rozwoju
4. Kontraktowanie, finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej
5. Audyt i rachunkowość zarządcza
6. Systemy informatyczne w zarządzaniu placówką medyczną
7. Nowe technologie w medycynie, e-Zdrowie
Moduł 4. Aspekty wizerunkowe i branżowe zarządzania ochroną zdrowia
1. Kreowanie i zarządzanie marką
2. Standardy usług medycznych
3. HTA i EBM w ochronie zdrowia
4. Polityka lekowa i gospodarowanie lekami, farmakoekonomika
5. Planowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi
6. Wizyta studyjna (szpital)
7. Seminarium dyplomowe

Logotypy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Organizacja zajęć

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (dwa razy w miesiącu w piątki, soboty lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 530 godzin (w tym 20 godzin seminarium dyplomowego, 10 godzin przewidzianych na wizytę studyjną). Czas trwania studiów podyplomowych to cztery semestry.

Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z egzaminów semestralnych, przystąpienie do egzaminu końcowego i obrona pracy końcowej – będącej rozwiązaniem konkretnego problemu menedżerskiego związanego z sektorem ochrony zdrowia. Zaliczenia każdego modułu wymaga zaliczenia poszczególnych przedmiotów na podstawie obecność na zajęciach oraz uzyskania 50% punktów z testu zaliczeniowego lub wykonania zadania przewidzianego przez wykładowcę. Każdy moduł kończy się egzaminem w formie pisemnej.

Kontakt

KAAFM: 12 257 05 00, podyplomowe@afm.edu.pl

UEK: 12 293 55 61, karolina.dabek@uek.krakow.pl