Dział Organizacyjno-Prawny

Kontakt:

ul. Rakowicka 27

Budynek Główny UEK, pok. 201

tel: (12) 293 7460; (12) 293 7513

Wzory umów

UWAGA !!!

  1. Zwraca się uwagę na właściwą kwalifikację przedmiotu umowy jako dzieła lub zlecenia. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia najnowszego orzecznictwa SN i NSA. Podstawowa różnica polega na tym, iż umowa o dzieło jest umową rezultatu, natomiast umowa zlecenia to umowa starannego działania.

  2. Prosimy o bardzo uważne czytanie przypisów zamieszczonych we wzorach i stosowanie się do ich treści. Przypisy stanowią pomoc dla osoby sporządzającej umowę - stąd, po sporządzeniu umowy (z zastosowaniem uwag zawartych w przypisach), przypisy należy usunąć.

  3. Ustalenie w umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) terminu płatności ze strony Uczelni krótszego niż miesiąc (ew. 30 dni) wymaga uzgodnienia z Kwesturą oraz z Sekcją Płac.

  4. Integralną częścią umowy, która musi zostać dostarczona do rejestru łącznie z umową, są: "Oświadczenie do umowy zlecenia” albo „Oświadczenie do umowy o dzieło", (ich wzory znajdują się na stronie Działu Spraw Pracowniczych w sekcji "sprawy płacowe") oraz Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, która znajduje się w linku poniżej, pod wzorami umów. Klauzula musi być załączona do każdej nowo zawieranej umowy (po raz pierwszy z daną osobą).

  5. Wzór rachunku do umów cywilnoprawnych znajduje się również na stronie Działu Spraw Pracowniczych w sekcji "sprawy płacowe ".

Akty prawa wewnętrznego