Godło Polski

Dział Organizacyjno-Prawny

Kontakt:

ul. Rakowicka 27

Budynek Główny UEK, pok. 201

tel: (12) 293 7460; (12) 293 7513

Wzory umów

UWAGA !!!

  1. Zwraca się uwagę na właściwą kwalifikację przedmiotu umowy jako dzieła lub zlecenia. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia najnowszego orzecznictwa SN i NSA. Podstawowa różnica polega na tym, iż umowa o dzieło jest umową rezultatu, natomiast umowa zlecenia to umowa starannego działania.

  2. Prosimy o bardzo uważne czytanie przypisów zamieszczonych we wzorach i stosowanie się do ich treści. Przypisy stanowią pomoc dla osoby sporządzającej umowę - stąd, po sporządzeniu umowy (z zastosowaniem uwag zawartych w przypisach), przypisy należy usunąć.

  3. Ustalenie w umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) terminu płatności ze strony Uczelni krótszego niż miesiąc (ew. 30 dni) wymaga uzgodnienia z Kwesturą oraz z Sekcją Płac.

  4. Do umowy/porozumienia/aneksu każdorazowo powinna zostać dołączona informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez UEK (z przeznaczeniem dla drugiej strony umowy/porozumienia) - treść tej informacji dostępna jest na stronie Inspektora Ochrony Danych UEK (link "Polityka prywatności i RODO"). W razie wątpliwości w sprawach związanych z przedmiotową informacją i z RODO - należy kontaktować się z Inspektorem ochrony Danych (w. 7590; e-mail: iod@uek.krakow.pl).

  5. Integralną częścią umowy, która musi zostać dostarczona do rejestru łącznie z umową, jest "Oświadczenie do umowy zlecenia” albo „Oświadczenie do umowy o dzieło" (ich wzory znajdują się na stronie Działu Spraw Pracowniczych w sekcji "sprawy płacowe").

  6. Wzór rachunku do umów cywilnoprawnych znajduje się na stronie Działu Zasobów Ludzkich w sekcji "Sprawy płacowe ".

Akty prawa wewnętrznego