Godło Polski

Informacja o przepisach - Dz.U. z 2020 r. poz.1086

Uprzejmie informujemy, że Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która ukazała się w Dzienniku Ustaw z dnia 23 czerwca 2020 r. pod poz. 1086 (dostępna: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086 ), wprowadziła również zmiany w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego.
Poniżej zawarta jest treść artykułów 67 i 68 przedmiotowej ustawy, które to nowelizują odpowiednio ustawę Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z komentarzem pod poszczególnymi przepisami):


Art. 67. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 179 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu.”;
(komentarz DOP: przepis powyższy dotyczy postępowań związanych z uzyskiwaniem stopni naukowych i tytułu naukowego na „starych” zasadach)

2) w art. 189:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia przeprowadzonego w sposób, o którym mowa w ust. 1a, podpisuje przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w przypadku jego nieobecności – sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.”;
(komentarz DOP: dotyczy CK)

3) w art. 310 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:
„10. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez uczelnie publiczne, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735).
11. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”.
(komentarz DOP: kwestie związane z rozporządzaniem przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki skarbowymi papierami wartościowymi ® sprawy finansowe)


Art. 68. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;
(komentarz DOP: dotyczy zasad przeprowadzania posiedzeń Rady Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

2) w art. 31 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;
(komentarz DOP: dotyczy zasad przeprowadzania posiedzeń Senatu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

3) art. 76a otrzymuje brzmienie:
„Art. 76a. 1. Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
3. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób, o którym mowa w ust. 2, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.”;
(komentarz DOP: dotyczy zasad weryfikacji efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

4) w art. 178 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;
(komentarz DOP: dotyczy zasad przeprowadzania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej posiedzeń związanych z nadawaniem stopni naukowych, a więc w UEK dotyczy to Rad Dyscyplin Naukowych, a w przypadku dyscyplin reprezentowanych przez liczbę osób niższą od minimalnego progu osób uprawnionych – Senatu)

5) w art. 191 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;
(komentarz DOP: dotyczy zasad prowadzenia obron rozpraw doktorskich przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

6) w art. 221 ust. 9a otrzymuje brzmienie:
„9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;
(komentarz DOP: dotyczy zasad przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

7) w art. 235 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;
(komentarz DOP: dotyczy RDN)

8) w art. 366 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) pkt 4 lit. b w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł, a także pkt 5, 7 i 9 – Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego, działającemu na podstawie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. poz. 2024 i 1086), zwanemu dalej „CMKP”;”;
(komentarz DOP: art. 366 dotyczy przyznawania przez Ministra środków finansowych, o których mowa w art. 365 ustawy PoSzWiN)

9) w art. 426 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) PAU, CMKP, RGNiSW, PSRP, KRD oraz podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych przez ministra;”;
(komentarz DOP: art. 426 dotyczy nadzoru ze strony Ministra m.in. nad w/w podmiotami)

10) w art. 427 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli uczelnia, założyciel, instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz, instytut międzynarodowy lub CMKP nie zrealizowali wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”.
(komentarz DOP: dotyczy sytuacji niezrealizowania przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, w tym uczelnie, wniosków lub zaleceń w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Ministra)

_______________


Ponadto, w art. 79 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz.695, z późn.zm) wprowadzone zostały następujące zmiany:

- po ust.5b dodano ust.5c w brzmieniu:
„5c. Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.”
(komentarz DOP: dotyczy rekrutacji na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021)

- dodano ust.10 w brzmieniu:
„10. W przypadku gdy stan funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa wart.415ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na koniec roku 2020 przekracza 50% kwoty dotacji, o której mowa w art.365 pkt 6 tej ustawy, przyznanej w roku 2020, kwotę dotacji ustalonej na podstawie algorytmu, o którym mowa wart.368ust.5tej ustawy, na rok 2021zmniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę między stanem tego funduszu na koniec roku 2020akwotą stanowiącą 50% kwoty dotacji przyznanej w roku 2020.”
(komentarz DOP: dotyczy dotacji o której mowa w art.365 pkt 6 ustawy PoSzWiN ® kwestie finansowe)


Natomiast Art.91. przedmiotowej ustawy stanowi:
„Wniosek o wyrażenie zgody, o którym mowa w art.423 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) i w art.39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz.735), na dokonanie czynności prawnych przez uczelnię publiczną albo międzynarodowy instytut naukowy w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przekazanymi w latach 2019 lub 2020 zgodnie z art.310 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875), złożony i nierozpatrzony przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.”
(komentarz DOP: art.423 ust.2 ustawy PoSzWiN ® kwestie majątkowo-finansowe, dotyczące dokonania przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym)