Godło Polski

Informacje dotyczące PPK oraz odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania w dn. 4 lutego 2021 r.

W czwartek 4 lutego 2021 r. na platformie Zoom odbyło się spotkanie dotyczące zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, które prowadził Dyrektor Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych mgr Józef Andrzej Laskowski.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane podczas tego wydarzenia oraz przedstawioną w trakcie jego trwania prezentację dotyczącą zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

1. Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie o opodatkowanie środków odprowadzanych w ramach PPE.

– Środki te są opodatkowane. Przy czym kwota przekazywana do PPE nie jest pomniejszana o podatek. Środki te są dodawane jako świadczenie pieniężne do podstawy opodatkowania przy miesięcznym rozliczeniu wynagradzania.

2. Czy można wskazać podmiot prawny do dziedziczenia środkówzgromadzonych w PPK?

– Uczestnik PPK może wskazać jako osobę uprawnioną wyłącznie osobę fizyczną. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o PPK uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami rozdziału 13 Ustawy o PPK, środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy o PPK przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 kodeksu cywilnego lub spadkobiercę uczestnika PPK, który na zasadach określonych w ustawie, w przypadku śmierci uczestnika PPK otrzyma środki zgromadzone na jego rachunku PPK.

3. Czy środki na wkład własny mogą być przeznaczone na zakupmieszkania przez dziecko?

– Ustawa o PPK nie precyzuje tego jednoznacznie, ale w zapisach Ustawy o PPK możemy znaleźć informacje o rachunku "Uczestnika PPK" (art. 98 Ustawy oPPK), a nie innej osoby spokrewnionej w kontekście wkładu "własnego".

Art. 98.

1. Na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu
pokrycia wkładu własnego.

2. Wniosek o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa bezpośrednio wybranej instytucji finansowej.

3. Wypłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się:

1) w przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na
pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku
mieszkalnego - na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany we
wniosku;

2) w pozostałych przypadkach - na rachunek bankowy zbywcy praw lub na jego
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:

1) oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu;

2) zasady i terminy wypłaty;

3) zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu:

a) nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,

b) nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

* Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej, finansowej ani oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa i nie powinna stanowić podstawy do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w tym finansowych. Przedmiotem działalności TFI jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Prezentacja dotycząca zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.