Godło Polski

Posiedzenie Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w zakresie I kryterium ewaluacji

We wtorek, 4 maja 2021 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w zakresie I kryterium ewaluacji. 

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy oraz terminy obowiązujące dla zadań uwzglednionych w I kryterium ewaluacji, do których zalicza się między innymi:

  • przygotowanie audytu bibliometrycznego publikacji naukowych, zgłaszanych do oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej;

  • przygotowanie wykazu pracowników prowadzących działalność naukową oraz spełniających wymogi formalne zawarte w ewaluacji danej dyscypliny z uwzględnieniem sumy udziałów jednostkowych (liczby slotów publikacyjnych) za publikacje naukowe wraz z określeniem ich wartości punktowych;

  • rekomendowanie do oceny eksperckiej, obejmującej poziom merytoryczny, nie więcej niż pięciu monografii naukowych  (wraz z uzasadnieniem) wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw.