Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (SDDA) jest wewnętrzną formą przygotowania do pracy dydaktycznej nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora UEK nr R-0201-47/2015 z późn. zm. Ogólny nadzór nad działalnością SDDA sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. Organizacyjną i merytoryczną obsługę studium prowadzi Katedra Psychologii i Dydaktyki.

Celem SDDA jest zapewnienie warunków do stałego podnoszenia jakości kształcenia w Uczelni – poprzez stosowne przygotowanie dydaktyczne nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich, a także umożliwienie im doskonalenia w tym zakresie w trakcie dalszej pracy akademickiej. W studium utworzona została Strefa Wsparcia Dydaktycznego, gdzie pod adresem sdda@uek.krakow.pl każdy nauczyciel akademicki może uzyskać odpowiedzi na zadane pytania lub umówić się na konsultacje z doświadczonym dydaktykiem.

Program SDDA ustala rada programowa i obejmuje:

  • w pierwszym roku zatrudnienia w Uczelni:

1) uzyskanie zaliczenia następujących przedmiotów:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Psychologia edukacji wyższej

8

Zasady i formy kształcenia w szkole wyższej

8

Etyczne aspekty pracy naukowo dydaktycznej

8

Komunikowanie dydaktyczne w szkole wyższej

12

Metodyka nauczania (do wyboru co najmniej jedna)

· przedmiotów ekonomiczno-finansowych (2 godz.)

· przedmiotów z zakresu nauk o zarzadzaniu i jakości (2 godz.)

· przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji (2 godz.)

· przedmiotów z zakresu nauk prawnych (2 godz.)

· w języku angielskim (2 godz.)

2

Emisja głosu z elementami retoryki

12

Problemy niepełnosprawności w edukacji akademickiej

4

Podstawy e-learningu w dydaktyce akademickiej

4

Razem:

58

  • w drugim roku zatrudnienia w Uczelni:

1) przeprowadzenie hospitowanych zajęć przykładowych co najmniej 2 godz.,

2) uczestnictwo w rozmowach końcowych.

Uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach SDDA jest obowiązkowe dla nowo zatrudnianych nauczycieli akademickich, w pierwszym i drugim roku zatrudnienia w Uczelni.