Godło Polski

Związki zawodowe

Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom). Związki zawodowe nie muszą się kierować dobrem firmy, dbając o interesy pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

NSZZ "Solidarność"

Międzyuczelniany Związek Zawodowy Pracowników Nauki

MKZZ Zakładowa Organizacja Związkowa Pracowników UEK