Godło Polski

Kodeks Etyki Studenta

Kodeks Etyki Studenta

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Wstęp

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwanego dalej Uczelnią, oraz w celu zaspokojenia niesłabnącej potrzeby kształtowania postaw etycznych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a wynika ze zrozumienia powiązania pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów a poziomem etycznym w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.

Promowanie i przestrzeganie Kodeksu jest obowiązkiem każdego studenta i wynika ze świadomości wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu osiągnięcia najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie jest wyłącznie zbiorem zakazów i nakazów. To również, a być może przede wszystkim, wyznacznik uniwersalnych wartości, których przestrzeganie przez studentów przynosi chlubę zarówno im, jak i Uczelni od czasów jej założenia.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Zasady Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwanego dalej Kodeksem, wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.

§2

Student jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu oraz ich rozpowszechniania w środowisku akademickim, a w razie konieczności stanięcia w ich obronie.

§3

Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości i sumieniu.

§4

Za naganne uważa się naruszanie norm etycznych określonych w Kodeksie w celu uzyskania korzyści majątkowej lub każdej innej.

 

Rozdział 2

Społeczność akademicka

§5

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej, przestrzegać zasad dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej.

§6

Student powinien opierać relacje z innymi studentami na: szacunku, życzliwości, solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób studenci współtworzą społeczność akademicką uczelni.

§7

Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni.

§8

Student powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje czyny i nie unikać negatywnych konsekwencji własnego postępowania.

§9

Za naganne zachowanie ze strony Studenta uważa się dyskryminowanie innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną
i z każdego innego powodu.

§10

Student powinien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patalogii społecznej oraz nieuczciwemu zachowaniu.

§11

Student nie pozostaje bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego studenta lub pracownika Uczelni, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom w życiu akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych powinien również powiadomić władze Uczelni lub odpowiednie organy ścigania.

 

Rozdział 3

Prawa studenta

§12

Student ma prawo:

1) do równego traktowania,

2) do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,

3) domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

4) pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, w szczególności biorąc czynny udział w zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych,

5) do działalności na rzecz społeczności akademickiej poprzez odbywanie praktyk studenckich, działanie w organach samorządu i Uczelni, członkostwo w kołach naukowych
i innych organizacjach studenckich.

 

Rozdział 4

Powinność studenta

§13

Powinnością studenta jest:

1) przestrzeganie obowiązków nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

2) poszanowanie wizerunku Uczelni oraz upowszechnianie jej osiągnięć,

3) poszanowanie mienia Uczelni.

§14

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających godności innych, jak również podejmować działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu Uczelni.

§15

Student także po ukończeniu studiów powinien, świadcząc swoim poziomem moralnym
i intelektualnym, dbać o dobre imię Uczelni.

 

Rozdział 5

Zachowania nieetyczne i naganne

§16

Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się uczciwością. Za nieetyczne w szczególności uznaje się:

1) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów - przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych prac cudzych,

2) nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej: wykorzystywanie cudzych materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania ich autora,

3) nieprzestrzeganie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie, a w szczególności czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści
o charakterze osobistym,

4) fałszowanie dokumentów bądź wpisów do Indeksu lub karty egzaminacyjnej,

5) podszywanie się pod innego studenta,

6) nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,

7) nieokazywanie należytego szacunku w stosunku do nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni,

8) dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni.

§17

Powinnością studenta jest poszanowanie mienia Uczelni i publicznego. Student winien przejawiać troskę o techniczną sprawność i estetykę udostępnionych mu zasobów. Za naganne uważa się:

1) niszczenie mienia Uczelni, a w szczególności sal dydaktycznych, domów akademickich oraz ich wyposażenia,

2) inne przejawy wandalizmu.

§18

Student powinien traktować nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich. Za naganne uznaje się w szczególności:

1) nagminny i nieusprawiedliwiony brak punktualności,

2) zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych,

3) ubliżanie lub lekceważącą postawę.

 

Rozdział 5

Odpowiedzialność

§19

Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne
z prawem, student Uczelni ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów.

§20

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Decyzja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów jest ostateczna.

§21

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów działają na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r.(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.