Stanowisko ds. Obronnych

Stanowisko ds. Obronnych (R-SO) odpowiada za planowanie, koordynowanie i realizowanie zadań obronnych Uczelni, oraz za ich przygotowanie w czasie pokoju do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W zakresie odpowiedzialności R-SO uwzględnia się także przedsięwzięcia obrony cywilnej i reagowania kryzysowego, dotyczące Uczelni.

W dwóch niżej wymienionych obszarach zadaniowych, które w znacznej mierze są komplementarne, na podstawie postanowień JM Rektora, R-SO planuje i koordynuje działania zespołów zadaniowych i podmiotów reagowania alarmowego. R-SO prowadzi zajęcia szkoleniowe z pracownikami Uczelni, organizuje treningi, gry decyzyjne i ćwiczenia oraz dokonuje uzgodnień i konsultacji z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za realizację zadań w Uczelni, na terenie m. Krakowa oraz w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Obszary zadaniowe R-SO:

1) Sprawy obronne - skoncentrowane są na zadaniach obronnych Uczelni - wynikają
     z obowiązujących przepisów w zakresie obronności oraz z zarządzeń Ministra Edukacji i Nauki;
2) Sprawy alarmowe - ukierunkowane są na realizację przedsięwzięć alarmowania -
     wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie obrony cywilnej i zarządzania
     kryzysowego oraz z zarządzeń Prezydenta m. Krakowa.

Sprawy obronne

Zadania obronne Uczelni przygotowywane są do realizacji w ramach przedsięwzięć obronnych podejmowanych przez nasze państwo, w pełnej zgodzie z normami prawa międzynarodowego. Ze względu na swój obronny i zapobiegawczy charakter są to działania etyczne, humanitarne i patriotyczne. Nasze państwo do działań obronnych ma pełne prawo i obowiązek względem swoich obywateli, ma też prawo, aby oczekiwać od pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych, które finansuje, zaangażowania w proces przygotowania i realizacji zadań.

Wraz z przemianami cywilizacyjnymi rola zadań obronnych w uczelniach wzrasta, dlatego, że obronność w coraz wyższym stopniu dotyczy czynnika ludzkiego i zależy od nauki, innowacji i edukacji. Uczelnia ma przydzielonych około 40 zadań obronnych. Każde zadanie obronne wymaga odrębnego, starannego przygotowania pod względem organizacyjnym, merytorycznym i technicznym. Rektor jest koordynatorem wszystkich zadań obronnych w Uczelni, których przygotowanie i realizacja odbywa się w ramach wyznaczonych zespołów zadaniowych. O ważności zadań obronnych świadczy fakt, że Uczelnia nie ma przydzielonych żadnych innych, konkretnych zadań państwowych, a „Plan Operacyjny Funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" ("POF UEK") jest jedynym dokumentem planistycznym Uczelni zatwierdzanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Dla bieżącej działalności Uniwersytetu (jako państwowej jednostki organizacyjnej) ważna jest odpowiedź na następujące pytanie: Czy edukacja (ekonomiczna) może mieć znaczenie dla obronności?

Sprawy alarmowe

Przedsięwzięcia alarmowania w Uczelni realizują osoby funkcyjne i „podmioty reagowania alarmowego" (patrz: pod załączonymi niżej linkami) zgodnie z postanowieniami zawartymi w "POF UEK" oraz zgodnie z „Instrukcją Alarmową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie". Do przedsięwzięć alarmowania realizowanych w Uczelni, a określonych w instrukcji, zalicza się: alarmowanie, ostrzeganie i powiadamianie; ewakuację osób i mienia z zagrożonych obiektów Uniwersytetu oraz ochronę ludności w obiekcie. Kwestie organizacyjne przedsięwzięć alarmowania reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-17/2014 z dnia 7 maja 2014 roku.

Oprócz ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń dotyczących obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz oprócz prawa miejscowego (zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa), najważniejszą przesłanką przedsięwzięć alarmowania w Uczelni jest realna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dla osób przebywających na teranie obiektów Uczelni. Przepisy prawa zobowiązują tylko JM Rektora i R-SO do planowania, organizowania i koordynowania przedsięwzięć w tym zakresie. Podejmując i realizując przedsięwzięcia alarmowania, osoby funkcyjne i podmioty reagowania alarmowego Uniwersytetu, kierują się zasadą nadrzędności życia i zdrowia ludzkiego nad innymi dobrami.

Kontakt 

Specjalista ds. Obronnych
mgr Andrzej Mrożek
pawilon Ustronie pok. 508
tel. kom.: 695-608-476
tel. stacjonarny: 122935186
e-mail: mrozeka@uek.krakow.pl
dyżury: wtorki; środy, w godz.: 8:00 - 11:00

Informacja w sprawie szkolenia obronnego

Instrukcja Alarmowa (wyciąg)

Niektóre dylematy obrony cywilnej - artykuł

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji o strukturze heterarchicznej - artykuł

Tezy o organizowaniu przedsięwzięć alarmowych i realizacji zadań obrony cywilnej
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych w uczelni - artykuł

Niektóre aspekty współczesnych konfliktów zbrojnych i misji wojskowych - artykuł

Słowo w służbie wojska. Etnometodologiczne i semantyczne rozważania na gruncie terminologii wojskowej - artykuł

Społeczna świadomość obronna. Analiza wielopłaszczyznowa - artykuł

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć alarmowania w instytucji sektora publicznego

Sprawozdanie z przebiegu gry decyzyjnej zrealizowanej w miesiącu wrześniu 2021 r.

Regulamin edukacji wojskowej studentów w ramach Programu Legia Akademicka

Fałszywy alarm - artykuł