Godło Polski

Władze

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

rektor@uek.krakow.pl

Rektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów.

Do zadań Rektora należą wszystkie sprawy dotyczące Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu, w szczególności:

 • reprezentowanie Uniwersytetu;
 • zarządzanie Uniwersytetem;
 • przygotowywanie projektu Statutu oraz projektu Strategii Uniwersytetu;
 • składanie sprawozdania z realizacji Strategii Uniwersytetu;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
 • powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie i ich odwoływanie;
 • prowadzenie polityki kadrowej Uniwersytetu;
 • tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
 • tworzenie szkół doktorskich;
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 • zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Paweł Lula

pro_nauka@uek.krakow.pl

Prorektor ds. Nauki koordynuje i nadzoruje działalność naukową oraz rozwój kadr naukowych w dyscyplinach uprawianych w Uniwersytecie, w szczególności:

 • formułuje strategię działalności naukowej i rozwoju kadr naukowych na poziomie Uniwersytetu;
 • formułuje strategię współpracy badawczej z otoczeniem na poziomie Uniwersytetu;
 • koordynuje prace rad dyscyplin naukowych oraz zapewnia im obsługę administracyjną;
 • koordynuje prace Szkoły Doktorskiej w zakresie realizacji postępowań zmierzających do nadania stopnia naukowego doktora;
 • koordynuje i nadzoruje działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 • koordynuje i nadzoruje działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 • koordynuje i nadzoruje działalność wskazanych jednostek pozakolegialnych;
 • koordynuje i nadzoruje krajową i międzynarodową działalność wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w obszarze badań naukowych, projektów badawczych, działalności publikacyjnej i mobilności pracowników naukowych;
 • koordynuje i nadzoruje współpracę naukową wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z otoczeniem;
 • organizuje wsparcie dla pracowników w ramach przygotowania projektów naukowych i badawczych;
 • koordynuje i nadzoruje działalność Uniwersytetu w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć naukowych pracowników;
 • koordynuje i nadzoruje działalność w zakresie rozwoju kompetencji badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu;
 • organizuje i nadzoruje system biblioteczny Uniwersytetu;
 • organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uniwersytetu;
 • gospodaruje środkami finansowymi na działalność naukową, badawczą, wydawniczą i upowszechniającą osiągnięcia naukowe Uniwersytetu;
 • wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, Statutu i innymi wewnętrznymi aktami normatywnym;
 • współpracuje z dziekanami kolegiów w zakresie wsparcia potencjału i rozwoju poszczególnych dyscyplin poddawanych ewaluacji w Uniwersytecie;
 • realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK

pro_student@uek.krakow.pl

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów koordynuje i nadzoruje prowadzenie i rozwój działalności dydaktycznej w dyscyplinach uprawianych w Uczelni, w szczególności:

 • formułuje strategię działalności dydaktycznej i rozwoju kadr dydaktycznych na poziomie Uniwersytetu;
 • formułuje politykę współpracy dydaktycznej z otoczeniem na poziomie Uniwersytetu;
 • dba o podnoszenie jakości kształcenia;
 • koordynuje i nadzoruje procesy akredytacyjne we współpracy z prorektorem właściwym ds. projektów i współpracy;
 • kształtuje ścieżki awansu zawodowego pracowników dydaktycznych;
 • organizuje działalność Uczelni w zakresie pomocy materialnej dla studentów i nadzoruje przyznawanie stypendiów dla doktorantów (za wyjątkiem kształcenia w Szkole Doktorskiej);
 • nadzoruje rozdział i wykorzystanie środków na działalność dydaktyczną w tym środków Funduszu Doskonałości Dydaktycznej;
 • ustala wysokość środków finansowych przeznaczanych przez Uniwersytet na działalność organizacji studenckich;
 • współpracuje z przedstawicielami studentów, w szczególny sposób z Parlamentem Studentów UEK oraz Rzecznikiem Praw Studenta;
 • ustala, po konsultacji z dyrektorami instytutów, limity przyjęć studentów do poszczególnych instytutów na prowadzone kierunki studiów;
 • koordynuje obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich w skali Uniwersytetu;
 • w sprawach spornych rozstrzyga o obsadzie zajęć na poszczególnych kierunkach;
 • nadzoruje opracowywanie efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów i ich zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji;
 • współpracuje z dyrektorami instytutów w zakresie wsparcia i rozwoju kierunków studiów, doskonalenia pracowników prowadzących działalność dydaktyczną oraz innych kwestii związanych z procesem kształcenia;
 • wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, Statutu i innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi;
 • realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

Dyrektor Kancelarii Rektora

dr Jarosław Bober

kancelaria@uek.krakow.pl

Dyrektor Kancelarii Rektora kieruje departamentem pn. Kancelaria Rektora i jest odpowiedzialny za ład organizacyjny Uniwersytetu. Zakres jego obowiązków określa regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictwo Rektora.

Do zakresu zadań Dyrektora Kancelarii Rektora należy w szczególności:

 • organizacja i zapewnienie obsługi organów Uniwersytetu za wyjątkiem rad dyscyplin naukowych;
 • nadzór nad przygotowaniem oraz zapewnieniem właściwej obsługi posiedzeń Senatu i Rady Uczelni oraz spotkań Kolegium Rektorskiego;
 • koordynacja działań związanych z tworzeniem i właściwym komunikowaniem oraz obwieszczaniem prawa wewnętrznego Uniwersytetu we współpracy z jednostkami merytorycznymi oraz realizującymi obsługę prawną Uniwersytetu;
 • zapewnienie właściwej organizacji administracji i obsługi Uniwersytetu, w tym koordynowanie spraw pracowniczych i spraw socjalnych pracowników;
 • organizacja i nadzór nad całokształtem spraw związanych z informacją publiczną w Uniwersytecie i jej udostępnianiem, w tym prowadzenie i obsługa strony Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 • nadzór nad realizacją polityki Rektora w zakresie rozwoju zasobów ludzkich;
 • organizacja zapewniania warunków dla rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu controllingu zarządczego;
 • zapewnienie realizacji kontroli zarządczej w Uniwersytecie;
 • koordynacja prac nad sprawozdaniami dla Rektora i sprawozdaniami Rektora;
 • zapewnienie prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami prawa oraz nadzorowanie ich prowadzenia przez inne jednostki Uniwersytetu;
 • współpraca z organizacjami studenckimi i doktoranckimi w zakresie wynikającym z kompetencji Kancelarii Rektora w szczególności w zakresie formalnym funkcjonowania tych organizacji;
 • nadzorowanie terminowości realizacji zadań zleconych jednostkom bezpośrednio przez Rektora;
 • współpraca z Dyrektorem ds. Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji Uniwersytetu i realizowanych procesów;
 • nadzorowanie i odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Kancelarii Rektora;
 • organizowanie i nadzorowanie działalności podległej jednostki we współpracy z Zastępcą Dyrektora.

Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji

dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK

marka@uek.krakow.pl

Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji jest odpowiedzialny jest za kreowanie i ochronę wartości niematerialnych Uniwersytetu oraz formułowanie i realizację strategii rozwoju marki UEK i promocję Uczelni w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie oraz pełnomocnictwie Rektora.

Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji w ramach realizowanych zadań w szczególności:

 • inicjuje i koordynuje działania w zakresie budowy marki i jej strategii, promocji Uniwersytetu oraz kształtowania jego wizerunku, w szczególności jako jednostki badawczej, prowadzącej dydaktykę na najwyższym poziomie oraz Uczelni społecznie odpowiedzialnej;
 • pełni nadzór nad spójnością identyfikacji marki;
 • koordynuje działania w przestrzeni wymiany informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • zarządza procesem udziału Uniwersytetu w konkursach i rankingach oraz odpowiada za określanie rekomendacji dla jednostek Uniwersytetu w zakresie profilowania działalności i sprawozdawczości w odpowiedzi na warunki i/lub metodologię wskazanych przez Rektora prestiżowych rankingów i konkursów;
 • podejmuje decyzje w zakresie obejmowania wydarzeń i instytucji patronatem Rektora;
 • organizuje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego;
 • współpracuje ze studentami, w szczególności organizacjami studenckimi oraz doktoranckimi w zakresie działania Departamentu;
 • nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Departamentu;
 • organizuje i nadzoruje działalność podległej jednostki we współpracy z Zastępcą Dyrektora.

Dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju

mgr Adam Leszkiewicz

sekretar@uek.krakow.pl

Obowiązki Dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju określa Statut oraz pełnomocnictwo udzielone mu przez Rektora.

Do zakresu zadań Dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju należy kierowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie podległych mu jednostek administracji Uniwersytetu oraz zarządzanie majątkiem Uczelni. Obowiązki Dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju obejmują w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem Uniwersytetu;
 • podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój;
 • gospodarowanie i administrowanie składnikami majątku;
 • nadzorowanie realizacji zakupów środków trwałych i obrotowych;
 • planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacji, likwidacji majątku Uczelni;
 • nadzorowanie opracowania dokumentacji inwestycyjnej i remontowej;
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania remontów i inwestycji oraz nadzór nad przygotowaniem wniosków o ich dofinansowanie;
 • nadzór nad realizacją zaopatrzenia Uniwersytetu w media niezbędne do jego funkcjonowania;
 • udział w opracowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w zakresie działalności departamentu;
 • kontrolowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie działalności departamentu;
 • kontrolowanie prawidłowości działań wszystkich jednostek Uczelni w zakresie związanym z gospodarką mieniem oraz kierowanie do Rektora stosownych wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
 • zatwierdzanie dokumentów powodujących realizację świadczeń finansowych Uniwersytetu;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Uczelni;
 • nadzorowanie inwentaryzacji w Uczelni;
 • koordynacja obszaru Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - przygotowanie dokumentu, bieżąca aktualizacja, monitoring, przygotowywanie raportów z realizacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora;
 • kierowanie Departamentem Zasobów i Rozwoju we współpracy z Zastępcą Dyrektora Departamentu.

Dyrektor Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych (Kwestor)

mgr Dorota Radoń

sekretar@uek.krakow.pl

Obowiązki Kwestora jako Dyrektora Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych określa Statut, niniejszy regulamin oraz pełnomocnictwo udzielone mu przez Rektora.

Obowiązki Kwestora obejmują w szczególności:

 • realizację polityki finansowej Uniwersytetu;
 • przygotowywanie - w porozumieniu z Rektorem, prorektorami i dyrektorami departamentów - projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu;
 • nadzorowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 • opracowywanie i przedstawianiem Rektorowi analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Uczelni i sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego;
 • prowadzenie rachunkowości Uczelni;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • sporządzanie projektów zasad (polityki) rachunkowości i organizowanie systemu rachunkowości Uczelni;
 • terminowe, rzetelne i bezbłędne prowadzenie – na podstawie dowodów księgowych – ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, a także dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • nadzorowanie ewidencji księgowej zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych dowodów księgowych;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
 • kontrolę ksiąg rachunkowych, w tym w zakresie zgodności podzbiorów oraz zasad ochrony zbiorów;
 • otwarcie i zamknięcie ksiąg za okresy sprawozdawcze;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych raportów, meldunków, wykazów dotyczących finansów na potrzeby Uniwersytetu;
 • poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej i dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • występowanie w imieniu Uniwersytetu w sprawach dotyczących zamówień publicznych, a także zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją procedury zamówień publicznych;
 • zapewnienie prawidłowości merytorycznej zawartości i aktualności informacji na stronie internetowej Uczelni w zakresie objętym działalnością Departamentu;
 • opracowywanie i przygotowanie procesu obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz jego kontrola w sposób zapewniający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Uniwersytetu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • organizowanie i nadzorowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych, ściągania należności, spłaty zobowiązań, rozliczeń podatkowych Uczelni;
 • nadzorowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz funduszu wspierania osób z niepełnosprawnością;
 • prowadzenie analizy wykorzystania środków finansowych Uczelni;
 • nadzorowanie prawidłowości gospodarki mieniem i finansami Uczelni, dokonywanie kontroli jednostek i pracowników Uczelni w tym względzie oraz kierowanie do Rektora stosownych wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
 • udzielanie władzom i jednostkom organizacyjnym Uczelni wyjaśnień i interpretacji przepisów w zakresie rozliczeń finansowych, podatków, obiegu dokumentów finansowo-księgowych itp.;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora;
 • kierowanie Departamentem Finansów i Zamówień Publicznych we współpracy z Zastępcą Kwestora.