Władze

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

rektor@uek.krakow.pl

Rektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów. Do zadań Rektora należą wszystkie sprawy dotyczące Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni. Do zadań Rektora należy w szczególności:
 • reprezentowanie Uczelni,
 • zarządzanie Uczelnią,
 • przygotowywanie projektu Statutu oraz projektu Strategii Uczelni,
 • składanie sprawozdania z realizacji Strategii Uczelni,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni i ich odwoływanie,
 • prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni,
 • tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,
 • tworzenie szkół doktorskich,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni,
 • zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Prof. dr hab. Janina Filek

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów koordynuje i nadzoruje prowadzenie i rozwój działalności dydaktycznej w dyscyplinach uprawianych w Uczelni, w szczególności:
 • formułuje strategię działalności dydaktycznej i rozwoju kadr dydaktycznych na poziomie Uczelni,
 • formułuje strategię współpracy dydaktycznej z otoczeniem na poziomie Uczelni,
 • dba o podnoszenie jakości kształcenia,
 • koordynuje i nadzoruje procesy akredytacyjne,
 • kształtuje ścieżki awansu zawodowego pracowników dydaktycznych,
 • organizuje działalność Uczelni w zakresie pomocy materialnej dla studentów i nadzoruje przyznawanie stypendiów dla doktorantów,
 • nadzoruje rozdział i wykorzystanie środków na cele studenckie i działalność dydaktyczną,
 • współpracuje z przedstawicielami studentów, w szczególny sposób z Parlamentem Studentów UEK oraz Rzecznikiem Praw Studenta,
 • nadzoruje krajową i międzynarodową wymianę studentów,
 • ustala, po konsultacji z dyrektorami instytutów, limity przyjęć studentów do poszczególnych instytutów na prowadzone kierunki studiów,
 • w sprawach spornych rozstrzyga o obsadzie zajęć na poszczególnych kierunkach,
 • nadzoruje opracowywanie efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów i ich zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji,
 • nadzoruje działalność Uniwersytetu Dziecięcego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, Statutu i innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 • realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność wymienioną w punktach podanych powyżej.

Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

pro_nauka@uek.krakow.pl

Prorektor ds. Nauki koordynuje i nadzoruje działalność naukową oraz rozwój kadr naukowych w dyscyplinach uprawianych w Uczelni, w szczególności:
 • formułuje strategię działalności naukowej i rozwoju kadr naukowych na poziomie Uczelni,
 • formułuje strategię współpracy badawczej z otoczeniem na poziomie Uczelni,
 • koordynuje prace rad dyscyplin naukowych oraz zapewnia im obsługę administracyjną,
 • koordynuje i nadzoruje krajową i międzynarodową działalność wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w obszarze badań naukowych, projektów badawczych, działalności publikacyjnej i mobilności pracowników naukowych,
 • koordynuje i nadzoruje współpracę naukową wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni z otoczeniem,
 • organizuje wsparcie dla pracowników w ramach przygotowania projektów naukowo-badawczych,
 • koordynuje i nadzoruje działalność Uczelni w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć naukowych pracowników,
 • organizuje i nadzoruje system biblioteczny Uczelni,
 • organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni,
 • gospodaruje środkami finansowymi na działalność naukową, badawczą, wydawniczą i upowszechniającą osiągnięcia naukowe Uczelni,
 • wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, Statutu i innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 • realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.
Prorektor ds. Nauki nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Uczelni wymienioną w punktach podanych powyżej.

Prorektor ds. Projektów i Współpracy

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prorektor ds. Projektów i Współpracy koordynuje i nadzoruje prowadzenie i rozwój działalności Uczelni w obszarze współpracy z otoczeniem, w tym z sektorem komercyjnym, oraz realizację projektów, w szczególności: 
 • formułuje strategię działalności projektowej na poziomie Uczelni,
 • formułuje strategię współpracy badawczo-rozwojowej Uczelni z otoczeniem,
 • organizuje wsparcie dla pracowników w ramach przygotowania projektów dydaktycznych i organizacyjnych,
 • nadzoruje pozyskiwanie środków finansowych na działalność wdrożeniową,
 • inicjuje i koordynuje współpracę z biznesem,
 • inicjuje i koordynuje współpracę z administracją krajową, regionalną i lokalną,
 • podejmuje działania na rzecz komercjalizacji działalności badawczo-dydaktycznej i transferu wiedzy,
 • koordynuje współpracę Uczelni z podmiotami sektora prywatnego, publicznego i społecznego w celu komercjalizacji i transferu wiedzy oraz zwiększania społecznego zaangażowania społeczności akademickiej,
 • nadzoruje prowadzenie bazy wszystkich podmiotów współpracujących z Uczelnią w obszarze naukowym, komercjalizacji i transferu wiedzy oraz społecznego zaangażowania (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia),
 • koordynuje działania związane z rozwojem i integracją systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie Uczelni oraz zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury informatycznej,
 • inicjuje i koordynuje działania w zakresie promocji, budowy marki i kształtowania wizerunku Uczelni, w szczególności jako jednostki badawczej oraz Uczelni społecznie odpowiedzialnej,
 • zarządza procesem uczestniczenia Uczelni w konkursach i rankingach,
 • koordynuje współpracę z absolwentami,
 • wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, Statutu i innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 • realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.
Prorektor ds. Projektów i Współpracy nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność wymienioną w punktach podanych powyżej.