Godło Polski

Od 2019 roku

Nr

Data

Tytuł aktu prawnego

Załączniki

Zmiany

Status

1/2019

10.01
2019

... w sprawie terminów i sposobu wprowadzania ocen do elektronicznych protokołów

brak

brak

obowiązuje

2/2019

06.02
2019

... w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego dla wybranych stanowisk pracy

brak

brak

obowiązuje

3/2019

07.02
2019

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

brak

brak

obowiązuje

4/2019

25.03
2019

... w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji części teoretycznej programu pt.: „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

5/2019

28.03
2019

... w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Polityka bezpieczeństwa

Załącznik 1 do Polityki bezpieczeństwa

Załącznik 2 do Polityki bezpieczeństwa

Załącznik 3 do Polityki bezpieczeństwa

Załącznik 4 do Polityki bezpieczeństwa

Załącznik 5 do Polityki bezpieczeństwa

Załącznik 6 do Polityki bezpieczeństwa

Załącznik 7 do Polityki bezpieczeństwa

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

brak

obowiązuje

6/2019

01.04
2019

... w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

7/2019

01.04
2019

... w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

8/2019

17.04
2019

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania studenckiej poczty elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin

brak

obowiązuje

9/2019

15.04
2019

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

brak

obowiązuje

10/2019

16.04
2019

... w sprawie zmiany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

brak

obowiązuje

11/2019

26.04
2019

... w sprawie określenia wzoru karty przedmiotu

Załącznik 1

brak

obowiązuje

12/2019

08.05
2019

... w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowiskach kustosza i starszego bibliotekarza przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27.07.2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

13/2019

10.05
2019

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-51/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz stawek wynagrodzeń za realizowanie zajęć dydaktycznych i innych obowiązków związanych z dydaktyką na podstawie umów cywilnoprawnych

brak

brak

obowiązuje

14/2019

15.05
2019

... w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

15/2019

15.05
2019

... w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

16/2019

16.05
2019

... w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego

brak

brak

obowiązuje

17/2019

21.05
2019

... w sprawie zmiany nazwy Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

brak

brak

obowiązuje

18/2019

03.06
2019

... w sprawie zasad obniżania wymiaru zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

19/2019

03.06
2019

...w sprawie odpłatności za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

20/2019

03.06
2019

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-37/2017 z dnia 11 września 2017 r.w sprawie zasad zatrudniania i awansowania pracowników w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z późniejszymi zmianami

brak

brak

obowiązuje

21/2019

10.06
2019

... w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

brak

brak

obowiązuje

22/2019

10.06
2019

... w sprawie spotkań informacyjnych i szkolenia BHP dla studentówrozpoczynających naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

23/2019

17.06
2019

... w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego

brak

brak

obowiązuje

24/2019

18.06
2019

... w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonych z udziałem pracodawców na kierunku Doradztwo-Inwestycyjno Gospodarcze

brak

brak

obowiązuje

25/2019

24.06
2019

... w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej

brak

brak

obowiązuje

26/2019

01.07
2019

... w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

27/2019

01.07
2019

... w sprawie określenia liczby miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

28/2019

08.07
2019

... w sprawie dodatkowego planu wydawniczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok 2019

załącznik 1

brak

obowiązuje

29/2019

08.07
2019

... w sprawie połączenia Katedry Studiów Europejskich oraz Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej

brak

brak

obowiązuje

30/2019

08.07
2019

... w sprawie zmiany nazwy Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych

brak

brak

obowiązuje

31/2019

08.07
2019

... w sprawie zmiany nazwy Katedry Towaroznawstwa Żywności

brak

brak

obowiązuje

32/2019

18.07
2019

... zmieniające Zarządzenie R-0201-47/2015 z dnia 1 października 2015 r.w sprawie wdrożenia Zasad organizacji i prowadzenia studium doskonalenia dydaktyki akademickiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

33/2019

05.08
2019

... wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4a
Załącznik 4b
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

brak

obowiązuje

34/2019

05.08
2019

... wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

35/2019

05.08
2019

... w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

36/2019

09.09
2019

... w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik do Zarządzenia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

brak

obowiązuje

37/2019

09.09
2019

... w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

brak

brak

obowiązuje

38/2019

11.09
2019

... w sprawie ustalenia liczebności potoków wykładowych oraz grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć

brak

brak

obowiązuje

39/2019

13.09
2019

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

Regulamin

brak

obowiązuje

40/2019

13.09
2019

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201- 43/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin
Załącznik

brak

obowiązuje

41/2019

16.09
2019

... w sprawie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin

brak

obowiązuje

42/2019

20.09
2019

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Organizacyjny

brak

obowiązuje

43/2019

24.09
2019

... w sprawie wykazu kierunków studiów prowadzonych od dnia 1 października 2019 r.w instytutach

brak

brak

obowiązuje

44/2019

24.09
2019

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-59/2018w sprawie rozkładu czasu pracy niektórych grup pracowników w 2019 roku,z późniejszymi zmianami

brak

brak

obowiązuje

45/2019

24.09
2019

... w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka

brak

brak

obowiązuje

46/2019

24.09
2019

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Bankowość i finanse cyfrowe

brak

brak

obowiązuje

47/2019

23.09
2019

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Prawo medyczne i ochrona zdrowia

brak

brak

obowiązuje

48/2019

23.09
2019

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych prowadzonych w Krakowskiej Szkole Biznesu

brak

brak

obowiązuje

49/2019

24.09
2019

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Slow Management. Akademia Świadomego Lidera

brak

brak

obowiązuje

50/2019

24.09
2019

... w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora nr R-0201-11/2019

brak

brak

obowiązuje

51/2019

27.09
2019

... w sprawie procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym

Załącznik

brak

obowiązuje

 

52/2019

 

01.10
2019

 

... zasad sporządzania umów o pokrycie kosztów czynności związanych z uzyskaniem stopnia naukowego przeprowadzanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Załącznik

 

brak

 

obowiązuje

 

53/2019

 

01.10
2019

 

... w sprawie przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

brak

 

brak

 

obowiązuje

 

54/2019

 

01.10
2019

 

... w sprawie zasad reprezentowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zaciągania i realizacji zobowiązań

 

brak

 

brak

 

obowiązuje

 

55/2019

 

01.10
2019

 

... w sprawie określenia Zasad korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

brak

 

brak

 

obowiązuje

56/2019

01.10.

2019

...w sprawie wprowadzenia Zasad pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Załącznik

brak

obowiązuje

57/2019

07.10.

2019

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik 

brak

obowiązuje

58/2019

11.10.

2019

... w sprawie
szkolenia bibliotecznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

59/2019

11.10.

2019

... w sprawieutworzenia studiów podyplomowychPrawo deweloperskie i lokalowe

brak

brak

obowiązuje

60/2019

11.10.

2019

... w sprawie Likwidacji studiów podyplomowych Menedżer spółek samorządowych

brak

brak

obowiązuje

61/2019

18.10.

2019

... w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr R-0201-6/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

62/2019

31.10.

2019

... w sprawie dostosowania terminologii wewnętrznych aktów normatywnych

brak

brak

obowiązuje

63/2019

18.11.

2019

...w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych naprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz stawek wynagrodzeń za realizowanie zajęć dydaktycznych i innych obowiązków związanych z dydaktyką na podstawie umów cywilnoprawnych,
z późniejszymi zmianami

brak

brak

obowiązuje

64/2019

18.11.

2019

... w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2020 roku

brak

brak

obowiązuje

65/2019

20.11.

2019

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-36/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych i zajęć w językach obcych oraz zasad realizacji pensum od roku akademickiego 2017/2018, z późniejszymi zmianami

brak brak obowiązuje
66/2019

21.11.

2019

... w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów oraz doktorantów w roku akademickim 2019/2020 wypłacanych z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów

brak brak obowiązuje
67/2019

21.11.

2019

... w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2019 roku brak brak obowiązuje
68/2019

29.11.

2019

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej

 

Regulamin

Załącznik 1 do Regulaminu

Załącznik 2 do Regulaminu

Załącznik 3 do Regulaminu

Załącznik 4 do Regulaminu

Załącznik 5 do Regulaminu

Załącznik 6 do Regulaminu

Załącznik 7 do Regulaminu

Załącznik 8 do Regulaminu

brak obowiązuje
69/2019

9.12.

2019

...w sprawie monitorowania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, otrzymanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

brak 

brak obowiązuje
70/2019

18.12.

2019

... w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak 

brak obowiązuje