Godło Polski

Od 2020 roku

Nr

Data

Tytuł aktu prawnego

Załączniki

Zmiany

Status

1/2020

20.01
2020

... w sprawie warunków i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w języku polskim lub w języku obcym

brak

brak

obowiązuje

2/2020

20.01.

2020

... w sprawie terminów i sposobu wprowadzania ocen do elektronicznych protokołów

brak

brak

obowiązuje

3/2020

20.01.

2020

... w sprawie zmiany nazwy Katedry Bankowości i zmian w Regulaminie organizacyjnym

brak

brak

obowiązuje

4/2020

22.01.

2020

... w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

5/2020

23.01.

2020

... w sprawie zasad postępowania dotyczących określonych grup doktorantów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 85)

brak

brak

obowiązuje

6/2020

23.01.

2020

... w sprawie planu wydawniczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok 2020

Załącznik

brak

obowiązuje

7/2020

28.01.

2020

... w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok 2019

brak

brak

obowiązuje

8/2020

29.01.

2020

... w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

9/2020

31.01.

2020

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201/44/2018 z dnia 10 października 2018 r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

10/2020

31.01.

2020

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik 

brak

obowiązuje

11/2020

10.02.

2020

zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-51/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

12/2020

12.02.

2020

...w sprawie postępowania z dokumentami publicznymi funkcjonującymi w  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

13/2020

28.02.

2020

... w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

 obowiązuje

14/2020

2.03.

2020

... w sprawie edukacji wojskowej studentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach Programu Legia Akademicka w roku akademickim 2019/2020

brak

brak

obowiązuje

15/2020

5.03.

2020

... w sprawie utworzenia studiów na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

brak

brak

 obowiązuje

16/2020

10.03.

2020

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-28/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania poczty elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Załącznik 1

brak

obowiązuje

17/2020

11.03.

2020

...w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID19 wśród społeczności UEK.

brak

brak

obowiązuje

18/2020

17.03.

2020

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

19/2020

23.03.

2020

... w sprawie stypendium Rektora na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

 

brak

brak

obowiązuje

20/2020

25.03.

2020

... w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych na nauczanie na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

brak

brak

obowiązuje

21/2020

8.04.

2020

...zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz Zarządzenie Rektora nr R-0201-20/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych na nauczanie na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

brak

brak

obowiązuje

22/2020

9.04.

2020

... w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad związanych z wnioskowaniem o zwolnienie z opłat semestralnych za usługi edukacyjne

brak

brak

obowiązuje

23/2020

9.04.

2020

... w sprawie wprowadzenia dla studentów UEK szczególnych zasad związanych z odpłatnością za miejsca w domach studenckich

Załącznik

brak

obowiązuje

24/2020

14.04.

2020

... w sprawie utworzenia studiów na kierunkach: Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Zarządzanie projektami

brak

brak

obowiązuje

25/2020

24.04.

2020

... w sprawie zasad obniżania wymiaru zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 brak brak obowiązuje
26/2020

30.04.

2020

... w sprawie przesunięcia terminu wnoszenia części opłaty semestralnej za semestr letni 2020 r. dla studentów UEK brak brak obowiązuje
27/2020

4.05.

2020

... w sprawie wysokości opłat w procesie zmierzającym do nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym poprzez udział w Programie Doktorskim UEK

Załącznik 1

Załącznik 2

brak obowiązuje
28/2020

4.05.

2020

... w sprawie zasad sporządzania umów o pokrycie kosztów czynności związanych z uzyskiwaniem stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie brak brak obowiązuje
29/2020

6.05.

2020

... w sprawie zmiany nazwy Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej i zmian w Regulaminie organizacyjnym brak brak obowiązuje
30/2020

11.05.

2020

... w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez cudzoziemców brak brak obowiązuje
31/2020

12.05.

2020

... w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 brak brak obowiązuje
32/2020

12.05.

2020

... w sprawie zasad zamieszczania rozpraw doktorskich w ramach zasobów cyfrowych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak obowiązuje
33/2020

19.05.

2020

... w sprawie formy i sposobu wnioskowania oraz trybu przyznawania zapomogi, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 brak brak obowiązuje
34/2020

20.05.

2020

... w sprawie obniżenia opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich za semestr letni 2020 r. dla studentów UEK brak brak obowiązuje
35/2020

25.05.

2020

... w sprawie kryteriów udzielania zgody oraz trybu postępowania w sprawach związanych  z podjęciem przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak obowiązuje
36/ 2020 

26.05.

2020

... w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie brak  brak obowiązuje

37/2020

 

29.05.

2020

... w sprawie dokumentowania osiągnięć studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2018 r.

brak brak obowiązuje

38/2020

1.06.

2020

... w sprawie świadczenia pracy na terenie Uczelni w związku z ogłoszonym stanem epidemii i zniesieniem niektórych ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

brak brak obowiązuje

39/2020

5.06.

2020

... zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-31/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak obowiązuje

40/2020

8.06.

2020

... w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem

Zasady oceny przez studentów i doktorantów nauczycieli akademickich

Załącznik 1 do Zasad

Załącznik 2 do Zasad

Załącznik 3 do Zasad

Załącznik 4 do Zasad

brak obowiązuje

41/2020

16.06.

2020

... w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Załącznik 1

Załącznik 2

brak obowiązuje

42/2020

16.06.

2020

... w sprawie dokumentowania osiągnięć studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2018 r.

brak

brak obowiązuje

43/2020

10.07.

2020

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-26/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak obowiązuje

44/2020

13.07.

2020

... w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

brak

brak obowiązuje

45/2020

20.07.

2020

... w sprawie ustalenia liczebności potoków wykładowych oraz grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć

brak

brak obowiązuje

46/2020

24. 07. 2020

... w sprawie utworzenia studiów na kierunku Doradztwo podatkowe

brak

brak obowiązuje

47/2020

28. 07. 2020

... w sprawie odpłatności za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021

brak

brak obowiązuje

48/2020

06.08. 2020

... w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2020/2021

brak

brak obowiązuje

49/2020

06.08. 2020

... w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021

brak

brak obowiązuje

50/2020

06.08. 2020

...w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Aktoraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowegow Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak obowiązuje

51/2020

12.08.

2020

... zmieniające i uzupełniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z późn.zm.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

brak obowiązuje

52/2020

12.08.

2020

... w sprawie zmiany i uzupełnienia Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nr R-0201-31/2020 z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z późn. zm.

brak

brak obowiązuje

53/2020

19.08.

2020

... w sprawie wprowadzenia dla studentów UEK szczególnych zasad związanych funkcjonowaniem domów studenckich UEK

brak

brak obowiązuje

54/2020

19.08.

2020

... zmieniające i uzupełniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z późn.zm.

Załącznik 1

Załącznik 2

brak obowiązuje

55/2020

25.08.

2020

... w sprawie powołania Komisji Dialogu Technicznego

brak

brak obowiązuje

56/2020

28.08.

2020

... w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak obowiązuje

57/2020

20.08.

2020

... w sprawie zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości

Zał. 1 do Polityki rachunkowości

Zał. 2 do Polityki rachunkowości

Zał. 3 do Polityki rachunkowości

Zał. 4 do Polityki rachunkowości

Zał. 5 do Polityki rachunkowości

brak obowiązuje

58/2020

1.09.

2020

... w sprawie zmian w strukturze oraz nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik - Regulamin organizacyjny

brak obowiązuje

59/2020

2.09.

2020

... w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zmienione Zarządzeniem Rektora nr R-0201-9/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku

brak

brak obowiązuje

60/2020

4.09.

2020

... w sprawie zasad ewidencji mienia Uczelni oraz odpowiedzialności za mienie

brak

brak obowiązuje

61/2020

15.09.

2020

... zmieniające  Zarządzenie Rektora nr R-0201-14/2019 z dnia 15 maja 2019 r.  w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Zarządzenie Rektora nr R-0201-56/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Załącznik 1 - Oświadczenie

Załącznik 2 - Wniosek o wystawienie faktury

Załącznik 3 - Podanie o częściowe zwolnienie z opłaty za usługę edukacyjną

Załącznik 4 - 
Podanie o rozłożenie na raty

Załącznik 5 - Podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy

Załącznik 6 - Podanie o zwrot nadpłaty

brak obowiązuje

62/2020

17.09.

2020

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu domu studenckiego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Domu Studenckiego

Załącznik do regulaminu

brak obowiązuje

63/2020

23.09.

2020

... w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

brak

brak obowiązuje

64/2020

30.10.

2020

... w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
w 2021 roku

brak

brak obowiązuje

65/2020

30.10.

2020

... w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak obowiązuje

66/2020

30.10.

2020

... w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak obowiązuje

67/2020

6.11.

2020

... w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora UEK nr R-201-27/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat w procesie zmierzającym do nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym poprzez udział w Programie Doktorskim UEK

brak

brak obowiązuje

68/2020

9.11.

2020

... w sprawie organizacji i świadczenia pracy oraz przebywania na terenie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

brak

brak obowiązuje

69/2020

10.11.2020

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie dotacją unijną w biznesie

brak

brak obowiązuje

70/2020

10.11.2020

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Menedżer systemu kontroli wewnętrznej i whistleblowing, Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych oraz Grywalizacja w organizacji – zastosowanie, metody, narzędzia

brak

brak obowiązuje

71/2020

10.11.2020

... w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa, zarządcza i sprawozdawczość finansowa

brak

brak obowiązuje

72/2020

19.11.2020

... w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201- 48/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2020/2021

brak

brak obowiązuje

73/2020

25.11.2020

... w sprawie
utworzenia studiów podyplomowych
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
pogranicza polsko-słowackiego

brak

brak obowiązuje

74/2020

25.11.2020

... w sprawie
utworzenia studiów podyplomowych
Management in Ukrainian Local Government Institutions

brak

brak obowiązuje

75/2020

26.11.2020

... w sprawie dostosowania terminologii wewnętrznych aktów normatywnych oraz wzorów umów

brak

brak obowiązuje

76/2020

26.11.2020

... w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2020 roku

brak

brak obowiązuje

77/2020

26.11.2020

... w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania ze zbędnymi ruchomymi składnikami majątkowymi oraz zasad likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie”

Załącznik

brak obowiązuje

78/2020

26.11.2020

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-53/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak obowiązuje

79/2020

26.11.2020

... w sprawie zasad reprezentowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zaciągania i realizacji zobowiązań

brak

brak obowiązuje

80/2020

1.12.2020

... w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów oraz doktorantów w roku
akademickim 2020/2021
wypłacanych z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów

brak

brak obowiązuje

81/2020

2.12.2020

... zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-40/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczycieli
akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak obowiązuje

82/2020

10.12.2020

... w sprawie warunków i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w języku polskim lub w języku obcym

brak

brak obowiązuje

83/2020

10.12.2020

... w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
na rok 2020

brak

brak obowiązuje

84/2020

22.12.2020

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-68/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji i świadczenia pracy oraz przebywania na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

brak

brak obowiązuje

85/2020

23.12.2020

... w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik - Regulamin wynagradzania

brak obowiązuje

86/2020

23.12.2020

... w sprawie zasad regulujących organizację zimowej sesji egzaminacyjnej w roku
akademickim 2020/2021 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik 1 - sesja zimowa 2020_2021

brak obowiązuje