Godło Polski

od 2021 roku

Numer Zarządzenia

Data

Tytuł aktu prawnego

Załączniki

Zmiany

Status

           

R.0211.1.2021

21.01.2021

... w sprawie zmian w strukturze oraz zmian Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik - Regulamin organizacyjny

brak

obowiązuje

R.0211.2.2021

25.01.2021

... w sprawie zasad wydawania Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

R.0211.3.2021

27.01.2021

... w sprawie przyjęcia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.

Załącznik - wstępny plan rzeczowo-finansowy na rok 2021

brak

obowiązuje

R.0211.4.2021

29.01.2021

...zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-68/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie organizacji i świadczenia pracy oraz przebywania na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z późn. zm.

brak

brak

obowiązuje

R.0211.5.2021

29.01.2021

... w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

brak

R.0211.8.2021

obowiązuje

R.0211.6.2021

29.01.2021

... w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
oraz procedury odbioru dyplomu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak

obowiązuje

R.0211.7.2021

09.02.2021

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej

Regulamin

Załącznik1_do_Regulaminu-Prolog_wniosek

Załącznik2_do_Regulaminu- Prolog_umowa

Załącznik3_do-Regulaminu-Prolog_raport

Załącznik4_do-Regulaminu-Potencjał_wniosek

Załącznik5_do-Regulaminu-Potencjał_umowa

Załącznik6_do-Regulaminu-Potencjał_raport

Załącznik7_do-Regulaminu-Doskonałość-badawcza_wniosek

Załącznik8_do-Regulaminu-Doskonałość-badawcza_umowa

Załącznik9_do-Regulaminu-Doskonałość-badawcza_raport

brak

obowiązuje

R.0211.8.2021

16.02.2021

... zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

brak

brak

obowiązuje

R.0211.9.2021

19.02.2021

... w sprawie zasad uiszczania opłat przez uczestników studiów doktoranckich, którzy wszczęli
postępowanie o nadanie stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r.,w okresie odbywania studiów doktoranckich

brak

brak

obowiązuje

R.0211.10.2021

26.02.2021

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-14/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie
wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z późn. zm. oraz
Zarządzenie Rektora nr R-0201-56/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich z późn.zm

Załącznik

brak

obowiązuje

R.0211.11.2021

1.03.2021

... w sprawie składania przez pracowników oraz doktorantów kształcących się w Szkole
Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oświadczeń niezbędnych
do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

brak

obowiązuje

R.0211.12.2021

1.03.2021

... w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania i obsługi studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

R.0211.13.2021

1.03.2021

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

R.0211.14.2021

9.03.2021

... w sprawie planu wydawniczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok 2021

Załącznik

brak

obowiązuje

R.0211.15.2021

9.03.2021

... w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów wyższych Towaroznawstwo

brak

brak

obowiązuje

R.0211.16.2021

9.03.2021

... w sprawie
wysokości ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia
roboczego dla wybranych stanowisk pracy

Załącznik

brak

obowiązuje

R.0211.17.2021

11.03.2021

... w sprawie zmian Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

R.0211.18.2021

12.03.2021

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

R.0211.19.2021

16.03.2021

... w sprawie organizacji i zasad przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 2017- 2021

brak

brak

obowiązuje

R.0211.20.2021

6.04.2021

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Regulamin 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

brak

obowiązuje

R.0211.21.2021

6.04.2021

... w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Komitetu Sterującego ds. Wdrożenia Strategii HR Excellence in Research oraz
Zespołu Wdrażającego Strategię HR Excellence in Research

brak

brak

obowiązuje

R.0211.22.2021

20.04.2021

... zmieniające zarządzenie Rektora nr R.0211.7.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej

brak

brak

obowiązuje

R.0211.23.2021

23.04.2021

... w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora UEK nr R-201-27/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat w procesie zmierzającym do nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym poprzez udział w Programie Doktorskim UEK (z późn. zm.)

brak

brak

obowiązuje

R.0211.24.2021

26.04.2021

... w sprawie utworzenia studiów na kierunku Global Business Services

brak

brak

obowiązuje

R.0211.25.2021

26.04.2021

... w sprawie utworzenia studiów na kierunku Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

brak 

brak

obowiązuje

R.0211.26.2021

12.05.2021

... w sprawie ustanowienia Programu UEK Odpowiedzialny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

R.0211.27.2021

18.05.2021

... w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Załącznik 1 - ZASADY ORGANIZACJI ZALICZEŃ i EGZAMINÓW w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej

brak

obowiązuje

R.0211.28.2021

20.05.2021

... zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-14/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

R.0211.29.2021

25.05.2021

... w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Załącznik 1

Załącznik 2

brak 

obowiązuje

R.0211.30.2021

25.05.2021

... w sprawie likwidacji Kasy Głównej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz określenia zasad gospodarki kasowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

brak

obowiązuje

R.0211.31.2021

26.05.2021

... w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po przejściu na emeryturę

Załącznik

brak

obowiązuje

R.0211.32.2021

1.06.2021

... w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji Etyki ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Załącznik - Regulamin Uczelnianej Komisji Etyki ds. Badań Naukowych UEK

brak

obowiązuje

R.0211.33.2021

2.06.2021

... zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie nr R.0211.6.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz procedury odbioru dyplomu

brak

brak

obowiązuje

R.0211.34.2021

8.06.2021

... w sprawie zasad funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak

obowiązuje

R.0211.35.20211

8.06.2021

... zmieniające
zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr
R.0211.12.2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Zasad
funkcjonowania i obsługi studiów podyplomowych w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

R.0211.36.2021

23.06.2021

... w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

brak

brak

obowiązuje

R.0211.37.2021

24.06.2021

... w sprawie zasad obniżania wymiaru zajęć dydaktycznych pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

brak

brak

obowiązuje

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE NAJNOWSZE AKTY PRAWNE (OD 1 LIPCA 2021 ROKU)

PUBLIKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ