Godło Polski

Umowy najmu na powierzchnię użytkową

  1. Sporządzanie w porozumieniu z Działem Prawnym umów, aneksów na wynajem powierzchni użytkowej bądź gruntu
  2. Przygotowanie do umów niezbędnych załączników, protokołów odbioru, protokołów przekazania
  3. Uzyskanie niezbędnych dokumentów od najemcy: KRS, REGON, NIP, rejestr działalności gospodarczej
  4. Nadzorowanie z zebraniu niezbędnych podpisów ze strony Wynajmującego i Najemcy po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji prawników UEK
  5. Zarejestrowanie umowy oraz rozdysponowanie oryginalnymi egzemplarzami (Wynajmujący i Najemca) i jego kopiami Stosownym Jednostkom (DAN, Sekretariat Dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju, Kwestura).
  6. Uzyskanie od Najemcy polisy ubezpieczeniowej wynajmowanej powierzchni, lokalu.
  7. Kontrola ważności polis ubezpieczeniowych na wynajmowane powierzchnie, nadzór nad aktualizacją oraz wystosowywanie odpowiednich pism o dostarczenie aktualnych polis,
  8. Rozliczenie najemców za wykorzystywane media zgodnie z zapisami w umowie na podstawie comiesięcznych odczytów subliczników zamontowanych wynajmowanych lokalach i przekazanie do Kwestury celem wystawienia faktur.
  9. Rozwiązywanie umów najmu po wcześniejszym sprawdzeniu o niezaleganiu z czynszem oraz opłatami za media, sporządzanie stosownych protokołów odbioru lokalu.