Godło Polski

Dział Zasobów Ludzkich (dawniej: Dział Spraw Pracowniczych)

Dział Zasobów Ludzkich
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny UEK

Dyrektor: Ewa Trznadel

Sekcja Kadr pok. 211
Kierownik: Edyta Pilarska
tel.: (12) 293 5862
Beata Dubiel (5427)
Cecylia Dudek (5447)
Ewa Skiba (5427)
Dorota Wawryszczuk (5862)

Sekcja Socjalna pok. 301
Kierownik: Anna Cykowska
tel.: (12) 293 5477
Aleksandra Farnaus (5890)

Sekcja Rozwoju Zasobów Ludzkich pok. 210 a
Kierownik: Karolina Krawczyk
tel.: (12) 293 5020
Renata Pawłowska (5014)


EWALUACJA - oświadczenia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.11.2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie składania przez pracowników oraz doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej

1. Oświadczenie pracownika o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

2. Oświadczenie nowo zatrudnionego pracownika o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

3. Oświadczenie pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową(liczba N).

4. Oświadczenie pracownika upoważniające UEK do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

5. Oświadczenie pracownika o cofnięciu zgody na zaliczenie go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową(liczba N).

6. Oświadczenie pracownika o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie (dyscyplinach).

7. Oświadczenie pracownika o zmianie udziału procentowego czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w zadeklarowanych dyscyplinach i/lub kolejności dyscyplin naukowych.

8. Oświadczenie doktoranta Szkoły Doktorskiej UEK upoważniające UEK do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta w dyscyplinie albo w jednej z dyscyplin, zawierających się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska w UEK, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

2. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób 55+

3. Oświadczenie woli Uczestnika PPK

4. Dyspozycja Uczestnika PPK

5. PPK - Broszura dla pracowników

6. Oświadczenie osoby zatrudnionej dla podmiotu zatrudniającego o przekazaniu danych kontaktowych na potrzeby PPK

RODO

1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela akademickiego - WZÓR

2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla kierownika katedry - WZÓR

Sprawy ogólne

1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po przejściu na emeryturę.

2. Zasady zatrudniania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po przejściu na emeryturę.

2a) Załącznik nr 1 - wniosek o kolejne zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego.

2b) Załącznik nr 2 - wniosek o kolejne zatrudnienie emerytowanego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.

2c) Załącznik nr 3 - wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie dla pracowników, o których mowa w §4 Zasad

3. Badania wstępne/okresowe/kontrolne

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4a. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

5. Plan urlopów na rok 2023 - druk

6. OŚWIADCZENIE nr 1 osoby niewykazanej w systemie PUE ZUS

7. OŚWIADCZENIE nr 2 o kwarantannie z powodu zakażenia "Domownika"

Wnioski do uzyskania zasiłku opiekuńczego

1. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15A

2. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS Z-15B

3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły itp. z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tej placówki

Urlopy związane z rodzicielstwem

1. wniosek o urlop rodzicielski matki dziecka - art. 1791 § 1

2. wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości w pełnym wymiarze - art. 1821c § 1

3. wniosek o część urlopu rodzicielskiego

4. wniosek o urlop rodzicielski ojca dziecka - art. 1791 § 4 pkt 2

5. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

6. wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

7. wniosek o urlop wychowawczy

8. wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki)

9. oświadczenie dotyczące korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki )

10. Zgłoszenie dziecka jako uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych

Portal pracowniczy

1. Pismo informacyjne

2. Instrukcja użytkownika - Portal pracowniczy

ZCNA - Ubezpieczenie członka rodziny

1. WNIOSEK O ZGŁOSZENIE

2. WNIOSEK O WYREJESTROWANIE

3. Obowiązek pracownika do zgłoszenia/wyrejestrowania członka rodziny

4. System e-WUŚ -- zasady ubezpieczenia

5. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

6. NFZ/ZUS Kontakt

Nauczyciele akademiccy

1. Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia

1a) Wniosek do Rektora dla pracowników sprawujących funkcje kierownicze

1b) Wniosek do Rektora

1c) Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej

1d) Szczegółowa lista podmiotów - art. 125 ust. 3 Ustawy PoSWiN

2. Oświadczenie członka Rady Dyscypliny

3. Oświadczenie do Regulaminu zarządzania dobrami własności intelektualnej i przemysłowej UEK

4.Ocena okresowa nauczycieli akademickich w 2021 roku – Zarządzenie Rektora

4a. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego w 2021 r.

4b. Podstawowe informacje na temat systemu AKREDYTACJA – dla oceny okresowej w 2021 r.

4c. Klucz do arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2021 roku

5. Karta informacyjna (konkurs asystenta)

6. Instrukcja Wydania Elektronicznej Legitymacji Nauczyciela

7. Wniosek o przyznanie etatu nauczyciela akademickiego

8. Wniosek o dokonanie korekty obciążeń dydaktycznych

9. Procedura postępowania dotycząca planowania i korygowania planów obciążeń nauczycieli akademickich

10. Wniosek o rozliczenie rocznego pensum po semestrze zimowym i wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz dodatku za zajęcia prowadzone w języku obcym dla nauczycieli akademickich

11. Klucz do oceny pracowniczej

12. Wniosek o udzielenie urlopu naukowego

13. Sprawozdanie z osiągnięć będących efektem urlopu naukowego

14. Informacja o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów innych osób prowadzących zajęcia (umowy cywilno-prawne)

15. Informacja dla nowo zatrudnionych

16. Ramowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczych

17. Ramowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

18. Ramowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników dydaktycznych

19. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

20. Zasady zatrudnienia na stanowisku profesora dydaktycznego uczelni osób ze stopniem doktora oraz zatrudnienia starszych wykładowców ze stopniem doktora na stanowisku adiunkta dydaktycznego

20A. Wzór wniosku o zatrudnienie na stanowisko profesora dydaktycznego Uczelni

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

1. Arkusz oceny

2. Ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych

3. Wniosek o przyznanie premii uznaniowej - Załącznik nr 18 do Regulaminu wynagradzania

4. Wniosek w sprawie awansu pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

5. Kwestionariusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

6. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika na stanowisku kierowniczym

7. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika

8. Wniosek w sprawie zatrudnienia - załącznik

8a. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia

Wnioski urlopowe

1. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy (np. 12 godz) oraz niepełnym wymiarze czasu pracy

2. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w systemie podstawowego czasu pracy tj. 8 godz.

3. Wniosek o urlop okolicznościowy

4. Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

5. Wniosek o urlop opiekuńczy

6. Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Nagrody, odznaczenia

  1. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla nauczycieli akademickich:

1a. wniosek nagroda za indywidualna działalność naukowa inna niż dorobek publikacyjny

1b. wniosek nagroda działalność organizacyjna/dydaktyczna/całokształt dorobku

2. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

3. Wniosek o nadanie Medalu KEN

3a Informacja dotycząca wypełniania wniosków o medale KEN

4. Wniosek o Order i Odznaczenie

5. Wniosek o Medal za Długoletnią Służbę

5a. Przykładowe kryteria oceny wniosków o nadanie Orderu Odrodzenia Polski

5b. Informacje dotyczące wypełniania wniosków o ordery i medale

5c. Informacje pomocnicze dla nauczycieli akad. do wypełniania wniosku o order.

6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

7. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra

8. Oświadczenie w związku z wnioskiem o nagrodę Ministra

9. Rozporządzenie w sprawie nagród Ministra - 2019

9a Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród Ministra 2020

9b Tekst jednolity Rozporządzenia w sprawie Nagród Ministra – 2021

Ustawa lustracyjna

1. Ustawa lustracyjna

2. Wzór oświadczenia lustracyjnego

3. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Sprawy płacowe

  • obsługuje Sekcja Płac - tel. 7471

Druki różne

1. Dyspozycja przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy

2. Oświadczenie - identyfikator podatkowy

3. Oświadczenie - ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

4. Oświadczenie PIT-2(9)

5. Pismo do ZUS o wyliczenie nadpłaty i zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

6. Upoważnienia do odbioru dokumentacji płacowej

Umowy cywilno-prawne

1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło

2. Informacja: umowa o dzieło i umowa zlecenie

3. Oświadczenie obcokrajowca bez certyfikatu rezydencji

4. Oświadczenie obcokrajowca z certyfikatem rezydencji

Umowa o dzieło

1. Oświadczenie do umowy o dzieło

2. Rachunek do umowy o dzieło lub dzieło autorskie

Umowa zlecenia

1. Katalog zakresów i przedmiotów umów cywilno-prawnych

2. Oświadczenie do umowy zlecenia

3. Rachunek do umowy zlecenia

4. Zaświadczenia do umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)

Przejdź na stronę Ministerstwa Finansów

Zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki

Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek

Twój e-PIT - materiały informacyjne (podatki.gov.pl)