Dział Zasobów Ludzkich (dawniej: Dział Spraw Pracowniczych)

Kontakt

ul. Rakowicka 27

Budynek Główny UEK,

pok. 210A-213

Sekcja Kadr - tel.: (12) 293 5862 ; (12) 293 5427

Sekcja Socjalna - tel.: (12) 293 5477


EWALUACJA - oświadczenia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.11.2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie składania przez pracowników oraz doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej

1. Oświadczenie pracownika o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

2. Oświadczenie nowo zatrudnionego pracownika o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

3. Oświadczenie pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową(liczba N).

4. Oświadczenie pracownika upoważniające UEK do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

5. Oświadczenie pracownika o cofnięciu zgody na zaliczenie go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową(liczba N).

6. Oświadczenie pracownika o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie (dyscyplinach).

7. Oświadczenie pracownika o zmianie udziału procentowego czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w zadeklarowanych dyscyplinach i/lub kolejności dyscyplin naukowych.

8. Oświadczenie doktoranta Szkoły Doktorskiej UEK upoważniające UEK do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta w dyscyplinie albo w jednej z dyscyplin, zawierających się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska w UEK, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

2. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób 55+

3. Oświadczenie woli Uczestnika PPK

4. Dyspozycja Uczestnika PPK

5. PPK - Broszura dla pracowników

6. Oświadczenie osoby zatrudnionej dla podmiotu zatrudniającego o przekazaniu danych kontaktowych na potrzeby PPK

RODO

1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela akademickiego - WZÓR

2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla kierownika katedry - WZÓR

Sprawy ogólne

1. Badania wstępne/okresowe/kontrolne

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2a. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

3. Plan urlopów na rok 2021 - druk

4. OŚWIADCZENIE nr 1 osoby niewykazanej w systemie PUE ZUS

5. OŚWIADCZENIE nr 2 o kwarantannie z powodu zakażenia "Domownika"

Wnioski do uzyskania zasiłku opiekuńczego

1. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15A

2. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS Z-15B

3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły itp. z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tej placówki

Urlopy związane z rodzicielstwem

1. wniosek o urlop rodzicielski matki dziecka - art. 1791 § 1

2. wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości w pełnym wymiarze - art. 1821c § 1

3. wniosek o część urlopu rodzicielskiego

4. wniosek o urlop rodzicielski ojca dziecka - art. 1791 § 4 pkt 2

5. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

6. wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

7. wniosek o urlop wychowawczy

8. wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki)

9. oświadczenie dotyczące korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki )

10. Zgłoszenie dziecka jako uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych

Portal pracowniczy

1. Pismo informacyjne

2. Instrukcja użytkownika - Portal pracowniczy

ZCNA - Ubezpieczenie członka rodziny

1. WNIOSEK O ZGŁOSZENIE

2. WNIOSEK O WYREJESTROWANIE

3. Obowiązek pracownika do zgłoszenia/wyrejestrowania członka rodziny

4. System e-WUŚ -- zasady ubezpieczenia

5. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

6. NFZ/ZUS Kontakt

Koszty uzyskania przychodów

Zarządzenie Rektora nr 16/2019

Nauczyciele akademiccy

1. Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia

1a) Wniosek do Rektora dla pracowników sprawujących funkcje kierownicze

1b) Wniosek do Rektora

1c) Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej

1d) Szczegółowa lista podmiotów - art. 125 ust. 3 Ustawy PoSWiN

2. Oświadczenie członka Rady Dyscypliny

3. Oświadczenie do Regulaminu zarządzania dobrami własności intelektualnej i przemysłowej UEK

4. Arkusz oceny nauczyciela akademickiego

4a. Ocena nauczycieli akademickich 2016 - pismo

4b. Podstawowe informacje na temat serwisu AKREDYTACJA

5. Karta informacyjna (konkurs asystenta)

6. Wniosek o wydanie legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

7. Wniosek o przyznanie etatu nauczyciela akademickiego

8. Wniosek o dokonanie korekty obciążeń dydaktycznych

9. Procedura postępowania dotycząca planowania i korygowania planów obciążeń nauczycieli akademickich

10. Wniosek o rozliczenie rocznego pensum po semestrze zimowym i wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz dodatku za zajęcia prowadzone w języku obcym dla nauczycieli akademickich

11. Klucz do oceny pracowniczej

12. Wniosek o udzielenie urlopu naukowego

13. Sprawozdanie z osiągnięć będących efektem urlopu naukowego

14. Informacja o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów innych osób prowadzących zajęcia (umowy cywilno-prawne)

15. Informacja dla nowo zatrudnionych 2020

16. Ramowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczych

17. Ramowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

18. Ramowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników dydaktycznych

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

1. Arkusz oceny

2. Ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych

3. Wniosek o przyznanie premii uznaniowej - Załącznik nr 18 do Regulaminu wynagradzania

4. Wniosek w sprawie awansu pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

5. Kwestionariusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

6. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika na stanowisku kierowniczym

7. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika

8. Wniosek w sprawie zatrudnienia - załącznik

8a. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia

Wnioski urlopowe

1. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy (np. 12 godz) oraz niepełnym wymiarze czasu pracy

2. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w systemie podstawowego czasu pracy tj. 8 godz.

3. Wniosek o urlop okolicznościowy

4. Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

Sprawy płacowe

1. INSTRUKCJA - wypełniania i obiegu dokumentów: umowa o dzieło i umowa zlecenie

2. Katalog zakresów i przedmiotów umów cywilno-prawnych

3. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło

4. Oświadczenie innych osób prowadzących zajęcia (umowy cywilno-prawne)

5. Oświadczenie do umowy o dzieło

6. Oświadczenie do umowy zlecenia

7. Zaświadczenia do umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)

8. Rachunek do umowy o dzieło lub dzieło autorskie

9. Rachunek do umowy zlecenia

10. Oświadczenie - ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

11. Oświadczenie - identyfikator podatkowy

12. Prośba do ZUS o wyliczenie nadpłaty i zwrot składek

13. Oświadczenie obcokrajowca z certyfikatem rezydencji

14. Oświadczenie obcokrajowca bez certyfikatu rezydencji

15. Oświadczenie pracownika dla celów ustalenia uprawnień do dodatku za staż pracy

Nagrody, odznaczenia

1. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

2. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia naukowe

3. Wniosek o nadanie Medalu KEN

3a Informacja dotycząca wypełniania wniosków o medale KEN

4. Wniosek o Order i Odznaczenie

5. Wniosek o Medal za Długoletnią Służbę

5a. Przykładowe kryteria oceny wniosków o nadanie Orderu Odrodzenia Polski

5b. Informacje dotyczące wypełniania wniosków o ordery i medale

5c. Informacje pomocnicze dla nauczycieli akad. do wypełniania wniosku o order.

6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

7. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra

8. Oświadczenie w związku z wnioskiem o nagrodę Ministra

9. Rozporządzenie w sprawie nagród Ministra - 2019

9a Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród Ministra 2020

10. Przyznane odznaczenia z 2020 roku

Ustawa lustracyjna

1. Ustawa lustracyjna

2. Wzór oświadczenia lustracyjnego

3. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego