Godło Polski

Archiwalny zasób akt

Zasób akt tworzy dokumentacja:

  • Wyższego Studium Handlowego w Krakowie z lat 1925-1938 (ok. 15,5 mb akt kat. A);
  • Akademii Handlowej w Krakowiez lat 1938-1950 (ok. 13,70 mb akt kat. A);
  • Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowiez lat 1950-1975 (ok. 13,70 mb akt kat A);
  • Akademii Ekonomicznej/Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1975 (ok. 240 mb akt kat A)
  • Spuścizna śp. prof. Jerzego Fiericha1937-1965 (ok. 6 mb akt kat A)

Wyższe Studium Handlowe w Krakowie z lat 1925 - 1938 

Dokumenty obrazujące przebieg studiów (m. in. deklaracje wpisowe studentów i dyplomy ukończenia studiów), dokumentacja dotycząca organizacji i działalności szkoły, akta stowarzyszeń studenckich z lat 1931-1938.

Akademia Handlowa w Krakowie 1938 - 1950

Obrazują one działalność Uczelni od chwili powstania aż do przekształcenia w WSE. Wśród dokumentacji są także akta dot. toku studiów (karty wpisowe, arkusze egzaminacyjne, dyplomy), dokumenty stowarzyszeń studenckich, dokumentacja finansowa.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie z lat 1950-1975

Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przechowuje ciekawą dokumentację kat. A Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie z lat 1950 -1975. Wymaga ona jeszcze szerokiego opracowania. Zbiory archiwalne były gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentują całokształt działalności Uczelni w tych latach. Archiwum przechowuje m. in. akta zlikwidowanych wydziałów.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie od 1 IX 1975 r. – 31 VIII 2007

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 1 IX 2007

Od roku 1975 do chwili obecnej Archiwum przechowuje ok. 240 mb akt kat. A.

Jest to zespół aktowy otwarty. Dokumenty gromadzi się, przechowuje i ewidencjonuje zgodnie z przepisami archiwalnymi.

Zarządzeniem nr 2 / 76 Dyrektora Administracyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 06.05.1976r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzeniem Rektora nr R-014/57/2002 z dnia 22.11.2002r. w sprawie stosowania w Akademii Ekonomicznej Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji działania Archiwum Uczelnianego wprowadzono w życie stosowanie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.

Znaczną część dokumentacji kat. B stanowią akta osobowe studentów – kat. archiwalna BE50 (w chwili obecnej to ok. 2064 mb akt).

Spuścizna śp. prof. Jerzego Fiericha 1937-1965

To akta przekazane do depozytu Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przez Pana Andrzeja Wasylewskiego. Ewidencja jest tymczasowa, ale waga dokumentów i ich różnorodność na pewno wzbudzi zainteresuje użytkowników.

Dokumentacja na nośnikach elektronicznych:

Wyższe Studium Handlowe z lat 1925-1938 (skany dokumentacji);

Akademia Handlowa w Krakowie 1938-1950 (w trakcie digitalizacji);

Akta osobowe pracowników Uczelni od lat 50-tych XX wieku;

Prace dyplomowe z lat 1998-2002.