Godło Polski

Ochrona danych osobowych w Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem danych podanych przez użytkownika w Zgłoszeniu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą przy ul. Rakowickiej 27, (kod 31-510), tel. (12) 293 5700 lub (12) 293 5200 , e-mail: kancelaria@uek.krakow.pl.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – tel. (12) 293 75 90, e-mail: iod@uek.krakow.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Archiwum danych osobowych użytkownika oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Archiwum w celu realizacji zadań w zakresie:
 • gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,
 • ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych,
 • udostępniania materiałów archiwalnych,
 • urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych,
 • wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych,
 • sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi,
 • prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej,
 • prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i Archiwum,
 • udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania do celów służbowych.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań określonych powyżej:
 • mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionych do tego z mocy prawa,
 • nie będą podlegały profilowaniu,
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku/zapytania/usługi itp.;
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo:
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rodo - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Archiwum przez okres niezbędny do realizacji zadań określonych powyżej, a wymagany przepisami prawa, tj. okres przechowywania dokumentacji określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 2. Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:
 • 16 RODO: „Prawo do sprostowania danych” - w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne lub dokumentację osobowo-płacową i inną dokumentację niearchiwalną przechowywaną na podstawie umów cywilno-prawnych. Sprostowania i uzupełnienia są przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych,
 • 18 ust. 1 lit. a i b RODO: „Prawo do ograniczenia przetwarzania”- w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
 1. Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO: „Prawo dostępu” przysługujące osobie, której dane dotyczą - następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.